Montessorischool De Plotter

Dollard 19 9204 CK Drachten

  • Pointillisme in de bovenbouw
  • Leren kaatsen tijdens een Fryske themadag
  • We deden mee aan De 8ste Dag, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018
  • Helaas geen gezamenlijk ontbijt, maar één en al gezelligheid tijdens het sportieve feest!
  • Sinds 2021 zijn in trotse bezit van een Tiny Forest inclusief een buitenlokaal waar we kunnen leren, ontdekken en  onderzoeken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen jaar hebben we ervaren dat 80% van onze schoolverlaters op de Eindtoets lager hebben gescoord, vergeleken met voorgaande toetsresultaten. Voor deze kinderen heeft dit geen effect gehad. Het VO-advies van ons team, opgesteld in maart 2018, bleef van kracht en werd niet bijgesteld.

Voor de school is de geringe eindscore wel een aandachtspunt. We zijn echter van mening dat deze score geen recht doet aan de ontwikkelingen op school en van de individuele kinderen. We herkennen dat ook middels de tussentijdse resultaten van onze schoolverlaters in het VO.Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken op basis van doelen. Deze staan beschreven in de registratiemapjes van de kinderen (groep 4-8) en in ons administratiesysteem.

Kinderen leveren een bewijswerkje wanneer ze een bepaald doel, oftewel een nieuwe vaardigheid of strategie eigen hebben gemaakt. Deze bewijswerkjes worden opgeslagen in het portfolio van de kinderen.

Tevens maken de kinderen de methodetoetsen die we vlot analyseren en eventuele extra uitleg inplannen. Op basis van positieve resultaten en bewijswerkjes is het ook mogelijk een instructiemoment over te slaan.

Twee keer per jaar worden de kinderen getoetst met methode-onafhankelijke toetsen. We gebruiken daarvoor de Cito die werken volgens een vast schema. We onderzoeken of andere toetsen beter aansluiten bij de Montessori-stijl. Wij prefereren adaptieve toetsen, inzetbaar wanneer een kind er aan toe is.

De leerkrachten in ons Montessori-onderwijs observeren de kinderen geregeld en leggen hun bevindingen vast. Deze bevindingen ervaren wij als een waardevolle aanvulling op alle toetsen. We beschrijven de kinderen als geheel in plaats van alleen de focus op de cognitieve ontwikkeling te leggen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gedurende de afgelopen jaren hebben wij alle schoolverlaters kunnen laten uitstromen naar het niveau, die wij vanaf groep 6 vermoedden. In enkele gevallen hebben we uiteindelijk een hoger advies kunnen geven, op basis van aanvullende resultaten van de Eindtoets. Wij baseren onze adviezen op toetsresultaten, maar voor een groot deel ook op basis van onze dagelijks observaties en kindgesprekken.

Uit contacten met het VO is gebleken dat onze schoolverlaters hun niveau hebben kunnen behouden.

De aansluiting van Montessori-onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs verloopt voorspoedig. De kinderen blijken in het VO goed in staat te zijn hun werk te plannen, iets waarvan de basis is gelegd in het Montessori-onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast de bezoeken van de Inspectie van het Onderwijs wordt onze school ook structureel bezocht door het auditteam van de Bisschop Möller Stichting (BMS). We waarderen deze bezoeken en gebruiken hun feedback als bevestiging van wat goed gaat en als tips voor verbetering die eventueel noodzakelijk zijn.


Terug naar boven