Christelijk IKC Het Kristal

tijdelijke locatie: Eulerlaan 49 3328 KS Dordrecht

 • Schoolfoto van Christelijk IKC Het Kristal
 • Schoolfoto van Christelijk IKC Het Kristal
 • Op deze plek bouwen we een nieuw IKC. Medio 2023 hopen we hier met alle kinderen van Het Kristal in te trekken

Het team

Toelichting van de school

Gelukkige medewerkers zijn een voorwaarde voor gelukkige kinderen. Daarom doen we er alles aan om de medewerkers van ons IKC te ondersteunen in hun werk, ontwikkeling en welbevinden. Gebruik maken van elkaars talenten, goede samenwerking, collegiale consultaties en intervisie vinden we belangrijk.

Scholing medewerkers

‘De beste school is de school die je nog wilt bouwen’, wordt wel gezegd. Dat klopt, want het kan altijd beter. En daarom wil Het Kristal daar voortdurend aan werken, door permanente scholing van de medewerkers bijvoorbeeld. Nieuwe methoden en leervormen, nieuwe inzichten bij leer en -gedragsproblemen, onderwerpen genoeg om bij te leren. Dat doen wij met individuele cursussen, maar vooral met cursussen en studiedagen voor het hele team. Praktisch, op de kern gericht en goed uitvoerbaar. De studiedagen zijn in de jaarplanning opgenomen, zodat de wettelijk verplichte onderwijstijd gewaarborgd is. Gezamenlijke scholing heeft als voordeel dat we veranderingen gemakkelijker schoolbreed kunnen invoeren.  

Leerkrachten in opleiding en stagiaires

Studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) brengen  hun opgedane kennis bij ons in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding en toezicht van de groepsleerkracht. De studenten geven lessen en ze geven leerlingen extra hulp waar nodig. Hoe verder een student met de opleiding gevorderd is, hoe meer lessen hij verzorgt.  

 • Leraar In Opleiding (LIO):   Studenten die aan hun laatste jaar bezig zijn worden Leraar In Opleiding (LIO) genoemd. Zij werken drie dagen per week geheel zelfstandig in de groep. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.      
 • SPW: Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW of onderwijsassistent) aanwezig.
 • Voortgezet Onderwijs: Er zijn regelmatig stagiaires uit het voortgezet onderwijs die een korte maatschappelijke stage moeten doen.  

Opvang tijdens studiedagen

Als er studiedagen vooraf gepland zijn, zorgt u zelf voor opvang. Voor kinderen die al gebruik maken van de buitenschoolse opvang, is de buitenschoolse opvang ook tijdens de studiedagen geopend.   In geval van nood, zoals een kapotte verwarming of een andere situatie die niet vooraf bekend was, zal per situatie bekeken worden of de BSO open moet of niet. Daarbij gaan we ervan uit dat ouders altijd eerst kijken wat zelf georganiseerd kan worden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeelsleden zorgen we voor vervanging. Dit doen we met behulp van invallers en zonodig collega's die ambulante taken hebben. Er is een invalpool voor de Stichting H3O i.s.m. de Scholen van Oranje. In verband met het huidige personeelstekort komt het ook voor dat we leerlingen verdelen over andere groepen als er geen invaller beschikbaar is. In uitzonderlijke gevallen worden leerlingen naar huis gestuurd. Dit wordt minimaal een dag van te voren met de ouders gecommuniceerd en dan voornamelijk in de bovenbouwgroepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling 2021-2022

 • Groep 1-2 A Snoopy: juf Lia Hulsbos 
 • Groep 1-2 B Diddle: juf Ans de Lange  en juf Jantine Benschop
 • groep 1-2 C Beren: juf Lucinda Schoester en juf Jantine de Koning
 • Groep 1-2 D Jip en Janneke: juf Anne Vreugdenhil en juf Lieneke Ploeg
 • Groep 3A: juf Danielle Mascia en juf Marlinde Boer
 • Groep 3B: juf Arinka van Arkel
 • Groep 4A: juf Janneke van der Schelde en juf Reina Mensen
 • Groep 4B: juf Sarah van Dongen en juf Marijke Aarnoutse
 • Groep 5A: juf Jeannette Kruithof en juf Christel Dingjan
 • Groep 5B: juf Nelleke Oskam
 • Groep 6A: juf Marjolijn Bandel en meester Joren Menkveld
 • Groep 6B: juf Tessa Jabaaij en juf Janneke van der Schelde
 • Groep 7A: juf Corien Simpelaar en meester Joren Menkveld
 • Groep 7B: juf Chantal Kooijman en juf Christel Dingjan
 • Groep 8A: meester Simo Kerpitzis
 • Groep 8B: meester Rob van Gent en juf Katja Trim 


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee schooljaren vinden we het belangrijk dat kinderen spelend leren. Zo worden reken- en taalactiviteiten aangeboden middels spel. Er is veel aandacht voor motorische ontwikkeling en daarom spelen de kinderen twee maal per dag buiten en is er wekelijks een gymles. Bij regen spelen de kinderen in het speellokaal. Wij bieden ook spelenderwijs Engels aan in de groepe 1-2.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 4 maken we gebruik van de methode 'Alles in 1'. Zoals de naam al aangeeft is dit een methode waarin de verschillende vakgebieden met elkaar geintegreerd zijn tot 1 lesmethode. Dit is uitgewerkt in projecten. De projecten omvatten de vakgebieden Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek. Taal, lezen, spelling, tekenen, handvaardigheid, drama, Engels, is hier allemaal in verwerkt. Zo krijgen de vakken verband met elkaar, zien kinderen relaties tussen de verschillende vakgebieden; een prachtige vorm van onderwijs! 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Kristal heeft een open aannamebeleid. Dit betekent dat we in principe openstaan voor ieder kind dat aangemeld wordt. Echter zijn wij begrensd in onze mogelijkheden als het om kinderen gaat die hele specifieke onderwijsbehoeftes hebben. Wij bieden onderwijs op drie niveaus. Dat betekent dat we binnen onze lesmethoden differentiëren naar boven en naar beneden. In de vorm van verlengde instructies kunnen we kinderen die dat nodig hebben extra uitleg bieden van de lesstof. Dit gebeurt zo veel mogelijk door de leerkracht zelf, binnen de klas. Ook kinderen die minder instructies nodig hebben of die snel door de lesstof heengaan kunnen we extra uitdaging bieden binnen de klas. Daarnaast zijn er leerlingen die werken met een eigen leerlijn. Over het algemeen betreft het leerlingen waarvan de verwachting is dat zij het eindniveau van groep 8 niet zullen halen. In een Ontwikkelingsplan wordt beschreven welke doelen met deze leerlingen wel haalbaar zijn. Ook kinderen die binnen de klas niet voldoende uitdaging hebben omdat ze op een hoger niveau functioneren kunnen buiten de klas bediend worden. Op vrijdag/woensdag zijn er gespecialiseerde leerkrachten die een plusgroep leiden en verrijking bieden.

Door onze manier van werken met het leerstofjaarklassensysteem en veel structuur en duidelijkheid blijken leerlingen met ADHD goed te gedijen binnen onze school. Voor kinderen met zowel cognitieve als gedragsproblemen is het soms noodzakelijk een andere school te kiezen. Ook kinderen met meervoudige lichamelijke problemen (bijvoorbeeld blind, doof) kunnen wij niet altijd onderwijs bieden binnen onze school.

Passend Onderwijs

In de wet ‘Passend Onderwijs’ wordt de zorgplicht voor scholen geregeld. De school is er voor verantwoordelijk dat elk kind een passende onderwijsplek wordt geboden. In de praktijk betekent het dat scholen samen met ouders kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om een kind een passend onderwijsprogramma te bieden. Voor de meeste kinderen zal dat het reguliere schoolprogramma zijn. Er zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan zijn op de eigen school of eventueel op een andere school in het speciaal onderwijs. Op de eigen school wordt deze ondersteuning gegeven door een leerkracht of een onderwijsassistent die door de leerkracht geïnstrueerd is en onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht werkt. Voor deze leerlingen wordt een ‘ontwikkelingsperspectief’ geschreven.  

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Aan het einde van groep 5 blijkt bij een enkel kind dat het volgen van de reguliere leerstof te hoog gegrepen is. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt voor de betreffende leergebieden doelen beschreven waaraan gewerkt wordt. De doelen worden opgesteld door de intern begeleider (IB) aan de hand van het Leerlingvolgsysteem. De leerkracht zorgt voor de uitvoering in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP door de IB met de ouders besproken.   

Sinds de invoering van het ‘passend onderwijs’ zijn scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden en ambities de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Het ondersteuningsteam (OT)

Aan onze school is een Ondersteuningsteam (OT) verbonden. Hierin werken verschillende instanties samen om kinderen met leer- en/of gedragsproblemen te begeleiden. Denk hierbij aan de schoolarts, een psycholoog, een Intern Begeleider en een Ouder-Kind coach (OK-coach). Kinderen worden alleen in het OT besproken als ouders toestemming hebben gegeven. De Intern Begeleider kan u hier meer over vertellen. 

Samenwerkingsverband Dordrecht

Het Kristal neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Scholen werken samen om elkaar extra ondersteuning aan te bieden als dat nodig is op de eigen school. Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die gespecialiseerd is in die betreffende zorg. In zeer bijzondere gevallen kan een kind ook worden verwezen naar het speciaal onderwijs. Meer informatie op de website van SWV www.svwdordrecht.nl   

Begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs

Wij zorgen voor een goede doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs. Als ouder bent u hier samen met uw kind nauw bij betrokken. Naast de verwijzing worden de vorderingen van uw kind op het voortgezet onderwijs, nog enige tijd gevolgd.

Verplichte eindtoets

De verplichte eindtoets wordt in de loop van april afgenomen. Ongeveer drie weken later volgt de uitslag. Die score geeft een beeld van wat uw kind in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. De uitstroomcijfers van de school zijn elk jaar anders. Wij leggen jaarlijks verantwoording af van de uitstroomgegevens. Het Kristal heeft gekozen voor de IEP toets. Meer informatie over de verplichte eindtoets kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.  

Het eindadvies 

Ons team (leerkrachten en IB) stelt een eindadvies op. In dit advies is het beeld van de laatste twee jaar medebepalend. Naast leerprestaties in het algemeen, de uitslag van de eindtoets en de wens van u als ouder(s) en uw kind, wordt er gekeken naar:

 • Belangstelling.
 • Zelfstandigheid.
 • Doorzettingsvermogen.
 • De wens om te studeren.
 • De wil om zich ergens voor in te zetten. 
 • Voortgang en CITO-toetsen vanaf groep 6.
 • Iep Advieswijzergroep 7.

Onderwijskundig rapport

Het pré-advies wordt in november met u besproken. Medio februari ontvangt u het definitieve schooladvies.   De verwijzingsprocedure per maand

 • Juni groep 7: Indicatie schooladvies, toegelicht in gesprek met ouders en leerkracht(en). Het advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys, de methodetoetsen en de IEP Advieswijzer. Daarnaast spelen ook werkhouding en motivatie een belangrijke rol.  
 • Oktober groep 8:Tijdens de startavond wordt uitleg gegeven over de vormen van voortgezet onderwijs en de verwijzingsprocedure.  
 • November groep 8:  Pré-advies gesprekken.  
 • Januari/februari:  Open dagen op het vo. Ouders/verzorgers kunnen met de kinderen de gebouwen en een aantal lessen of informatiestands bekijken. Samen met de leerlingen wordt een start gemaakt met het invullen van de dossiervorming voor het Voortgezet Onderwijs op ‘onderwijstransparant (OT)’.  
 • Februari:  De ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een schooladviesgesprek met de leerkracht van groep 8. Het advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten. De keuze wordt in deze maand gemaakt.  
 • Inschrijving Voortgezet Onderwijs 
 • April: Afname centrale eindtoets IEP   
 • Mei:  Uitslag IEP De toelatingscommissie (van het voortgezet onderwijs) deelt mee tot welke vorm van voortgezet onderwijs de kinderen zijn toegelaten. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Kristal is een integraal kindcentrum waar kinderen van 0 -12 jaar terecht kunnen. Omdat onze pedagogisch medewerkers van de opvang onderdeel uitmaken van het team van medewerkers is er een zelfde visie, een zelfde manier van werken en werken we aan gezamenlijke doelen. Dit bevordert de doorgaande lijn en zorgt voor een vloeiende overgang van dagverblijf, peuteropvang naar school en naschoolse opvang.


Terug naar boven