IKC Het Simmelink, Ketterinksteeg 6

Ketterinksteeg 6 7152 BG Eibergen

  • Hartelijk welkom!!
IKC Simmelink: 
Jouw plek in de wereld
  • Eerste schooldag in een nieuw gebouw!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op IKC Het Simmelink nemen wij de IEP-toest af i.p.v. de CITO toets. Wij beschouwen toetsen als één van de mogelijkheden om feedback te krijgen over ons eigen handelen. We beschouwen de toetsresultaten dus meer als informatie of we voldoende kwaliteit hebben geleverd en minder voor de niveaubepaling van elk kind. Omdat wij de kinderen al 8 jaar volgen, weten leerkrachten vaak heel goed wat talenten, mogelijkheden en beperkingen van elke leerling zijn. De leerkracht van groep 8 kan, met hulp van collega's, goed bepalen wat passend vervolgonderwijs is voor elke leerling. Met het maken van de eindtoets vragen wij een bevestiging van dit beeld. In uitzonderlijke gevallen wijkt de toets uitslag af van het beeld en advies dat de leerkracht van groep 8 heeft gegeven. In dat geval wordt het advies wel altijd naar boven bijgesteld, maar nooit naar beneden. Als de toetsuitslag lager uitvalt dan was verwacht, wordt met de collega's van voortgezet onderwijs besproken hoe zij met de leerling kunnen werken op grond van het advies van de leerkracht.

Tot en met het schooljaar 2022-2023 maken alle leerlingen aan het eind van de basisschool een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft de leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het beste past bij hun niveau. De uitslagen van deze doorstroomtoets zullen in de schoolgids van schooljaar 2024-2025 voor het eerst zichtbaar zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 en 2 volgen we door middel van observaties, het voeren van gesprekken met de leerlingen en noteren we dat wat we zien in ons leerlingvolgsysteem KIJK!   Vanaf groep 3 nemen we voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen de landelijk genormeerde toetsen van CITO af. Daarnaast wordt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind tweemaal per schooljaar de SCOL-lijst ingevuld. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen zelf ook een leerlinglijst in voor SCOL.   De resultaten worden op groepsniveau geanalyseerd door de groepsleerkrachten, waarna deze in de groepsbespreking met de intern begeleider worden besproken. Op schoolniveau worden de resultaten geanalyseerd door de intern begeleider en de directeur. Twee keer per jaar worden deze analyses in het team besproken. De analyses vormen de basis voor kwaliteitsinterventies in de groepen en kunnen als aanleiding dienen voor scholing van het team.   In kindgesprekken worden het welbevinden van de leerlingen en de resultaten besproken. Samen met de kinderen wordt er teruggeblikt en vooruitgeblikt naar de periode die komt. Op deze manier is het werken in de school cyclisch.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar doorstroomtoets. In februari maken alle leerlingen van groep 8 deze doorstroomtoets.   Eind groep 7 krijgen de leerlingen op IKC het Simmelink een eerste voorlopig advies. In november van groep 8 worden de B-afnames van CITO afgenomen. Met behulp van deze gegevens en informatie uit voorgaande jaren, observaties en gesprekken stelt de leerkracht samen met de intern begeleider een voorlopig advies op. Dit voorlopige advies wordt uiterlijk in januari gedeeld met de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).   In maart, na binnenkomst van de resultaten van de doorstroomtoets (deze wordt in februari afgenomen), krijgen de leerlingen uiterlijk 24 maart hun definitieve schooladvies. Waarna leerlingen, samen met hun ouder(s)/verzorger(s), zich in de laatste week van maart moeten aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

School zet in op de hierboven genoemde 3 speerpunten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • (Zelf)vertrouwen en zelfkennis
  • Veiligheid
  • Reflecteren op gedrag

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven