Aan Boord

Lijzijde 23 8251 CW Dronten

  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten laten een gemiddelde zien van 81.3. Daar zijn we trots op. Met elkaar hebben we kunnen afstemmen daar waar nodig was. Dat geeft vertrouwen voor het komende schooljaar. Op dit moment is het landelijk gemiddelde nog niet bekend, maar we verwachten daar boven te scoren. De uitkomst zal worden aangevuld zodra het gepubliceerd is. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten in januari en juni. De resultaten daarvan helpen ons opbrengstgericht te werken. De resultaten worden vertaald in individuele, groeps- of schoolbrede acties.  

Vanaf groep 3 is in iedere groep is de 3.0 CITO toets aanwezig. Wij toetsen: begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en wiskunde en spelling.  Met observatielijsten van KIJK (4 tot en met 7 jarigen) en de Kanjertraining volgens wij de sociaal emotionele groei van de kinderen. Vanaf groep 5 wordt ook de sociale veiligheidslijst ingevuld. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 8 verlaten de leerlingen met een passend advies de basisschool. Het advies is tot stand gekomen met de leerling zelf, zijn/haar ouders en het team van de school. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze visie zeggen wij: "Jij bent een uniek door God geschapen kind. Wij helpen jou zoeken naar de dingen waarin je kunt groeien. Je krijgt onderwijs in een rijke leeromgeving met kennis, durf en creativiteit, met respect voor jezelf en de ander.

Onze basisregels voor gedrag halen wij uit de Kanjertraining: "We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand lacht uit, niemand speelt de baas, niemand doet zielig."
Deze regels hangen in elke klas. Ze zijn leidend voor onze dagelijkse omgang voor de wederzijdse omgang tussen leerkrachten, kinderen en ouders. 

Pestgedrag en agressief taalgebruik brengen wij zo ter sprake, dat het de kinderen duidelijk is dat we dat niet dulden. Bij het opmaken van de klassenregels worden de kinderen ook uitgedaagd om zelf mee te denken. Door elkaar succesgevoelens te geven, wordt bij de kinderen het zelfbeeld versterkt. Aan Boord wil een veilige, toegankelijke school zijn voor kinderen en hun ouders. Wij bieden gelijke kansen door de ongelijkheid van kinderen te erkennen.

De school werkt met een pest- en gedragsprotocol (https://www.pcbaanboord.nl/). 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • respect
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 29 januari 2013 heeft Aan Boord inspectiebezoek gehad.

Tijdens het bezoek werd er gekeken naar de  risico's en mogelijke  tekortkomingen in de onderwijskwaliteit en de naleving van wettelijke voorschriften. De inspectie heeft Aan Boord als voldoende beoordeeld. Wij behouden het basisarrangement.

Terug naar boven