De Horizon

Singel 441 3311 HH Dordrecht

  • Peuteropvang - Basisschool
Dè school met extra aandacht voor Kunst & Cultuur!
  • De school waar je mag zijn, wie je bent!
  • Naast vakken als lezen en rekenen besteden we veel aandacht aan kunst- & cultuuronderwijs, expressie, beweging en techniek.
  • Op De Horizon hebben we oog voor ieder kind!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2024 hebben we de leerlingtevredenheid gemeten onder de leerlingen van groep 6,7 en 8. De leerlingen geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 

Wanneer we de afzonderlijke itemscores bekijken in het licht van de missie en visie van de school, dan kunnen we concluderen dat deze passen bij het beleid dat de school voert op het gebied van respect en welbevinden.

Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 heeft er een tevredenheidspeiling plaatsgevonden onder ouders. Uit het onderzoek van de ouders kwam naar voor dat de school wat lager scoort op het item of kinderen voldoende uitgedaagd worden om zich maximaal te ontwikkelen. De items 'veiligheid' en 'met plezier naar school gaan' scoren relatief wat hoger! Ouders geven de school het gemiddelde cijfer van 7,4. De uitslag van het onderzoek geeft richting aan onze ontwikkeldoelen voor de komende periode.
Tevredenheid
7,4

Terug naar boven