Burgemeester W.A. Storkschool

Heuvelenweg 22 a 7991 CL Dwingeloo

  • Vlak achter de sportvelden is een buitenleslokaal waarvan wij graag gebruik maken.
  • De Storkschool is gevestigd in het gebouw 'de Twingel'. De school bevindt zich in de rechtervleugel en op de gehele bovenverdieping.
  • We werken met verbeterborden aan een gezamenlijk doel. Samen maken we ons onderwijs voor de kinderen elke dag een klein beetje beter.
  • Naast de werkwijze in lokalen is er volop ruimte op de verschillende leerpleinen.
  • Voor elk kind een mooi aanbod jeugdboeken. Verhalen zijn brandstof voor je brein. Lezen geeft vleugels aan je fantasie.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We gebruiken ROUTE 8 als eindtoets. Voor het advies Voortgezet Onderwijs (VO) maken we gebruik van de Friese Plaatsingswijzer en de bevindingen van de leerkrachten. Op basis van de resultaten in groep 6, 7 een 8 en met oog voor de talenten van een kind, wordt een VO-advies gegeven.

De eerste oriëntatie op het VO komt aan de orde in groep 7. De leerkracht bespreekt met leerling en ouders/verzorgers hoe de schoolresultaten van de leerling zijn. De wens van de leerling zelf is ook heel belangrijk. De leerkracht geeft een voorlopig schooladvies. Hierin worden de talenten, taakgerichtheid, planning, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en creativiteit van de leerling meegenomen. 

Halverwege groep 8 volgt een definitief advies. Ouders kunnen hiertegen bezwaar aantekenen via de procedure die staat vermeld in de Talent-gids (https://www.talentwesterveld.nl/).

Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de schoolloopbaan monitoren en analyseren we middels een continuproces de ontwikkeling van de kinderen en de behaalde leerresultaten. Hiervoor gebruiken we observaties, leerlijnen, de resultaten op de methode-toetsen en methode-onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. De eerste fase, het signaleren, start met het afnemen en nakijken van de toetsen. Vervolgens worden de resultaten geanalyseerd, bijvoorbeeld met behulp van diagnostische gesprekken of materialen uit de methode om het niveau van de leerling en zijn leerbehoeften verder in kaart te brengen. 

In de fase van het plannen die hierop volgt, bepaalt de leerkracht welke leerdoelen bij een leerling passen en op welke wijze hij met die leerling aan de doelen kan werken. Hierbij wordt de koppeling gemaakt van toetsresultaten naar de leerstof in de methode. Daarna volgt de fase van het handelen.

Bij een volgende toetsafname kan dan worden bepaald welk effect deze actie heeft gehad (evalueren). Dan begint weer een nieuwe cyclus van signaleren, analyseren en handelen.

Waar nodig leiden de analyses tot aanpassing van werkwijze, aanbod of onderwijstijd. Met de behaalde resultaten legt de school tevens verantwoording af aan ouders (MR), aan het bestuur van Stichting Talent-Westerveld en aan de onderwijsinspectie. De resultaten worden door de intern begeleider (ib’er) zichtbaar gemaakt via een overzicht, waarin de toetsresultaten van de M en E periode van het Cito-LOVS worden weergegeven.

De toetsen van de M periode worden halverwege het schooljaar afgenomen in januari/februari en de toetsen van de E periode worden aan het eind van het schooljaar afgenomen in juni. De analyse van resultaten komt tot stand na groepsbesprekingen en een teambijeenkomst. Daarnaast wordt de evaluatie van de jaardoelen beschreven in het schooljaarverslag en de schoolrapportage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het geven van het schooladvies liggen onze ambities hoog. Onze adviezen zijn zogeheten kansrijk en bij twijfel zetten wij in op het hoogste advies.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de afgelopen twee jaren het schooladvies in een ander daglicht is komen te staan. Door alle nieuwsberichten over de opgelopen achterstanden tijdens de lockdown periodes, zou men kunnen verwachten dat de adviezen ook lager lagen. Wij hebben hier veel rekening mee gehouden. Het schooladvies wordt niet alleen gebaseerd op wat wij van de leerling zien in de laatste twee schooljaren. De 6 jaren daarvoor nemen wij evengoed mee. Ook bij de adviezen van de afgelopen twee jaar, lagen onze ambities hoog. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We leggen de nadruk op de groep als geheel, en dus niet uitsluitend op specifieke individuen zoals pesters en/of slachtoffers. Op de Storkschool vinden wij namelijk dat álle groepsleden er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat iedereen het prettig heeft en met plezier naar school gaat. Oftewel: niet iedereen is er verantwoordelijk voor dat er problemen in de groep zijn, maar iedereen is er wél verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken wij er een fijne school van!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Vertrouwen
  • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven