Basisschool De Flint

Markeweg 10 9454 PM Ekehaar

  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint

Het team

Toelichting van de school

De kwaliteit van onderwijs valt of staat met goede leerkrachten. De Flint beschikt over een enthousiast en professioneel team. Waarbij we een goede verdeling hebben tussen startende leerkrachten en ervaren leerkrachten. 
Als school hebben we een stabiele beschikking over voldoende fte's. We werken met drie groepen, waarbij de meeste groepen gedraaid worden door twee leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moet er vervanging voor een leerkracht geregeld worden, bijvoorbeeld als een leerkracht verlof heeft aangevraagd. Dit kan zijn door ziekte, maar ook voor nascholing of andere bezigheden. De groepsleerkrachten worden van vervangen door leerkrachten die zijn benoemd in de invalpool van Stichting PrimAH, zogenaamde VIP (Vaste Invalpool PrimAH) Stichting PrimAH daarbij ook aangesloten bij TOP-Drenthe. TOP-Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de Drentse schoolbesturen voor Primair Onderwijs. Samen met andere schoolbesturen, die ook leerkrachten hebben benoemd in een invalpool, bundelen we de krachten voor het behoud van werkgelegenheid en instroom van jonge talentvolle leerkrachten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met een enthousiast onderwijsteam, dat bestaat uit 4 vaste groepsleerkrachten. Onze leerlingen zijn onderverdeeld in 3 combinatiegroepen. De onderbouw; Groep 1/2/3, de middenbouw; Groep (3)/4/5 en de bovenbouw; Groep 6/7/8.  Voor een aantal vakgebieden hebben zijn er vakleerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. Een gymles wordt verzorgd door de vakleerkracht. De andere gymles wordt gegeven door één van de groepsleerkrachten. De vakleerkracht bewegingsonderwijs stemt het onderwijsaanbod af met de groepsleerkrachten. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs maken de leerlingen kennis met een zo breed mogelijk aanbod aan sporten. Naast de reguliere sporten als balsporten, turnonderdelen en spelonderdelen, komen de kinderen in de vorm van De Natuurlijke gymles al spelend en ontdekkend in aanraking met de buitensport.

Als openbare basisschool maken de leerlingen gedurende de schoolloopbaan kennis verschillende maatschappelijke thema's en wereldgodsdiensten. Dit zit verweven in onze diverse leerlijnen voor wereldoriëntatie. Daarnaast werken wij met aantrekkelijke projecten om een zo breed mogelijk aanbod aan te reiken.

De leerkrachten worden ondersteund door een intern begeleider. Zij begeleidt de leerkrachten bij vraagstukken m.b.t. klassenmanagement en leerlingenondersteuning. Samen met de directeur vormt zij het Schoolzorgteam. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In elke groep werken we met een duidelijk weekrooster. In ons weekrooster is een duidelijke opbouw te herkennen. Zo wordt er in de middenbouw meer tijd ingeroosterd voor de taal en leesontwikkeling, terwijl in de bovenbouw meer tijd vrij gemaakt is voor de zaakvakken (aardrijkskunde, natuur, geschiedenis) 

Naast de vaste lessen wordt er binnen het lesrooster tijd vrijgemaakt diverse projecten. Zo hebben we jaarlijks verschillende leesprojecten voor de verschillende groepen. 
Ook bieden we jaarlijks diverse verkeersprojecten aan vanuit de activiteitenkalender Drents Verkeersveiligheidslabel. Bij deze verkeersactiviteiten worden we ondersteund voor onze verkeersouders. 

Ook is een duidelijke opbouw te zien in de tijd die besteed wordt aan Taaktijd/zelfstandig werken. Op school werken we met een overzichtelijke doorgaande lijn voor het zelfstandig werken.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Wij willen ervoor zorgdragen dat uw kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs heeft. Dat kan op onze school zijn, op een andere school binnen ons schoolbestuur of op het speciaal (basis)onderwijs zijn. Hiervoor werken wij samen met andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en Omgeving www.passendonderwijs-po-22-01.nl). Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend netwerk. Elk kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. We stellen in ons onderwijs de behoefte van uw kind centraal. Continu stellen we ons de vraag: “wat heeft dit kind nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen?” Denk daarbij aan de differentiatie in instructie, de leertijd en uitdaging in het aanbod van de leerstof. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. Positieve aspecten zijn daarbij van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Passend Onderwijs is op niveaus ingericht, de basisondersteuning en extra ondersteuning.
Dit komt neer op:

- Basisondersteuning:
Onderwijs dat passend is binnen het regulier onderwijsprogramma. Leerlingen die het reguliere programma kunnen doorlopen m.b.v. standaard differentiatie of benodigde basisondersteuning waarbij wordt afgeweken van de standaard differentiatie. Onze school of een andere reguliere basisschool komt tegemoet aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.

- Extra ondersteuning:
Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is en een specialistische onderwijsbehoefte hebben. Het overstijgt het niveau van de basisondersteuning.
Uitgangspunt dat wij hanteren bij de extra ondersteuning is: “regulier waar het kan, speciaal waar het moet”.

Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft niet (helemaal) zelf kunnen bieden, gaan we op zoek naar een andere school die dat wel kan. Om in aanmerking te komen voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er deskundigenadvies heeft plaatsgevonden.
De scholen van Stichting PrimAH kunnen om een deskundigenadvies vragen bij het PrimAH ExpertiseTeam (PET). Het PET bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, gedragsspecialist en ambulant begeleider.
Het deskundigenadvies is handelingsgericht en bestaat uit:
- Nadere specificering van de onderwijsbehoeften van een leerling.
- Advies welke (specialistische) ondersteuning een leerling nodig heeft.
- Advies over aanpassing van het onderwijsaanbod.
- Denkrichtingen voor een vervolg.

Op basis van het deskundigenadvies gaan wij met ouders en team in overleg over de volgende opties:
- Leerling blijft op school, school biedt (specialistische) ondersteuning.
- Indien het gaat om een leerling met (specialistische) ondersteuning kan de school een aanvraag doen voor een ‘buidel’ (formatie/inzet specialistische ondersteuning) bij Stichting PrimAH.
-  Procedure onder begeleiding van het PET starten voor verwijzing naar andere basisschool.
-  Procedure onder begeleiding van het PET starten voor aanmelding bij toelatingscommissie SWV 22.01 ten behoeve verwijzing naar SBO of SO.   

Om vast te stellen of de onderwijsbehoefte van een leerling valt binnen basisondersteuning of extra (specialistische) ondersteuning wordt ook gekeken naar intensiviteit en complexiteit. Dit kan betekenen dat leerlingen die vallen binnen het kader van basisondersteuning toch speciale ondersteuning nodig hebben of vice versa. We gaan bij Passend Onderwijs uit van een constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij ons. Maar we geven als school wel naar u als ouders duidelijk aan, aan welke initiatieven we denken. In ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) hebben wij uitgebreid omschreven op welke wijze wij basisondersteuning bieden aan al onze kinderen. raadpleeg voor meer informatie de website van de school. (www.basisschooldeflint.nl)

Orthobeelden die we in principe kunnen bedienen zijn:

Lees- en taalproblemen
Faalangst
Dyslexie
Dyscalculie
Non verbale leerstoornis
Onrust
Concentratieproblemen
ADHD
PDD NOS
Leerproblemen
Hoog intelligent

Orthobeelden die we in principe niet kunnen bedienen zijn:
Zeer slechtziend/BlindSlechthorend/Doof/
Spraaktaalproblematiek
Verstandelijke beperking
Downsyndroom
Gilles de la tourette
Epilepsie
Lichamelijke beperking
PTSS/Dissociatie
Reactieve hechtingsstoornis
Somatische klachten
Hoogbegaafdheid i.c.m. gedragsproblematiek
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Er is een grijs gebied: met de juiste middelen en begeleiding kunnen we orthobeelden soms boven de lat wel bedienen; het kan ook gebeuren dat er situaties zijn waarin we orthobeelden onder de lat niet kunnen bedienen. Het streven is om dat grijze gebied zo klein mogelijk te maken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Bij ons op school werken we met kleine combinatiegroepen. Door de omvang van de klassen en de organisatie van ons onderwijs, hebben we veel mogelijkheden om kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te kunnen begeleiden. De ambitie die wij nastreven is kinderen in hun ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk te laten aansluiten bij instructiegroepen of leeftijdsgenootjes. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als school onderhouden we samenwerkingscontacten met de kinderopvang en de peuterspeelzaal in de omgeving. Bij de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool vindt er een overdracht plaats. 

Terug naar boven