Basisschool Prins Willem Alexander

Nieuwe Steeg 6 4266 EH Eethen

 • De Prins Willem Alexnaderschool is gevestigd in Kindcentrum De Bogert. Samen met de kinderopvang.
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 neemt jaarlijks deel aan de IEP-eindtoets. De afnamedata voor de IEP zijn in april 2022. De uitslag van deze toets biedt, naast een overzicht van de prestaties van de individuele leerlingen, óók een mogelijkheid om ons onderwijs objectief te evalueren. De behaalde resultaten worden vergeleken met de gemiddelden van alle deelnemende scholen van dat jaar. Het aantal goed gemaakte opgaven wordt uitgedrukt in een percentage.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij kennen op school de volgende instrumenten om de resultaten van de leerlingen te meten:

 • Het KIJK! registratiemodel
 • De toetsen (proefwerken) aan het eind van een leerstofblok (methode gebonden toetsen)
 • De landelijk genormeerde (CITO)-toetsen.          
 • Advies en toelating voortgezet onderwijs 

Kijk! registratiemodel Kijk is een registratiemodel dat uitgaat van vijf ontwikkelingslijnen; Waarneming, Motoriek en tekenontwikkeling, Oriëntatie, Gesproken en geschreven taal, Hoeveelheden. Twee keer per jaar worden de kleuters geobserveerd aan de hand van deze activiteiten. Op deze manier volgen wij de ontwikkeling en kunnen wij onze activiteiten daarop aanpassen.

De toetsen (proefwerken) aan het eind van een leerstofblok (methode gebonden toetsen) Aan het eind van een hoofdstuk laten de kinderen zien in hoeverre ze de leerstof begrijpen: een toets dus. Over het algemeen gebruiken we de 80%-norm: 80% van de vragen moet goed beantwoord zijn om voldoende te scoren. Norm en waardering van zowel de checklists, als de toetsen (proefwerken) zijn gerelateerd aan de norm van de schrijver van de leerstof en dus moeilijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld andere scholen. 

Cito-toetsen Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. Op onze school zijn de volgende toetsen ingevoerd:

 • Rekenen en Wiskunde
 • SVS (spelling 3 t/m 8) en werkwoordspelling groep 7 en 8
 • Begrijpend lezen
 • Avi en DMT
 • Taalverzorging groep 6 t/m 8
 • Drempelonderzoek (groep 8)
 • Eindtoets basisonderwijs (groep 8)  

De Cito-toetsen worden gescoord met 5 Romeinse cijfers (I, II,III, IV, V) waarbij I de hoogst haalbare score is.Wij hebben in ons kwaliteitsbeleid gesteld dat we streven naar een score waarbij minstens 80% van onze leerlingen een I, II, of III score haalt.

De leerkrachten monitoren de leerlingen m.b.v. de methodetoetsen (middellange termijn), CITO rekenen (lange termijn), KIJK en eigen observatie tijdens de lessen (korte termijn).  Korte termijn: observatie door de leerkracht, data worden genoteerd in de weekplanning.Middellange termijn: methodetoetsen, data worden verzameld in een analyseformulier en uitgewerkt in de weekplanning.Lange termijn: Leerlingen die zich niet voldoende ontwikkelen op CITO worden geclusterd op leerdoel of manier van leren en krijgen uitbreiding van onderwijstijd.Deze evaluaties op ons onderwijs vinden twee keer per jaar plaats, op momenten waarop het gehele team aanwezig is, bijvoorbeeld tijdens een vergadering of studiedag. Periodiek worden de resultaten met de groepsleerkracht doorgesproken.We nemen de onderdelen waarop leerlingen uitvallen op in onze weekplanning. Dit wordt genoteerd zodat hier later op teruggekomen kan worden

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Prins Willem Alexanderschool is een kleinschalige school waar we het belangrijk vinden om het samen prettig en fijn te hebben. Een veilig klimaat is hierbij essentieel. Om tot een veilig klimaat te komen is vertrouwen een belangrijke pijler. We leren kinderen wat vertrouwen is en hoe je daarmee omgaat, dat je jezelf mag zijn in je unieke eigen persoon. We leren de kinderen zich vanuit een nieuwsgierige en open houding te ontwikkelen en geven ze mee dat ze vrij zijn hun eigen talent te ontwikkelen. We gaan ervan uit dat ieder kind drie prominente behoeftes heeft:

 1. Behoefte aan autonomie: "Ik kan het zelf"
 2. Behoefte aan relatie: "Ik doe het niet alleen"
 3. Behoefte aan competentie: "Ik weet, dat ik het kan"

We vinden samenwerking met alle betrokkenen rondom het kind belangrijk: Kind, ouders en leerkrachten. We creëren met elkaar een prettige en veilige omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontplooien.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Sociale veiligheid
 • Respect
 • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven