Basisschool De Flint

Markeweg 10 9454 PM Ekehaar

  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint
  • Schoolfoto van Basisschool De Flint

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk schooljaar nemen onze leerlingen van groep 8 deel aan de verplichte Eindtoets basisonderwijs. Er zijn voor deze verplichte eindtoets verschillende aanbieders op de markt. Vanaf het schooljaar 2017-2018 nemen onze leerlingen deel aan de IEP Eindtoets. Deze eindtoets is COTAN geregistreerd en door de inspectie goedgekeurd. 

De resultaten van de Eindtoetsen worden de VenstersPO automatisch gegenereerd in de schoolgids. Omwille van kleine leerlingenaantallen ( minder dan 5 leerlingen), worden op dit moment de gemiddelde resultaten op de IEP Eindtoets niet goed weergegeven in de schoolgids. 

In de bijlage op de schoolpagina van Scholen op de kaart en op onze schoolwebsite is een overzicht terug te zien waarin we onze resultaten op de Eindtoetsen verantwoorden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door met regelmaat te toetsen waar een kind staat, kan de groepsleerkracht het onderwijs optimaal afstemmen op de onderwijsbehoeften.
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn wij gaan wij werken met het IEP leerlingvolgsysteem. Een kindvriendelijk en zeer kindgericht volgsysteem waarbij de leergroei en de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat. Naast de cognitieve vaardigheden, brengt het IEP-LVS ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen in kaart. 

Vanuit betekenisvol toetsen breng het IEP-LVS de ontwikkeling en de talenten van kinderen in kaart. Vanuit de talentenkaart van de kinderen gaat de groepsleerkracht samen met de kinderen aan de slag door kinderen zelf inzicht te geven over de eigenontwikkeling en samen nieuwe leerdoelen te stellen. 

Samen met de kinderen wordt gekeken welke leerdoelen behaald zijn en welke leerdoelen nog extra geoefend kunnen worden. 
Tussentijds gebruiken we de reguliere toetsen uit onze leerlijnen om na te gaan in hoeverre de aangeboden leerdoelen zijn bereikt. 
Twee keer per jaar nemen we methode onafhankelijke toetsen af om na te gaan hoe ver de leerlingen in bredere zin in hun ontwikkeling zijn. 
De resultaten hiervan nemen we op in ons Leerlingvolgsysteem.
De uitkomsten vanuit de LVS toetsen, de resultaten van de methodetoetsen, observaties door de groepsleerkrachten en gesprekken met de leerlingen en ouders, geven de groepsleerkrachten input om de onderwijsbehoeften van de leerlingen te bepalen en het onderwijsaanbod optimaal af te stemmen op de ontwikkeling van het kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school besteden we veel zorg en aandacht aan het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van kinderen. De leerkrachten vormen zich in de loop van de schooljaren een zeer gedegen beeld van de kwaliteiten en talenten van de kinderen.
Het schooladvies geven we vorm in samenspraak met de ouders en de leerlingen. In groep 7 verkennen we al wat de wensen en de mogelijkheden zijn, en adviseren wij de leerlingen en de ouders zich ook al te oriënteren op de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. 

Halverwege groep 8 bespreken we het voorlopig schooladvies opnieuw en komen we tot een definitief schooladvies. 

Voor het schooladvies brengen wij de ontwikkeling in kaart m.b.v. het IEP-Leerlingvolgsysteem. De Talentenkaart geeft een mooi compleet beeld over de totale ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt. Samen met de leerlingen en ouders komen de leerkrachten tot het schooladvies. 

De leerlingen van groep 8 maken in april de Centrale Eindtoets van IEP. Als blijkt dat de uitkomsten van de IEP Eindtoets hoger uitvallen dan het schooladvies, kan het schooladvies worden heroverwogen. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven