Burgemeester W.A. Storkschool

Heuvelenweg 22 a 7991 CL Dwingeloo

 • Vlak achter de sportvelden is een buitenleslokaal waarvan wij graag gebruik maken.
 • De Storkschool is gevestigd in het gebouw 'de Twingel'. De school bevindt zich in de rechtervleugel en op de gehele bovenverdieping.
 • We werken met verbeterborden aan een gezamenlijk doel. Samen maken we ons onderwijs voor de kinderen elke dag een klein beetje beter.
 • Naast de werkwijze in lokalen is er volop ruimte op de verschillende leerpleinen.
 • Voor elk kind een mooi aanbod jeugdboeken. Verhalen zijn brandstof voor je brein. Lezen geeft vleugels aan je fantasie.

Het team

Toelichting van de school

OBS Burg. W.A. Storkschool wordt bezocht door zo'n 220 kinderen, die allen uit Dwingeloo of directe omgeving komen. We werken met 10 groepen. Onze leerlingen worden begeleid door een team dat bestaat uit een rijke variatie onderwijsprofessionals. Naast een directeur en 15 leerkrachten, parttimers, zijn er bij ons op school een intern begeleider (ib’er), twee onderwijsassistentes, twee dagdelen per week een administratief medewerkster en een conciërge werkzaam. Daarnaast zullen LIO-collega's hun afstudeerstage op onze school doen. Een LIO is een Leraar In Opleiding, een collega die bijna is afgestudeerd aan de PABO. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is in verband met maatregelen terugdringen corona, ziekte, scholing of verlof. Voor de invalleerkracht ligt het programma klaar. Elke leerkracht houdt in de groepsmap bij welke lessen er gegeven zijn en wat de planning is voor de komende periode. Zo kunnen wij er voor zorgen, dat het lesprogramma door kan blijven gaan.

De volgende stappen worden genomen indien er sprake is van afwezigheid of ziekte van een van de leerkrachten:

Een ziek personeelslid maakt uiterlijk 7.00 uur melding van zijn afwezigheid bij de directeur. Bij een ziektemelding probeert men in te schatten voor hoe lang vervanging nodig  is. Er worden vervangers benaderd, waarbij onderstaande volgorde wordt aangehouden:

 • Via Vervangingsmanager een verzoek indienen voor een invalleerkracht. Er zijn bovenschoolse leerkrachten in dienst die eerst worden benaderd. Daarna wordt een beroep gedaan op de lijst met leerkrachten die zich voor ons bestuur hebben ingeschreven.
 • Duopartner afwezige leerkracht
 • Parttimer uit eigen organisatie   

Indien bovengenoemde stappen niet tot een oplossing leiden, worden andere mogelijkheden overwogen:

 1. Verschuiving - als er wel een onderbouwvervanger beschikbaar is, intern wisselen - gym- en levensbeschouwelijke uren verschuiven -     indien een 4e-jaars Pabostudent aanwezig is: vrijgeroosterde leerkracht inzetten (niet de student dus)
 2. Ruilen - het verlof van leerkrachten, taakrealisatie 
 3. Verdelen - de groep verdelen over andere groepen (maximaal voor een dag en alleen als dit redelijkerwijs mogelijk is)

Bieden voorgaande mogelijkheden geen andere aanvaardbare oplossing, dan kiezen we ervoor de betreffende groep thuis te laten, waarbij richtlijnen inspectie in acht worden genomen. Alleen in het uiterste geval gaan we over tot het thuis laten blijven van een groep kinderen. We stellen ouders op de hoogte via een bericht op de Parro-app.

NB. Lesroostertechnisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het streven is om met maximaal 2 groepsleerkrachten per groep te werken. Er zijn op een aantal dagen in de week één of meerdere onderwijsassistenten aanwezig. In verschillende groepen worden ondersteunende werkzaamheden verricht en er wordt één onderwijsassistent ingezet voor de zorgleerlingen. Elke groepsleerkracht heeft de eindverantwoordelijkheid over één of meerdere groepen in de contacten met de ouders en voor het opstellen van de rapporten. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroep leren de kinderen veel op een speelse manier. Spel is een natuurlijke behoefte van kinderen en een middel waarbij alle ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen worden bevorderd en waarbij de leerkracht een essentiële rol heeft. Leren door te spelen gebeurt in de klas, maar ook buiten op het schoolplein of het speellokaal. Er is veel aandacht voor taalvorming in groep 1 -2, dit is de basis voor alle leergebieden. Daarom lezen we veel boeken voor en spelen veel met taal en letters. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling is spel ook een belangrijke werkvorm. Hiervoor volgen wij in alle groepen KiVa.

In hun eigen groep werken de leerlingen in hoeken met het kiesbord. Voor 4-jarigen die instromen in groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De groepsleerkrachten gaan hiervoor in overleg met de ouders om te zorgen voor een goede afstemming. Er is zorgvuldig overleg tussen de collega's van de onderbouw. Zo proberen we de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen. In onze school hebben wij een eigen speellokaal waar met de kleuters een spel of gymles gedaan kan worden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Storkschool werken wij met een duidelijke en herkenbare structuur. In de ochtend werken wij vooral aan de kernvakken (taal/spelling en rekenen). In de middag komen de creatieve vakken en de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en engels) binnen de thema's aan bod.

