Christelijk IKC Het Kristal

Tijdelijke locatie: Eulerlaan 49 3328 KS Dordrecht

  • Onze tijdelijke locatie, in afwachting van de nieuwbouw aan de Heimerstein.
  • Tijdens de Rijke Schooldag oefenen de kinderen tijdens spel het klokkijken.
  • Na een spelen, slapen en eten, tijd voor een wandeling buiten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn ontzettend trots op het resultaat van de IEP eindtoets.
Wij komen met de scores in groep 8 al een aantal jaar boven het landelijk gemiddelde uit.
Ook behalen wij een geweldig resultaat op 2F en 1S.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de opvang wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem KidsConnect. In groep 1 en 2 loopt dit over in het systeem van de ParnasSys leer- en ontwikkellijn. Vanaf groep 3 maken wij gebruik van de IEP toetsen om de tussentijdse resultaten te meten. Op basis van de observaties en resultaten wordt een plan van aanpak gemaakt voor de komende periode. Dit wordt cyclus besproken met de ouders (en kinderen).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wanneer uw kind in groep 7 zit ontvangen u en uw kind een voorlopig advies van de leerkracht. Dit is na afstemming met de intern begeleider en met de leerkracht van groep 8. In groep 8 ontvangt u een tweede aangescherpt advies, zodat u samen met uw kind op oriëntatie kan bij de verschillende voortgezet onderwijsscholen. Na de IEP-eindtoets ontvangt uw kind alleen een aangepast advies als de resultaten tijdens het heroverwegingsoverleg hier aanleiding toe bieden.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanaf het kinderdagverblijf en de peuteropvang wordt er al gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Waarbij kinderen leren omgaan met zichzelf en met anderen. Dit aanbod zit verwerkt in het dagelijkse aanbod en in de regels/routines. Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met de methode "Kwink". Dit programma biedt structureel lessen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling voor de groepen 1 t/m 8. Deze methode helpt verstorend gedrag (waaronder pesten) te voorkomen door kinderen met een groepsbrede aanpak positief gedrag aan te leren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kleurrijke burgerschapsvorming
  • Omgangsvorm
  • Persoonlijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven