Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan

Smitseind 35 5525 AN Duizel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan

Het team

Toelichting van de school

Het team bestond de laatste jaren uit 1 man en de rest waren vrouwelijke werknemers. Het is een team wat al lang met elkaar werkt. Heel stabiel. Nu er een natuurlijk verloop door pensionering gaande is merk je dit in de processen in het team. Nieuwe impulsen komen het team in. De basis blijft. Hoe scholen we de nieuwe mensen op OGO? Daar wordt bewust in geïnvesteerd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval 

Op onze school zetten we ons in om lesuitval te voorkomen. Een leerkracht kan afwezig zijn omdat hij een cursus volgt of een begrafenis bijwoont, maar dit kan ook vanwege ziekte zijn. Dan doen we allereerst een beroep op de collega-leerkrachten met een parttime aanstelling. Indien zij verhinderd zijn, doen we een beroep op de vervangerslijst van Stichting KempenKind.  Als een leerkracht ziek is, vragen we in eerste instantie een leerkracht die werkzaam is in de vervangerspool. Het bestuur heeft een aantal leerkrachten in dienst die alleen kortstondig invallen voor een zieke collega. Indien ook dit geen oplossing biedt, wordt de groep opgesplitst en verdeeld over de andere aanwezige groepen, zodat er een leerkracht vrij komt. Wat we niet willen, is een onbevoegde persoon (conciërge, ouder) toezicht op een groep laten houden. Een uitzondering zou kunnen zijn om stagiaires van de Pabo hiervoor in te zetten, onder supervisie van een collega, of een oud-collega. Door bovengenoemde maatregelen te nemen, trachten we onverwachte lesuitval voor leerlingen in een groep te kunnen voorkomen. Een garantie is het natuurlijk niet. Het naar huis sturen van kinderen is onze allerlaatste maatregel. Als dat nodig is worden ouders tijdig op de hoogte gebracht. Voor dit zover is heeft de school alles in het werk gesteld om vervanging te bewerkstelligen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het bestuur    

Basisschool “Sint Jan” behoort tot Onderwijsstichting KempenKind. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor 15 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. Het bestuur heeft door verschuiving van taken van het ministerie naar de scholen, steeds meer ruimte voor eigen beleid op financieel en personeel gebied. Ook de financiële risico’s worden steeds meer bij het bestuur gelegd.  Daarom is samen met de scholen voor katholiek basis- en speciaal onderwijs in Hooge en Lage Mierde, Reusel, Hulsel, Bladel, Netersel, Hapert, Hoogeloon, Casteren, Duizel en Eersel één bestuur voor het gehele gebied gevormd. Een moderne onderwijsorganisatie vraagt om professionalisering en een duidelijke scheiding van besturende en toezichthoudende taken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid komt in handen van een College van Bestuur; de toezichthoudende verantwoordelijkheid in handen van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur.  Het bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het financiële beleid en het personeelsbeleid. Alle medewerkers van de 17 scholen zijn in dienst bij het bestuur. Het bestuur brengt het informatiebulletin “De Nieuwsbrief” uit, die te vinden is op www.kempenkind.nl.     

Bovenschools management   

Binnen Onderwijsstichting KempenKind is mevr. M.C. Jacobs-Janssen werkzaam als College van Bestuur. Zij stuurt de scholen aan op gezamenlijk beleid en vormt de verbinding met het algemeen bestuur, wat bestuurt op hoofdlijnen. De directeur blijft op elke school aanspreekpunt en is integraal schoolleider.

De directie    

De directie is werkzaam op zowel De Vest Hoogeloon als Sint Jan Duizel. Het bestuur heeft met de directie afspraken gemaakt over bevoegdheden, taken, verantwoording en werkwijze. De directie geeft integraal leiding aan de school. Zij draagt onder meer zorg voor de voorbereiding en uitvoering van: onderwijskundig, school organisatorisch en huishoudelijk beleid; personeelsbeleid; financieel beleid en gebouwbeheer. Ook het onderhouden van de interne en externe contacten is een belangrijke directietaak.  De directeur maakt deel uit van het regionaal directieberaad.  In acute gevallen is de directie ook buiten de schooluren telefonisch bereikbaar op het volgende mobiele nummer: 06-53475303. De directeur is RDO geregistreerd wat betekent dat zij altijd up-to-date is wat betreft bijscholing i.v.m. registratie in het schoolleidersregister.

De interne begeleider    

De intern begeleider heeft tot taak de structuur van ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften op school te verbeteren. Zij heeft een spilfunctie in de contacten van de school met externe instellingen op het gebied van ondersteuning. De intern begeleider is vanuit de school daarvoor de contactpersoon en voor de externe instellingen het aanspreekpunt. De intern begeleider vormt een pijler waar de  schoolorganisatie op is ingericht en vervult de rol van kwaliteitsfunctionaris op het gebied van onderwijs en ondersteuning op de school. Zij voert ondersteunende activiteiten uit op groeps- en schoolteamniveau. Het bovenstaande valt onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur.    

Het leerkrachtenteam    

Iedere startgroep heeft een groepsleerkracht. Deze groepsleerkracht geeft les aan de hele bouw waarbinnen de leerkracht zit en begeleidt alle  kinderen. De leerkracht van de startgroep is de mentor en daarmee eindverantwoordelijke en aanspreekpunt voor bepaalde leerlingen. Diverse groepsleerkrachten werken in deeltijd. Daardoor dragen meerdere leerkrachten de verantwoording voor de organisatie in een groep.  Onderwijsassistenten zijn ook aan onze school verbonden.  Wekelijks vindt er overleg plaats middels een bordsessie. Daar worden de praktische zaken besproken. Daarnaast vindt er structureel intervisie plaats om met elkaar te leren van de dagelijkse praktijk.  

Stage    

Onze school fungeert als stageschool voor o.a. de Pedagogische Hogescholen in Eindhoven en in Helmond, die de opleiding leerkracht basisonderwijs verzorgen en voor het Summa College, dat o.a. vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en onderwijsassistenten opleidt. Regelmatig biedt onze school ook ruimte voor snuffelstages van het voortgezet onderwijs. Ook hebben wij een vrijwilligster op school die ondersteunt op allerlei gebied en in een leerwerktraject zit om een eventuele doorstroming te kunnen maken naar een vakopleiding. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen ook een kans te bieden om samen mee te leren.

Onderwijsondersteunend personeel.

Ons onderwijsondersteunend personeel bestaat uit 2 conciërges en 1 administratief medewerkster. Zij bieden ondersteuning in een aantal uitvoerende taken, die niet op pedagogisch en onderwijskundig gebied liggen.  Voorbeelden hiervan zijn: kopiëren;  kleine bouwtechnische aanpassingen;  leerling-administratie; catering; surveilleren; diverse andere voorkomende werkzaamheden. Daarnaast maken wij gebruik van een onderwijsassistent. Zij ondersteunt in de groepen en werkgroepen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De overige uren zitten verwerkt in de werklesuren. De reken- en taalkringen worden per doel aangeboden aan groep 1 of groep 2 of groep 1/2. Motoriek wordt heel de dag door geoefend. Bij groep 1/2 is het lastiger de uren te specificeren per vak, omdat de uren verwerkt zitten in allerlei activiteiten door de dag heen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing is gekoppeld aan burgerschapsonderwijs. Doordat wij thematisch werken is het moeilijker te specificeren hoeveel tijd er voor taal/spelling/lezen en wereldoriëntatie (WO) gebruikt wordt. Tijdens het thematisch werken zijn we behalve met de 21ste eeuwse vaardigheden ook met de taalvakken en WO vakken bezig. Leerlingen dienen in Nederland in 8 jaar tijd 7520 u onderwijs te krijgen. Dit is gemiddeld 940 uur per schooljaar. De Sint Jan maakt er gemiddeld 950 per schooljaar. De teveel gemaakte uren worden gecompenseerd door middel van studiedagen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit betekent dat wij naar de onderwijsbehoefte van elke leerling kijken vanuit de thema's. Wij werken met een Intern Begeleider die als taak heeft de ondersteuningsstructuur zo op te zetten dat er vroeg gesignaleerd wordt en processen goed gemonitord worden. Zij organiseert o.a. groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, ondersteuningsteams en intervisiemomenten. Er is een orthopedagoge verbonden aan onze school die de Intern Begeleider adviseert en betrokken is bij ondersteuningstrajecten die mogelijk leiden tot een arrangementsaanvraag of een verwijzing. Wij hebben een breed aanpassingsvermogen waardoor we veel leerlingen kunnen blijven begeleiden. Daar waar het niet kan wordt in overleg met ouders een andere keuze gemaakt.  Daar waar nodig huren wij gespecialiseerde mensen in vanuit het Centrum Passend Onderwijs (CPO). Deze netwerkorganisatie is gekoppeld aan onze onderwijsstichting. Mocht ook dit niet passend genoeg zijn gaan we met ouders op zoek naar een "passende" plek voor een kind middels een toelaatbaarheidsverklaring voor SBO/SO (Speciaal BasisOnderwijs/Speciaal Onderwijs).

Wij hebben een beleid gericht op kinderen met een onwtikkelingsvoorsprong of meer- en hoogbegaafdheid. We kijken naar de begeleiding van kinderen die meer tijd nodig hebben, maar hebben op een zelfde manier aandacht voor kinderen die versneld, verdiept of verrijkt door de stof heen kunnen. Ook werken wij samen met de regionale plusklas als de uitdagingen die wij bieden niet voldoende zijn. We hebben een signaleringsprotocol van 1 t/m 8, maar ook wordt er vanuit een doorgaande lijn op eenzelfde manier kinderen begeleid.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen in de toekomst een specialist Hoog en meer begaafdheid in huis krijgen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben in beeld hoeveel procent kleuterverlengers en zittenblijvers we hebben. Daarnaast hebben wij een goede samenwerking met de voorschoolse voorziening van NummerEen, door 2 x per jaar een overdracht te organiseren tussen de onderbouwcoördinator en de leidster van het Kinderdagverblijf (KDV) /de peutergroep. Ook krijgen we (via ouders) een schriftelijke overdracht van Kieboekoe, Nummereen of Buitengewoon als een kind daar naar het KDV is gegaan. We werken met een overdrachtsdocument (zie bijlage).

Ook werken wij samen met CJG de Kempen, GGD de Kempen, gemeente, bureau Halt, Bibliotheek en alle andere instanties die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van onze leerlingen.

Aanmeldingen: Op onze website, www.sintjanduizel.nl, staat onder tabblad NIEUWE OUDERS de werkwijze van hoe u uw kind kunt aanmelden. Wilt u vooraf een oriënterend gesprek, een rondleiding of deelnemen aan de jaarlijkse informatieavond eind januari dan bent u altijd welkom. Neem contact op via info@sintjanduizel.nl of bel naar school en we zullen een afspraak met u maken. De beste indruk krijgt u van een school in werking. Na aanmelding nemen wij ongeveer 6 weken voorafgaande aan de start contact met u op om afspraken te maken voor oefenmomenten. Mocht het nodig zijn i.v.m. bepaalde zorgen of specifieke begeleiding om eerder contact met elkaar te hebben dan kunt u dat aangeven op het aanmeldformulier of u neemt zelf contact met ons op. Na de start van een nieuwe kleuter zal de leerkracht binnen een paar weken een afspraak met u maken om te kijken hoe de eerste periode verlopen is.

Terug naar boven