Franciscusschool

Mesdagstraat 5 6717 SE Ede

  • We leren de kinderen waar ons eten vandaan komt, door hen zelf te laten ervaren hoe voeding groeit en bloeit.
  • Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen bij ons een eigen Chromebook. Hier kunnen ze op eigen niveau op werken.
  • Schoolfoto van Franciscusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door de lockdown in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 zijn de resultaten van de eindtoets en tussentoetsen niet aanwezig of niet representatief als trendanalyse voor meerdere schooljaren. De NPO-subsidie wordt ingezet om de hiaten in de doorlopende leerlijn te achterhalen. De leerlingen ontvangen extra aanbod, remediering, begeleiding en ondersteuning van de leerkrachten en deskundige externe begeleiders.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten worden gevolgd met behulp van het Cito LOVS en de Eindtoets Route 8. Twee keer per schooljaar worden de tussen- en eindopbrengsten gemeten, geanalyseerd en gepresenteerd. Naar aanleiding van de analyse worden acties uitgezet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Franciscusschool heeft in oktober 2020 een themaonderzoek van de inspectie van het onderwijs gehad.

Het onderzoek vond online plaats.

Voorafgaand aan het gesprek is een voorbereidingsdocument naar de inspectie gestuurd.

In het voorbereidingsdocument beschreven we onze speerpunten voor het huidige schooljaar.

Deze speerpunten zijn rekenen, directe effectieve instructie EDI 2.0 en het traject continu verbeteren (waaronder het werken aan gedrags- en leerdoelen en het werken met de datamuur).

Deze informatie is middels jaarplannen, eerder in dit schooljaar, gedeeld met de ouders in de medezeggenschapsraad.

De feedback die gegeven werd door de inspecteur was dat we goed en samenhangend werken aan de kwaliteitsverbetering. Ook werd er een opsteker gegeven over het betrekken van het team en de leerlingen bij het proces.

De inspecteur stelde dat we hier online meer over mogen delen.

Terug naar boven