Omnis Kindcentrum 't Opstapje

Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen

  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum 't Opstapje

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de IEP Eindtoets staat de leerling centraal. De toets is zodanig samengesteld dat alle leerlingen kunnen laten zien hoe vaardig ze zijn op het gebied van taal en rekenen. Bij de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven: eenduidig en zo bondig mogelijk is daarbij het uitgangspunt. Taal mag immers bij het onderdeel rekenen geen struikelblok vormen voor zwakke lezers.

De resultaten van de leerlingen sloten aan bij het gegeven advies. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkracht van uw kind volgt de resultaten van uw kind. Hij of zij ziet uw kind dagelijks in de klas en heeft zo een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen (cognitieve ontwikkeling), maar ziet ook of uw kind zich prettig voelt (sociaal emotionele ontwikkeling). De ontwikkeling van uw kind wordt ook gevolgd in het IEP leerlingvolgsysteem. Naast toetsen voor rekenen en taal heeft IEP ook meetinstrumenten voor leeraanpak, sociaal emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Zo wordt er een compleet beeld van uw kind in kaart gebracht van zowel hoofd, hart én handen.

Methodegebonden toetsen

Om te meten of uw kind de methoden goed heeft begrepen en kan toepassen, worden om de vier à vijf weken toetsen afgenomen. Zo houdt de leerkracht inzicht in de cognitieve ontwikkeling van uw kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het vaststellen van een schooladvies voor de kinderen in groep 8 is een zorgvuldig proces. Op basis van het leerling volgsysteem, de uitslag van de eindtoets en ervaringen van het onderwijsteam wordt het advies vastgesteld. Wij hebben zeer goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs en werken gezamenlijk aan een succesvolle overdracht van de kinderen. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat is de visie van uw school op sociale opbrengsten?Kinderen leren en ontwikkelen zich binnen ons Omnis Kindcentrum. Zij maken zich vaardigheden eigen die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn competenties zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen bij aan een positief en veilig klimaat, het verbeteren van leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerking
  • Positief en veilig klimaat
  • Ontwikkeling normen en waarden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie heeft in schooljaar 2019-2020 een bezoek gebracht aan de Omnis scholenkoepel. Alle bezochte scholen en het bestuur kregen een goede beoordeling. De inspectie is zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs.Volgens de inspectie maakt Omnis zijn kernwaarden ‘optimaal ontwikkel- en leerresultaat’, ‘klaar voor de toekomst’ en ‘samen’ waar in de praktijk. Zij zeggen hierover: “Het bestuur en de kindcentra werken goed samen aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen binnen Omnis onderschrijft de missie en visie en draagt zijn steentje bij. Men wil leren van elkaar en met elkaar. Daarnaast investeert Omnis in een goede samenwerking tussen onderwijs en opvang.”

Terug naar boven