Franciscusschool

Mesdagstraat 5 6717 SE Ede

  • We leren de kinderen waar ons eten vandaan komt, door hen zelf te laten ervaren hoe voeding groeit en bloeit.
  • Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen bij ons een eigen Chromebook. Hier kunnen ze op eigen niveau op werken.
  • Schoolfoto van Franciscusschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten worden gevolgd met behulp van het Cito LOVS en de Eindtoets Route 8.Twee keer per schooljaar worden de tussen- en eindopbrengsten gemeten, geanalyseerd en gepresenteerd. Naar aanleiding van de analyse worden acties uitgezet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Franciscusschool heeft in oktober 2020 een themaonderzoek van de inspectie van het onderwijs gehad.

Het onderzoek vond online plaats.

Voorafgaand aan het gesprek is een voorbereidingsdocument naar de inspectie gestuurd.

In het voorbereidingsdocument beschreven we onze speerpunten voor het huidige schooljaar.

Deze speerpunten zijn rekenen, directe effectieve instructie EDI 2.0 en het traject continu verbeteren (waaronder het werken aan gedrags- en leerdoelen en het werken met de datamuur).

Deze informatie is middels jaarplannen, eerder in dit schooljaar, gedeeld met de ouders in de medezeggenschapsraad.

De feedback die gegeven werd door de inspecteur was dat we goed en samenhangend werken aan de kwaliteitsverbetering. Ook werd er een opsteker gegeven over het betrekken van het team en de leerlingen bij het proces.

De inspecteur stelde dat we hier online meer over mogen delen.

Terug naar boven