Christelijke Basisschool De Voorde

Flevo 186 9204 JT Drachten

Waar leren meer is dan cijfers en letters.

Het team

Toelichting van de school

Op De Voorde werkt een team dat bestaat uit een mix van meesters en juffen en een mix in leeftijd/ervaring. 

We maken gebruik van een vakdocent muziek en een vakdocent bewegingsonderwijs. Het team wordt aangevuld met Intern Begeleiders, ICT ondersteuners, administratieve ondersteuning en een conciërge. 

Een gedreven team die vooral SAMEN er de schouders onder zet. Oudere leerkrachten coachen en begeleiden starters. Maar de jongere leerkrachten brengen weer nieuwe kennis die de oudere leerkrachten omzetten in voor hen nieuwe kennis. Zo blijft het onderwijs een leven lang leren.

Binnen ons team geven we elk jaar meerdere studenten de gelegenheid om bij ons het vak te leren. Dat gaat om zowel onderwijsassistent studenten en pabo-studenten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

PCBO De Voorde is onderdeel van de holding Adenium. Binnen de holding Adenium zijn leerkrachten in vaste dienst die ingezet worden op meerdere scholen voor de vervanging bij kortdurende afwezigheid.

Bij ziekte treedt een procedure in werking waarmee we voor eerst onze inzet plegen op het inzetten van vervanging. Hetzij door de duo collega, hetzij door een andere part-timer van de eigen school. Als dat niet lukt dan wordt er intern binnen de holding Adenium gezocht naar vervanging via de interne vervangerspool (vaste mensen in dienst van de organisatie). Als die ook allen ingezet zijn zoeken we in de flexibele schil. Als alles geprobeerd is, inclusief de optie verdelen over andere groepen, zal de uiterste oplossing zijn de kinderen een dag geen les geven. Dit is echter de absolute uitzondering.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben een combinatie van jaargroepen en combinatiegroepen. Zo hebben we ook een bewuste keuze voor een combinatie groep 2/3 gemaakt. Leerkrachten wisselen op basis van expertise lessen met elkaar uit. Zo hebben de leerkrachten van groep 8 hun vakkennis gebundeld en staan ze voor verschillende onderdelen in elkaars klas. We hechten veel waarde in kennis delen en elkaars talenten gebruiken.

Voor het vak Fries hebben we een vakdocent Fries in de onderbouw. Voor muziek heeft een van de docenten een vakopleiding muziekdocent gevolgd en die wordt 1 dag in de week ingezet om muziek in de hele school te geven. Voor gym hebben we een vakdocent die, samen met de leerkrachten, het  bewegingsonderwijs vorm en inhoud geeft.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook in de onderbouw is een rooster een leidraad. In de onderbouw wordt veel tijd besteed aan spelen, want spelen is leren. Zelf leren plannen met het kiesbord, veel leren aan de hand van thema's waar spel op gebaseerd is. Cijfers en letter bieden we veel aan in rijk spel. Ontwikkeling stimuleren we door een rijk aanbod waarbij veel bewegen en spelend leren centraal staat.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uiteraard staat bij ons elke dag de ontwikkeling voorop. We laten de benodigde tijd voor elk onderdeel passen bij wat nodig is. Taal, technisch lezen, spelling, rekenen, wereld oriëntatie, godsdienst................... het komt allemaal voorbij. Een rooster vinden wij een leidraad. Waar in groep 3 dagelijks veel tijd besteed wordt aan de leesontwikkeling is diezelfde tijd in groep 8 niet meer nodig voor technisch lezen. Hierover informeren wij u graag tijdens een bezoek aan school.

 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

PCBO De Voorde kan veel, maar niet alles. De grenzen aan de zorg worden bepaald door vele factoren.

Onze school levert basisondersteuning. Dit betekent dat wij :

 • onderwijs aanbieden op 3 niveaus (zie de uitleg over onze arrangementen)
 • les kunnen geven aan een kind met een (beperkte) afwijkende leerlijn wanneer een kind niet de einddoelen kan halen van groep 8 op één of meerdere vakgebieden.Hiervoor stellen we dan een ontwikkelingsperspectief op.
 • ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met dyslexie en dyscalculie.
 • ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met lichte gedragsproblematiek.
 • ondersteuning kunnen bieden aan kinderen waarbij licht medisch handelen nodig is.

Verder beschikt de school over een lift en is de school rolstoelvriendelijk ingericht.

Bij individuele vragen buigen we ons met het brede zorgteam op school over de vraag of onze school op een passende manier onderwijs kan verzorgen aan de leerling die wordt aangemeld. Binnen onze organisatie hebben we in voorkomende gevallen een mogelijkheid om onze SBO school in te schakelen als goede plek voor de betreffende leerling.

Door ons continuüm van zorg kunnen wij veel kinderen passend onderwijs bieden. In het ondersteuningsprofiel komt naar voren dat wij dus de basisondersteuning willen en kunnen bieden. Hiermee geven wij aan dat onze mogelijkheden niet onuitputtelijk zijn. De volgende indicatoren geven de grenzen van onze zorg weer. 

 • Leerlingen, personeel en ouders moeten zich veilig voelen in de school. 
 • De leerling  kan zich aan de school- en groepsregels houden of laat een zodanige ontwikkeling zien dat de leerling dit in de nabije  toekomst kan. 
 • De leerling  moet zelfstandig met een taak bezig kunnen zijn of laat een zodanige ontwikkeling zien dat de leerling dit in de nabije toekomst kan. 
 • Ouders en school hebben een relatie geënt op vertrouwen en respect.
 • Zij kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden elkaars adviezen op. 
 • Het aantal leerlingen dat specifieke begeleiding nodig heeft is per groep gebonden aan een maximum. Dit maximum is afhankelijk van de problematiek. 
 • Leerlingen moeten in principe bij aanmelding zindelijk zijn. 
 • Bij aanmelding van een kind met fysieke beperkingen zal het ondersteuningsteam zich buigen over de mogelijkheden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven