Omnis Kindcentrum 't Opstapje

Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen

  • We leren met én van elkaar.
  • Het grote, groene buitenplein gebruiken we om te spelen en te leren.
  • Vanaf groep 2 krijgt uw kind een iPad in bruikleen. We werken hiermee indien dit een meerwaarde vormt voor de les.
  • De peuters komen regelmatig op bezoek bij de kleuters en doen gezamenlijke activiteiten. Zo wordt de overstap naar groep 1 makkelijker.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2017/2018 werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van de IEP Eindtoets, voorheen was dit de Cito Eindtoets. 
Bij de IEP Eindtoets staat de leerling centraal. De toets is zodanig samengesteld dat alle leerlingen kunnen laten zien hoe vaardig ze zijn op het gebied van taal en rekenen. Bij de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven: eenduidig en zo bondig mogelijk is daarbij het uitgangspunt. Taal mag immers bij het onderdeel rekenen geen struikelblok vormen voor zwakke lezers.
De resultaten van de leerlingen sloten aan bij het gegeven advies. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het vaststellen van een schooladvies voor de kinderen in groep 8 is een zorgvuldig proces. Op basis van het leerling volgsysteem, de uitslag van de cito eindtoets en ervaringen van het onderwijsteam wordt het advies vastgesteld. Wij hebben zeer goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs en werken gezamenlijk aan een succesvolle overdracht van de kinderen. Vervolgens blijven wij de kinderen gedurende 2 jaar volgen, om te verifiëren of de kinderen zich conform ons schooladvies blijven ontwikkelen. Dit is vrijwel bij 100% van de uitstroom het geval.

De percentages schooladvies zijn ook hier erg afhankelijk van het aantal leerlingen in een eindgroep. Bij vijf leerlingen, waarvan 1 leerling naar bijv. VWO of VMBO uitstroomt is al meteen sprake van 20%. Het gemiddeld percentage schooladviezen over meerdere jaren komt overeen of ligt hoger dan vergelijkbare scholen.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 29 november 2011 heeft de inspectie 't Opstapje in het kader van het landelijk onderzoek naar de staat van het primair onderwijs voor het laatst bezocht. De inspectie concludeerde dat de onderwijskwaliteit op 't Opstapje op de onderzochte indicatoren voldoende tot goed was. De inspectie toonde zich tevreden over de kwaliteit van de zorgvuldig opgestelde groepsplannen en de houvast die deze geven aan het gedifferentieerd werken. De inspectie concludeerde dat de leerkrachten over specifieke vaardigheden beschikken om het werken met combinatiegroepen tot een succes te maken.

Afgelopen schooljaar kreeg de school het basisarrangement toebedeeld i.v.m. opnieuw goede tussen- en eindresultaten op de leeropbrengsten. Wellicht zal de school in cursusjaar 2014-2015 opnieuw door de inspectie worden bezocht. Dit in het kader van het vierjaarlijks basistoezicht.

Terug naar boven