Christelijke Basisschool De Voorde

Flevo 186 9204 JT Drachten

Waar leren meer is dan cijfers en letters.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Voorde werken we Handelings Gericht.

Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

De HGW-cyclus

Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op zowel individueel- als op groepsniveau concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze cyclus kent vier fasen:

  • Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
  • Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  • Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen.
  • Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.

Deze cyclus is kent geen absoluut vaststaande periode's, maar is een continue proces. Het groepsplan is daarmee op De Voorde een dynamisch groepsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de verplichte eindtoets, waarvoor wij de IEP toets gebruiken, baseren we ons advies op 8 jaar onderwijs. De leerkracht kent de leerling, de leerkracht heeft door de jaren heen getoetst en gemonitord. Dat gecombineerd met de Friese Plaatsingswijzer, leidt tot een gefundeerd advies die we als school geven aan het einde van de basisschool. Aan hert einde van groep 7 geven we een voorlopig eindadvies, dat als richting geldt voor de kansen die er nog liggen in groep 8.

Het beleid verwijzing PO-VO is als bijlage toegevoegd. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven