Basisschool Prins Willem Alexander

Nieuwe Steeg 6 4266 EH Eethen

 • De Prins Willem Alexnaderschool is gevestigd in Kindcentrum De Bogert. Samen met de kinderopvang.
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem Alexander

Het team

Toelichting van de school

Op de Prins Willem Alexanderschool werken wij met de volgende groepen:

 • Onderbouw (groep 1-2): Agnes Bok en Carola van Wijk
 • Onderbouw (groep 3-4): Rianne van Rossum en Christa Spuijbroek
 • Middenbouw (groep 5-6): Inge Gruiters en Christa Spuijbroek
 • Bovenbouw (groep 7-8): Eline van Esch en Sara Albertoe
 • Onderwijsassistenten:Marit Zijlstra, Quinte Dingemans, Leontine de Haan, Liesbeth de Jong
 • Interne Begeleider: Marijke van de Maden
 • Directeur: Jacqueline van Meeteren 

Bewegingsonderwijs

De lessen lichamelijke opvoeding (gymlessen) worden gegeven door de bewegingsspecialisten van de Gemeente Altena, ook wel bekend als de Sportcoach.

Geestelijke stromingen/Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor:

• Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (protestants vormingsonderwijs); 

• Vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen gezamenlijke lessenseries verzorgen (HVO). 

Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.n


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer personeel verlof heeft, wordt intern geprobeerd de vervanging te verzorgen vanuit het eigen team en stagiairs. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, zullen extern vervangende leerkrachten of onderwijsassistenten benaderd worden. Wanneer het niet haalbaar blijkt een vervanger voor een groep te vinden, zal de groep verdeeld worden over de andere groepen. In zeer incidentele omstandigheden kan het zijn dat wij ouders moeten vragen hun kind(eren) thuis op te vangen. Dat is alleen het geval bij ziekteverlof van een leerkracht waarbij op korte termijn geen vervanging geregeld kan worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dagelijks bezoeken ongeveer 95 leerlingen onze school. Vanwege de grootte van onze school werken we in combinatiegroepen. 
Normaliter zijn de groepen als volgt gegroepeerd: groep 1-2; groep 3-4; groep 5-6 en groep 7-8. We kunnen hier vanaf wijken wanneer daar gegronde redenen voor zijn. Te denken valt dan aan de hoeveelheid leerlingen die extra zorg nodig hebben, of de grootte van een bepaald leerjaar.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Problematiek waarbij we op school kunnen helpen, zonder externe hulp:              

 • Spraak-taal probleem         
 • Reactieve hechtingsstoornis          
 • Angst/ Faalangst          
 • Onrust/concentratie 
 • Leerproblemen        
 • Astma          
 • Dyslexie          
 • Lees/taal probleem         
 • Dyscalculie        
 • Hoogbegaafdheid  

Problematiek waarbij we scholing nodig hebben of extra informatie? ·        

 • ADHD
 • epilepsie
 • dissociatie

Problematiek waarbij we ambulante begeleiding nodig hebben en/of technische ondersteuning of technische aanpassingen? ·        

 • Slechthorend (technische en ambulante begeleiding)
 • Slechtziend (technische en ambulante begeleiding)         
 • Syndroom van down (met begeleiding van een onderwijsassistente)
 • Lichamelijke handicap (met technische aanpassingen)          
 • ASS (met ambulante begeleiding)
 • Gilles de la Tourette (met ambulante begeleiding)         
 • NLD (met ambulante begeleiding)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven