IKC Het Simmelink, Ketterinksteeg 6

Ketterinksteeg 6 7152 BG Eibergen

  • Hartelijk welkom!!
IKC Simmelink: 
Jouw plek in de wereld
  • Eerste schooldag in een nieuw gebouw!

Het team

Toelichting van de school

Het team is als volgt samengesteld:

Dorien de Vries: leerkracht groep 0-1, lid managementteam, coördinator social media

Marycke Sedee: leerkracht groep 0-1

Ellen Bennink: leerkracht groep 2-3,  lid MR, lid GMR

Joyce Beusink: leerkracht groep 2-3, invalleerkracht, vertegenwoordiger onderwijsteam in OC

Sabine Kemkers: onderwijsassistent leerjaren 1 t/m 4

Marit Leferink: leerkracht groep 4-5, voorzitter MR, vertrouwenspersoon, cultuurcoördinator

Marleen Wolters: leerkracht groep 4-5, lees/taal coördinator

Maaike Garritsen: leerkracht groep 6-7, lid managementteam

Jeanne Slütter: leerkracht groep 6-7, reken coördinator, contactpersoon bewegingsonderwijs

Milou Reijrink: leerkracht groep 8, ICT coördinator

Carolien Scheink: onderwijsassistent leerjaren 5 t/m 8Ilse Schrijver: intern begeleider

Marijke Oldenkotte-Daas: administratief medewerker

Pieter Dekker: conciërge

Voor Kunst & Cultuur worden in diverse organisatievormen workshops gegeven. Hierbij wordt hulp en deskundigheid ingehuurd van kunstenaars en musici via Culturije en Cultuur Oost.

De sportdocenten worden ingehuurd via de Sportfederatie Berkelland. Zij verzorgen op dinsdag en donderdag gymlessen in de sporthal van de school. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Personeel heeft recht op verschillende soorten verlof volgens de CAO - onderwijspersoneel.

Leerkrachten en andere medewerkers kunnen afwezig zijn vanwege ziekteverlof.

Voor alle soorten wettelijk verlof is de school verantwoordelijk voor de continuïteit van onderwijs.

Vanwege het personeelstekort op de arbeidsmarkt is door de Stichting Delta Scholengroep de volgende regeling van kracht (verkort):

Bij niet voorspelbaar verzuim (ziekteverlof) zijn er medewerkers beschikbaar in de zgn. vervangerspool, mits deze niet voor een vervanging op een andere school zijn opgeroepen.

Bij voorspelbaar verlof, kortdurend (bv huwelijk, overlijden, etc.) zijn de vervangers beschikbaar van de vervangingspool, tenzij deze moeten worden ingezet voor onvoorspelbaar verlof (ziekte). De school moet dan de vervanging intern regelen.

Bij voorspelbaar verlof, langdurig (bv bevallingsverlof, onbetaald verlof, etc) moet de vervanging worden geregeld d.m.v. een sollicitatieprocedure.

Het kan voorkomen dat vervanging niet gerealiseerd kan worden. In dat geval staat het bestuur toe dat, met medeweten van bestuur en de MR, kinderen naar huis worden gestuurd, mits de ouders hun kinderen adequaat kunnen opvangen. Er wordt dan gestreefd naar thuisonderwijs in de vorm van digitale lesmomenten of het meegeven van huiswerkmateriaal en lesstof. Er is op die dagen een beperkte opvangmogelijkheid.

De situatie van thuisleren wordt zo snel mogelijk opgeheven door onderwijs op school te organiseren. Hierbij is het in dringende situaties mogelijk dat kinderen activiteiten uitvoeren onder toezicht/begeleiding van niet- of deels bevoegde onderwijsmedewerkers (bv onderwijsassistent).

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor het IKC Het Simmelink is nieuwbouw gepleegd. Het bouwproces is begonnen in juni 2022. De bouw kwam in juni 2023 gereed.

In het gebouw is gehuisvest: kinderopvang van 0 tot 4 jaar, een basisschool en een wijk-ontmoetingscentrum. Er is ook een sporthal (gymzaal) gerealiseerd die een functie heeft in het beleid 'Eibergen Beweegt', ofwel toegankelijk is voor sport- en beweegactiviteiten van geheel Eibergen.

De concepten van de kinderopvang en de school worden steeds meer op elkaar afgestemd, waardoor een IKC ontstaat dat plaats biedt voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groep 1-2 wordt niet gewerkt met vakroosters. De onderdelen spelend leren worden geïntegreerd met elkaar aangeboden. Wel leren de kinderen te werken langs een dagprogramma, waarop de diverse onderdelen en activiteiten van de dag staan geprogrammeerd. Zo zien zij  hoe de dag is ingedeeld en krijgen meer tijdsbegrip.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsplan wordt op dit moment aangepast. Zodra deze gereed is, zullen we die in onze schoolgids opnemen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school brengt op dit moment in kaart hoe de basisondersteuning wordt vorm gegeven en hoe extra ondersteuning daarop volgt. Dit gebeurt door alle onderdelen van de basis- en extra ondersteuning te inventariseren en te beschrijven in een nieuw zorgplan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2022-2023 vormen de manager van Human Kind en de directeur van de school samen het (informele) directieteam van IKC Het Simmelink. Zij zijn voortdurend bezig de visie van beide organisaties bij elkaar te voegen en om te zetten in beleid. Dit is erop gericht in zo praktisch mogelijk initiatieven de activiteiten van Kinderopvang en schoolorganisatie op elkaar af te stemmen. Zij werken toe naar:

  • Een doorgaande lijn in ondersteuning en inhouden
  • Multidisciplinaire samenwerking van medewerkers en een nieuwe professionele houding
  • Gezamenlijk gebruik van beschikbare ruimtes
  • Overeenkomstig kwaliteitsbeleid

Terug naar boven