Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan

Smitseind 35 5525 AN Duizel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij doen mee aan de eindtoets van route 8, omdat dit een adaptieve toets is die zich aanpast aan het niveau van de leerling. Deze toets is een gevalideerde eindtoets die door leerlingen minder belastend wordt ervaren, omdat hij adaptief is en maar 1 ochtend in beslag neemt. Zo beleven de kinderen het minder als een soort "examen". De eindtoets is GEEN examen. In schooljaar 2019 - 2020 is er geen eindtoets afgenomen bij groep 8, vanwege het coronabeleid vanuit de regering. Daarna zijn er aangepaste normen gehanteerd. In 2023 voor het eerst weer als voorheen zonder aanpassingen. Vanaf 2024 zal er een doorstroomtoets gaan komen in de eerste 2 weken van febr.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Begeleidingsstructuur

Binnen het onderwijscluster JandeVest werken wij met de systematische manier van Handelingsgericht Werken, oftewel de HGW. Het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijs- en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft.

Dit zijn de zeven uitgangspunten van HGW:

1. Onderwijsbehoeften staan centraal;

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;

3. De leerkracht doet ertoe;

4. Positieve aspecten zijn van groot belang;

5. We werken constructief samen;

6. Ons handelen is doelgericht;

7. De werkwijze is systematisch en transparant

 Binnen het cluster Jan de Vest geven wij HGW vorm door PDCA-cyclus en hier koppelen wij 2x per jaar een Plan van Aanbod (PvA) aan. Op onderstaande manier vertalen wij dit naar onze jaarplanning:Het plan van aanbod is een continu proces waar leerkrachten en IB samen elkaar scherp houden op de processen van de groepen en de individuele kinderen. De kartrekkers van de inhoudelijke leerteams dragen medeverantwoordelijkheid op schoolniveau en tijdens de werksessies van de verbeteronderwerpen worden groepsprocessen geevalueerd en gereflecteerd met het hele team. Individuele processen zitten voornamelijk tussen de betrokken leerkrachten en de IB-er.  
Week 1-2: Start Plan van Aanbod 1
Week 3 en 4 B-toetsen Leerling in beeld 
Week 5: Studiedag opbrengsten en maken plan van aanbod 1 
Week 15: Tussenevaluatie en bijstellen Plan van Aanbod 1 
Week 24: M-toetsen Leerling in beeld 
Week 26: Studiedag opbrengsten; evaluatie plan van aanbod maken plan van aanbod 2 
Week 32: Tussenevaluatie en bijstellen Plan van Aanbod 2 
Week 40: Evaluatie Plan van Aanbod. Afronden schooljaar

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. methodegebonden toetsen en LIB. Voor de LIB toetsen gebruiken we toetskalender. LIB wordt afgenomen aan het begin van het schooljaar en in het midden van het schooljaar. Ouders worden op de oudergesprekken en middels de rapportmap en portfolio geïnformeerd over de toetsresultaten en de ontwikkeling van hun kind. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de doorstroomtoets. Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De data van de oudergesprekken vindt u in de agenda in social schools. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bijgevoegd vindt u het protocol advisering. Wij volgen kinderen nog 3 jaar na de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Zo kunnen wij ook controleren of onze advisering klopt na de doorstroom van een ( oud)leerling

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Iedereen hoort erbij. We beleven het leren met elkaar. Wij willen de kinderen echt zien. Ook als dat een flinke uitdaging is in groepsverband. Iedereen is goed zoals hij/zij is. We lossen zaken op en hebben vertrouwen in de toekomst. We leren de kinderen bewust om te gaan met persoonlijkheidsontwikkeling, maar ook in relatie tot de ander. Kinderen dienen respect te hebben voor de grens van de ander. Zelf gebruiken wij de observaties tijdens werk en spel om af te stemmen op wat de onderwijsbehoefte van de groep is gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. We intervenieren actief en preventief met de methodiek Fides. Bouwen aan zelfvertrouwen. Emoties mogen er zijn, maar iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. Wij werken met mediatoren op het schoolplein die helpen bij het oplossen van kleine conflicten op het schoolplein. Dit zijn opgeleide kinderen uit groep 6, 7 en 8. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de sfeer binnen de school, in de groep en op het schoolplein.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positieve grondhouding
  • Oplossingsgericht
  • Sociale verbondenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport wat nog vanuit het oude toezichtkader aanwezig is is verouderd en komt uit 2013. In het nieuwe toezichtkader worden voornamelijk bestuursgesprekken gevoerd. De school verantwoordt zich aan het bestuur en het bestuur aan de inspecteur van onderwijs. 2 x per jaar worden er diepe analyses gemaakt van de Cito LOVS toetsen en de observatie instrumenten voor de sociale ontwikkeling. 2x per jaar besteden we met het team een gedeelte van de studiedag om te besteden aan de opbrengsten. Daarbij gaan wij uit van het Nederlands gemiddelde en de gemiddelde groei in vaardigheid op individueel, groep en schoolniveau. De interventies die daaruit voortkomen worden genoteerd en gemonitord door de intern begeleider. Minimaal 1x per jaar en indien nodig vaker leggen wij onze getallen en de interventies uit aan iemand van het College van Bestuur. Samen wordt bepaald of het bij uitval een incident is die voorspelbaar was of een structureel probleem waar een plan van aanpak op moet komen. In april 2022 is er een bestuursinspectie geweest. Onze IB-er en directeur zijn een onderdeel geweest van de gesprekken tijdens het onderzoek. De gegevens van onze school geven geen aanleiding tot een extra inspectiebezoek op schoolniveau. Wij doen wel mee aan themabezoeken, om zelf feedback te krijgen vanuit de inspectie. Ons bestuur is als voldoende beoordeeld. Scholen die zeer in ontwikkeling zijn.

Terug naar boven