Montessorischool De Plotter

Dollard 19 9204 CK Drachten

  • Pointillisme in de bovenbouw
  • Leren kaatsen tijdens een Fryske themadag
  • We deden mee aan De 8ste Dag, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018
  • Helaas geen gezamenlijk ontbijt, maar één en al gezelligheid tijdens het sportieve feest!
  • Sinds 2021 zijn in trotse bezit van een Tiny Forest inclusief een buitenlokaal waar we kunnen leren, ontdekken en  onderzoeken.

Het team

Toelichting van de school

Alle teamleden zijn in het bezit van hun diploma van de Pedagogische Academie. En op één leerkracht na zijn alle leerkrachten en de directie Montessori-gespecialiseerd. Ieder jaar wordt kennis over het onderwijs in Montessoristijl opgefrist, verbeterd en uitgebreid.

De betrokkenheid van de teamleden is groot. Het ziekteverzuim is laag en wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. 

De collega's delen hun tips en tops met elkaar, waardoor er continu aandacht is voor het optimaliseren van het dagelijks handelen. De directie werkt ook geregeld in de groepen, om een zorgvuldig beeld van het werken in de klas te krijgen. We zien de voortgang en ontwikkeling op school als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We leiden tevens graag stagiaires op. We ontvangen aanmeldingen vanuit verschillende opleidingen en delen graag onze expertise met deze studerende jongeren.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een collega wordt de vervanging zoveel mogelijk intern opgelost. Ook de directie is inzetbaar voor vervanging. Wanneer er geen collega's beschikbaar zijn voor vervanging, wordt SLIM-online ingeschakeld. Zij hebben zicht op beschikbaarheid vanuit het Supportteam van de BMS of benaderen leerkrachten uit hun eigen bestand.

In alle gevallen proberen wij verzuim zoveel mogelijk te voorkomen zodat de kinderen weinig met wisselingen te maken krijgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Plotter heeft geen vakleerkrachten aangesteld. Maar het team laat zich wel inspireren door specialisten op allerlei gebied.

Met de subsidie voor Cultuurparticipatie was er gedurende drie jaren een nauwe samenwerking met muziek- en theaterspecialisten. Deze begeleiding was een inspiratie voor het vervolg.

Expressie is een activiteit die op De Plotter een belangrijke plaats inneemt. Het leren uiten vinden wij een wezenlijk onderdeel van de persoonlijkheidsontwikkeling en daarmee van de totale ontwikkeling. De expressie activiteiten lenen zich bij uitstek om met de hele groep of een deel daarvan te doen en dragen daardoor bij aan de groepsvorming. Onder expressie vallen de volgende onderdelen;

* dramatische vorming

* muzikale vorming

* beeldende vorming

* Expressie Expresse; het jaarlijkse schoolfeest op basis van een thema

* de maandvieringen per groep, ook bij te wonen door de ouders

* Open Podium; de podiumkunsten en -presentatie in de week voor de kerstvakantie (een mooie traditie)

* presentaties na afloop van een thema

* presentaties n.a.v. een taak voor taal / Taal Doen

Voor gymnastiek werken wij graag samen met Hans Stroes, ontwikkelaar van methoden voor bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw zijn de vakken niet onder te verdelen in lesuren. Het werken met Montessori-materialen staat centraal, voor taal, rekenen en kosmische onderwijs en opvoeding. Creativiteit, wellevendheidslesjes en muziek nemen ook een belangrijke plaats in.

Indien een leerling er om vraagt of wanneer wij ervaren dat een leerling een rijker aanbod nodig heeft, maken wij gebruik van materialen uit hogere groepen. We observeren het kind nauwkeurig en maken gebruik van iedere "gevoelige" periode.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hanteren geen vast lesrooster. De kinderen maken hun eigen planning. De leerkrachten zien er op toe dat de kinderen hun onderwijstijd effectief benutten.Wanneer kinderen moeite hebben met zelf plannen, dan begeleiden we hen daarin: "help mij het zelf te doen".

Soms heeft een kind alle tijd nodig voor een bepaald vak, en soms ervaart het dat het minder tijd nodig heeft voor het ene en meer voor het andere. Die keuzevrijheid zorgt ervoor dat kinderen intrinsiek gemotiveerd aan het werk zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Montessori-onderwijs is sterk individueel gericht onderwijs. Daardoor zijn wij in staat optimaal te differentiëren en dus rekening te houden met verschillen in leerstijlen en mogelijkheden. De Montessori-materialen maken het mogelijk jaarklassen te doorbreken en in te spelen op de individuele behoeften en wensen van kinderen.

Hoewel vrijheid van taak en ruimte klinkt als veel vrijheid wordt het Montessori-onderwijs wel degelijk bepaald door het naleven van duidelijke regels en routines. 

Wij richten ons op alle kinderen die qua leeftijd passen binnen het basisonderwijs. 

Voor kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften is een gedegen procedure van aanmelding van belang, via onze CPO (Coördinator Passend Onderwijs) en/of onze directie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het jonge kind heeft behoefte aan een omgeving die duidelijkheid en zekerheid biedt. Het gaat hierbij om de fysieke omgeving, zoals de ruimte waarin alles een vaste plaats heeft. Maar ook de geestelijke omgeving, de aanwezigheid van een volwassene (de leerkracht). Het kind kan alleen de verantwoordelijkheid nemen als het weet dat er een volwassene is die hem op weg helpt. Iemand die de eerste keer voordoet hoe iets moet. Juist in deze fase is het voor het kind belangrijk dat het kan vertrouwen op de opvoeder, dat er een relatie is. Vanuit de relatie kan het kind zijn eigen weg zoeken, een eerste stap doen op weg naar de grote wereld en zichzelf ontwikkelen. De opvoeder / leerkracht is aanwezig en volgt het kind met oprechte belangstelling en aandacht.

Peuters en kleuters spelen vooral naast elkaar, waarbij ieder verzonken is in zijn eigen spel. Af en toe komen ze elkaar tegen tijdens het spel.

Waar het kind in de periode van nul tot drie jaar nog onbewust indrukken opdeed en verwerkte, neemt de drie- tot zesjarige de indrukken uit de omgeving bewust op. Hiervoor is het nodig concreet bezig te zijn, veel te handelen, eindeloos te herhalen.

De ruime lokalen, de expertise van de onderbouw-leerkrachten en de Montessori-materialen maken elke stap in groei en ontwikkeling mogelijk.

Terug naar boven