Voor ons zijn welbevinden en betrokkenheid van leerlingen belangrijk als basis voor het onderwijs. Niet ieder kind ontwikkelt zich op dezelfde manier. Wij bieden in ons onderwijs verschillende werkvormen aan. Daarmee sluiten we aan op de behoeften van ieder kind. Afwisseling van werkvormen bevordert bovendien de betrokkenheid van kinderen. Voorbeelden van didactische werkvormen zijn: klassikaal, in groepjes, met een maatje en individueel werken. De leerkracht geeft instructie aan de hele groep of een deel van de groep, waarbij de andere kinderen zelfstandig werken. Bij al deze werkvormen is ICT een hulpmiddel. De leerkracht biedt visuele ondersteuning bij de lessen op het digibord. De kinderen gebruiken diverse devices, zoals een Chromebook. Dit wordt gebruikt als ondersteuning van ons onderwijs. 

Waar mogelijk proberen we het onderwijs geïntegreerd te geven. Burgerschap, levensbeschouwing en sociaal emotionele vorming zijn vakken die vaak geïntegreerd aan bod komen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS Burg. W.A. Storkschool is een basisschool voor regulier onderwijs en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) 2203 afdeling Meppel.

We doen een beroep op het SWV wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling de expertise van de leerkracht en de intern begeleider te boven gaat. Als dat het geval is, vraagt de school in overleg met ouders in eerste instantie preventieve ambulante begeleiding (PAB) aan. De ambulant begeleider (AB’er) komt op school om te observeren en eventueel om met de leerling te werken. Een PAB-traject kan voor maximaal 12 uur worden aangevraagd. Wanneer er meer dan 12 uur aan ondersteuning nodig is, kan een arrangement worden aangevraagd bij het SWV. Dit is afhankelijk van de adviezen die de AB’er geeft.

Het SWV heeft een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat betekent dat, wanneer het reguliere onderwijs op OBS Burg. W.A. Storkschool niet de juiste plek is voor de leerling, er binnen het SWV altijd een school is waar de leerling geplaatst kan worden.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school, is weergegeven wat de mogelijkheden van de school zijn in het geheel, maar ook per groep. Wanneer de school de expertise van het SWV inschakelt, wordt er o.a. naar de mogelijkheden van de school gekeken. Ook maakt de school d.m.v. SOP inzichtelijk waar Passend Onderwijs kan en wordt geboden.

Extra ondersteuning/ Jeugdhulp (onderwijs en hulp)

Het opvoeden van kinderen verloopt doorgaans prima. Soms met hulp en ondersteuning van familie, vrienden of buren. Maar als het even niet lukt, u heeft een vraag of ondersteuning nodig bij de opvoeding dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk. 

Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt meestal in overleg met de leerkracht of IB-er, maar als het nodig is kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De gesprekken kunnen in overleg met u op school of thuis plaatsvinden. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een beroepsgeheim en verstrekt geen informatie zonder uw toestemming (tenzij er ernstige zorgen zijn over de veiligheid). Bovendien heeft u altijd recht de eigen gegevens in te zien.  

Een kortdurend traject met het schoolmaatschappelijk werk kan voldoende zijn om weer vooruit te kunnen. In sommige situaties is een langere of een intensievere vorm van hulp nodig. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het sociaal domein van de gemeente. Zij kunnen u adviseren of aanmelden bij de gemeente (afdeling Jeugd) voor andere passende (meer specialistische) Jeugdhulp.  

Contactgegevens schoolmaatschappelijk werk
De school Maatschappelijk werker is op de maandag in de oneven weken aanwezig. U kunt binnenlopen, bellen of mailen.  

Contact gegevens SMW
Melissa Jansma
m.jansma@welzijnmw.nl
M: 06-2243637

Ouder- en jeugdsteunpunt Hoogeveen – Meppel – Steenwijk e.o.  geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Het ouder- en jeugdsteunpunt is gericht op de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en de postcodegebieden 7951/7955 (Staphorst) en 8064 (Zwartewaterland).Op de website www.ouder-jeugdsteunpunt.nl vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. Bijvoorbeeld veelgestelde vragen en antwoorden en een video. Komt u er niet uit of wilt u een vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Dat kan via e-mail, een contactformulier of telefonisch.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende schooljaren zullen leerkrachten uit ons team opgeleid worden als:

 • taalspecialist
 • gedragsspecialist

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij een doorgaande (ontwikkelingsleer)lijn in de VVE gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderen van de voorschoolse voorziening naar het onderwijs. Er zijn veel manieren om een doorgaande lijn te realiseren. Wij gaan uit van de volgende aspecten bij de doorgaande lijn: Samenwerkingsafspraken, Overdracht kindgegevens, Pedagogisch-didactische leerlijn, Ouderbetrokkenheid en Ondersteuningsstructuur. Als participant en VVE-partner in de Twingel in Dwingeloo zijn al diverse activiteiten opgepakt. Met behulp van een kwaliteitskaart brengen we de samenwerking tussen CBS de Fontein, Kaka kinderopvang en OBS Burg W.A. Storkschool in beeld. Periodiek bespreken we wat we oppakken als samenwerkingspartners. 

Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen maken we onderscheid tussen reguliere instroom (leerlingen die nog niet leerplichtig zijn) en tussentijdse instroom (leerlingen die van een andere school komen). U kunt uw kind een half jaar voordat het vier jaar wordt, aanmelden.

Terug naar boven