Franciscusschool

Mesdagstraat 5 6717 SE Ede

  • We leren de kinderen waar ons eten vandaan komt, door hen zelf te laten ervaren hoe voeding groeit en bloeit.
  • Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen bij ons een eigen Chromebook. Hier kunnen ze op eigen niveau op werken.
  • Schoolfoto van Franciscusschool

Het team

Toelichting van de school

De directeur, intern begeleider, administratief medewerker en fulltime en parttime werkende groepsleerkrachten. Vanuit de werkdrukakkoordgelden is het mogelijk om keuzes te maken die de werkdruk in de school verlichten door onderwijsassistentes en een vakleerkracht gym aan te stellen. Jaarlijks zullen we met het team plannen maken voor de inzet van deze financiële ondersteuning. Verder zijn er vrijwilligers, studenten en ouders die hand- en spandiensten verrichten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons streven is dat er in iedere groep niet meer dan twee groepsleerkrachten (op vaste dagen) voor de groep staan. Ingeval van ziekte of verlof is het soms onvermijdelijk, dat er meer mensen in een groep les geven.

Om bij korte of langdurige afwezigheid van een personeelslid de werkzaamheden en de lessen toch door te laten gaan maken wij gebruik van de invalpool van IPPON Personeelsdiensten. Meer informatie over deze invalpool vind je op www.ippon-personeelsdiensten.nl

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In ons schoolplan hebben we omschreven hoe we de schoolomgeving veilig, uitdagend en ontwikkelingsgericht maken. We weten dat kinderen zich in een dergelijke omgeving het best kunnen ontwikkelen. Uitgaan van verschillen bij kinderen impliceert gedifferentieerd kunnen werken en heeft daarom direct consequenties voor het handelen van de groepsleerkrachten. Uitgaan van verschillen betekent ook dat de kinderen de basisstof van de methoden (doelen) aangeboden krijgen, daarnaast kan verrijking (verdieping) of herhaling van de basisstof geboden worden. Dit gebeurt remediërend, verrijkend of compact met verbreding (dit betekent dat de lesstof minder herhaling stof heeft, waardoor ruimte ontstaat voor een breder aanbod in de lesstof). Door middel van observaties, toetsen, werken met doelen brengen we de behoefte voor deze ondersteuning in kaart. De ondersteuning wordt in principe binnen de groep aangeboden.  

Deze (basis)ondersteuning omvat alle preventieve en zogenoemde ‘licht curatieve interventies’ die we op school planmatig inzetten voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8. De basisondersteuning start op het moment dat een kind is aangemeld op school. De structuur van de ondersteuning is gericht op een doorgaande ontwikkelingslijn en het bieden van een handelingsgerichte begeleiding (d.m.v. afstemming tussen de groepsleerkracht en de leerling). We werken in alle groepen met een kwaliteitskaart voor de vakken (aanvankelijk) rekenen, (aanvankelijk) technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Deze kwaliteitskaarten worden gemaakt door de groepsleerkracht en geëvalueerd met de intern begeleider. In het kader van de kwaliteitskaarten passen wij daarbij de cyclus van HGW toe: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.  

Wij geven les volgens het directe instructiemodel. Het directe instructiemodel is een instructiemodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen zoals omschreven in het groepsplan. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen begrijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig en krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. Er zit veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. De groep is verdeeld in verschillende niveaugroepen.    

Vanaf groep 4 verwerken alle kinderen, na de instructie van de leerkracht, de lesstof van rekenen, taal en spelling op een Chromebook. Na de instructie van de leerkracht krijgen de kinderen de digitale software op maat aangeboden. Om het proces tot resultaat te monitoren, moeten leerlingen in een oefenschrift berekeningen en oefenstof maken.

Zie onze website voor meer informatie, alsook een toelichting over ons Sherborne aanbod.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerplicht in ons land telt vanaf vijf jaar. Vierjarigen hoeven dus nog niet naar school, maar zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Als uw kind eenmaal vijf jaar is geworden dan móet het dus naar school. Maar u mag uw kind zolang het nog vijf jaar is, gedurende vijf uur per week thuishouden. Een berichtje aan de leerkracht is dan voldoende. U kunt daarnaast aan de directeur van de school voor nog eens vijf uur vrij vragen, die hiervoor toestemming mag geven. U kunt deze uren niet opsparen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de groepen 1 tot en met 8:

Maandag: 5,5 uur

Dinsdag: 5,5 uur

Woensdag: 3,75 uur

Donderdag: 5,5 uur

Vrijdag: 5,5 uur

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op een school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Terug naar boven