De Horizon

Singel 441 3311 HH Dordrecht

  • Peuteropvang - Basisschool
Dè school met extra aandacht voor Kunst & Cultuur!
  • De school waar je mag zijn, wie je bent!
  • Naast vakken als lezen en rekenen besteden we veel aandacht aan kunst- & cultuuronderwijs, expressie, beweging en techniek.
  • Op De Horizon hebben we oog voor ieder kind!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Horizon voeren wij twee keer paar jaar (januari/juni) een diepteanalyse uit. Tussentijdse resultaten (Cito + methodegebonden toetsen) worden besproken met de leerkracht en de intern begeleider, zodat het groepsoverzicht via ParnasSys op de groepskaarten aangepast kan worden. Deze gegevens worden verwerkt in een nieuw plan van aanpak. Groepen leerlingen worden op deze manier gevolgd door de gehele basisschooltijd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kansrijk adviseren

Op De Horizon adviseren wij kansrijk. Want alle leerlingen verdienen een kansrijk advies; Kansrijk adviseren betekent dat de leerkracht kijkt naar de potentie van het kind. Kansrijk adviseren blijkt in de praktijk in het voordeel van de leerling te zijn: de leerling maakt de verwachting vaak waar. Stroomt de leerling toch af in (de onderbouw van) het VO, dan komt hij/zij alsnog terecht op het niveau dat bij hem/haar past. Het is in ons huidige stelsel gemakkelijker af te stromen naar een niveau dat bij je past, dan op te stromen naar een niveau dat je in eerste instantie niet geadviseerd werd.  De Horizon realiseert het kansrijk adviseren door met een breed team de ontwikkeling van de leerling te bekijken en elkaar kritisch te bevragen om tot een gezamenlijk advies te komen. Dit team bestaat uit de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en directie. We bekijken hierbij niet alleen de huidige ontwikkeling en resultaten, maar de ontwikkeling en resultaten van de gehele schoolloopbaan. Daarnaast wordt er gekeken naar de executieve vaardigheden zoals taakinitiatie, werkhouding, concentratie, doorzettingsvermogen en omgang met het huiswerk.  

In maart moeten de leerlingen worden aangemeld op de school voor Voortgezet Onderwijs. Aansluitend hebben wij een zogenoemde ‘warme overdacht’ met de VO-school. Dit is een gesprek waarin wij de ‘koude’ gegevens, die digitaal zijn aangeleverd, toelichten. De leerlingen worden ook na de basisschoolperiode verder gevolgd in het Voortgezet Onderwijs. Indien de school er aanleiding toe ziet, wordt er contact opgenomen met de school voor VO waar de oud-leerling zit.

Wanneer het definitieve schooladvies gegeven is, volgt in februari de doorstroomtoets. Mocht deze een hoger advies geven dan het schooladvies, dan kan de school het eerder gegeven advies herzien en naar boven bijstellen. Naar beneden bijstellen is niet toegestaan. De ontvangende school bepaalt uiteindelijk of uw kind wordt aangenomen. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Horizon is een gastvrije school. Uw kind voelt zich al snel thuis in de fijne, rustige en veilige sfeer. We vinden het belangrijk om kinderen ook op sociaal-emotioneel vlak te helpen groeien. Hierbij gebruiken we een methode voor de groepen 1 t/m 8, waarmee we elkaar beter leren kennen en leren zorgdragen voor elkaar. We laten uw kind waardering, trots en vertrouwen ervaren in een warme, oprechte en creatieve omgeving waar oog is voor iedereen. Zo bereiden we uw kind voor op de steeds veranderende maatschappij en leren we het dat iedereen gelijkwaardig is, maar niemand hetzelfde is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Waardering
  • Trots
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven