De Horizon

Singel 441 3311 HH Dordrecht

 • Peuteropvang - Basisschool
Dè school met extra aandacht voor Kunst & Cultuur!
 • De school waar je mag zijn, wie je bent!
 • Naast vakken als lezen en rekenen besteden we veel aandacht aan kunst- & cultuuronderwijs, expressie, beweging en techniek.
 • Op De Horizon hebben we oog voor ieder kind!

Het team

Toelichting van de school

Groepsverdeling 2023-2024

Peuterspeelzaal: Juf Els (di t/m vr) en juf Samantha (wo/vr)

Groep 1/2A: juf Annemieke (ma t/m vr)

Groep 1/2B: juf Angela (ma t/m vr)

Groep 3: juf Sanne (ma, di) + juf Martine (wo t/m don)

Groep 4: meester Gerrit (ma/do/vr) + juf Daisy (di/wo)

Groep 5: juf Bridget (ma t/m vr)

Groep 6: juf Marjolijn (ma t/m vr)

Groep 6/7: juf Annette 

Groep 7: juf Hanneke (ma/di) + juf Lisa (wo t/m vr)

Groep 8: juf Marjolein (ma t/m vr)

Gym: meester Gerrit (di + wo)

De danslessen worden gegeven door Lorrain van der Kooye.

Leerkrachten in opleiding en stagiaires

Regelmatig brengen studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) hun opgedane kennis bij ons in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding, toezicht en eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. De studenten geven lessen en ze geven leerlingen extra hulp waar nodig. Hoe verder een student met de opleiding gevorderd is, hoe meer lessen hij of zij verzorgt.

Leraar In Opleiding (LIO)

Studenten die aan hun laatste jaar bezig zijn, worden Leraar In Opleiding (LIO) genoemd. Zij werken drie dagen per week gedurende een periode van zo'n 15 schoolweken geheel zelfstandig in de groep. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.

SPW en voortgezet onderwijs

Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW of onderwijsassistent) aanwezig. Verder zijn er regelmatig stagiaires uit het voortgezet onderwijs die een korte maatschappelijke stage moeten doen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van een leerkracht wordt eerst een vervanger gezocht uit de vervangingspool.

Lukt dit niet, dan wordt er een beroep gedaan op teamleden die parttime werken.

Mocht het dan nog niet lukken dan wordt er naar de mogelijkheden van de directeur of de intern begeleider gekeken.

Pas als laatste wordt er gekozen voor het opsplitsen of het naar huis sturen van een groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft op dit moment de volgende (combinatie)groepen:

 • peutergroep
 • groep 1/2 (2 parallelle combinatiegroepen)
 • groep 3  
 • groep 4
 • groep 5
 • groep 6
 • groep 6/7 
 • groep 7 
 • groep 8

Het aantal leerlingen per groep verschilt. Wij vinden het op De Horizon wenselijk om groepen te formeren rond de 25 leerlingen. De maximale groepsgrootte is 30 leerlingen. Hierdoor kunnen wij de zorg en aandacht blijven bieden, die u van een school mag verwachten. Uitzondering hierop zijn kinderen die doubleren, waardoor de groepsgrootte boven de 30 leerlingen kan uitkomen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Schatkist. Met Schatkist begrijpen kleuters in groep 1 en 2 spelenderwijs de wereld om zich heen door onderzoekend en ontdekkend te leren. Schatkist biedt:

- Spelenderwijs leren en ontdekken

- Volledige keuzevrijheid & flexibiliteit

- Kerndoeldekkend

- Inclusief Wetenschap & Technologie

- Doorgaande leerlijn met Veilig leren lezen kim-versie voor groep 3

- VVE-gecertificeerd

Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving is waar De Horizon voor staat! Kleuters mogen nog echt kleuter zijn. Zo werken we doelgericht aan de brede ontwikkeling van kinderen uit groep 1 en 2.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Horizon doen we er alles aan om uw kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint natuurlijk met kwalitatief goed onderwijs op basis van de nieuwste inzichten, methodes en (digitale) leermiddelen. Er hoort ook bij dat wij onszelf actief blijven ontwikkelen. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de studiedagen, gedurende het hele schooljaar. Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, geven we les op drie niveaus in de klas. Mocht dit niet toereikend zijn dan bieden we extra zorg op school, die is gebundeld onder de naam ‘leerlab’. Het leerlab is er voor elke leerling die iets extra’s nodig heeft: een duwtje in de rug of juist wat meer uitdagende leerstof. Op die manier willen we inzetten op maximaal leer- en werkplezier en is uw kind optimaal voorbereid op het leven daarna.

Op De Horizon neemt het cultuuronderwijs, expressie, beweging en technologie een grote plaats in. Uiteraard besteden we naast deze vakken veel aandacht aan de basisvaardigheden: lezen, rekenen, taal, schrijven, wereldoriëntatie, godsdienstige vorming en burgerschap. De Horizon gebruikt hierbij goede methodes, die voldoen aan de kerndoelen.

Lezen

Lezen vinden we op De Horizon heel belangrijk! Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven.

In groep 3 gebruiken we de methode 'Veilig leren lezen'. Deze methode leert de kinderen lezen, maar er wordt ook een begin gemaakt met spellen en begrijpend lezen. Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we 'Estafette' voor groep4 t/m 6. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode 'Grip'. 

Taal / spelling

Taalvaardige leerlingen, dat is waar het om gaat! Daarom hebben wij gekozen voor Pit, de taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. Met Pit zorgen we voor een stevig taal- en spellingfundament bij iedere leerling. We onderwijzen de juiste basisregels, werken spelenderwijs om deze regels goed toe te passen en hebben in elke les aandacht voor woordenschat.

Rekenen

Aanvankelijk rekenen gaat over optellen en aftrekken, redeneren, rekenen met getallen tot en met twintig en over formeel tellen met grotere getallen. Goed leren rekenen is een belangrijke voorwaarde voor succes op school én in de huidige en toekomstige samenleving. In groep 3 leggen we daarom een stevige basis. Máár: groep 3 is letterlijk een groep apart! Zij hebben ander rekenonderwijs nodig dan de leerlingen in groep 4 en hoger. Daarom maken we in groep 3 gebruik van de methode Semsom. Semsom groeit mee met kinderen en begeleidt hen op een natuurlijke manier van speelse kleuter naar zelfstandige leerling. Bewegend en spelend leren is geïntegreerd in iedere les. Voor de groepen 4 t/m 7 starten het nieuwe schooljaar met de nieuwe methode Pluspunt (m.i.v. schooljaar 2023-2024 ook groep 8). Deze methode sluit mooi aan bij de methode Semsom en voldoet aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen. Er is veel aandacht voor conditietraining (automatiseren) en niveauverschillen. 

Schrijven

In de kleutergroepen zijn de leerkrachten dagelijks bezig met de eerste beginselen van het schrijven. Het gaat dan met name om een goede pengreep, letterherkenning en het opschrijven van de eigen naam. Vanaf eind groep 2 begint het voorbereidend schrijven middels de methode 'Pennenstreken'. Deze methode wordt voortgezet in de daaropvolgende groepen.

Wereldoriëntatie

Om de wereld te kunnen begrijpen en hierin te kunnen functioneren hebben kinderen kennis nodig en vaardigheden om deze kennis te gebruiken. De methodes die wij gebruiken voor wereldoriëntatie hebben een thematische aanpak. Per onderwerp worden de verschillende aspecten belicht en onderzocht. Per leerjaar worden er 5 thema’s behandeld. In elk blok wordt er begonnen met interesse opwekken, daarna kennis opbouwen, vaardigheden oefenen om de kennis toe te passen en als afsluiter samenvatten en herhalen.Voor de oriëntatie op de wereld werken wij met de volgende methodes: 'Brandaan' voor geschiedenis, 'Meander' voor aardrijkskunde en 'Naut' voor natuur en techniek.

Godsdienstige vorming

Iedere dag wordt begonnen en geëindigd met een gebed of een moment van bezinning. Drie keer in de week vertelt de groepsleerkracht een bijbelverhaal. Er wordt gewerkt vanuit de methode Trefwoord. Het zingen van christelijke liedjes vormt een vast onderdeel. Tijdens de lessen vanuit Trefwoord wordt er ook aandacht gegeven aan andere culturen en religies. Met behoud van eigen identiteit vinden wij het een groot goed om andere levensvisies te begrijpen en om zo te komen tot respect en begrip voor anderen.

Burgerschap

In onze schoolvisie op burgerschap stellen we dat we de kinderen willen voorbereiden op de steeds veranderende maatschappij. De Horizon stimuleert en motiveert kinderen op sociaal- en cognitief gebied om het maximaal haalbare te bereiken en laat de kinderen waardering en trots ervaren in een warme, oprechte en creatieve omgeving met oog voor het kind. Iedereen is gelijkwaardig, maar niemand is hetzelfde.

De Horizon als oefenplaats met oog voor:  

- de eigen gezondheid en die van een ander (kerndoel 34)

- (sociale) veiligheid (kerndoel 35)

- de school als democratische omgeving (kerndoel 36)

- een respectvolle omgang met elkaar (kerndoel 37)

- diversiteit in de Nederlandse multiculturele samenleving (kerndoel 38)

- natuur en milieu (kerndoel 39)  

Activiteiten/vakken in een kalender geplaatst:

Elke dag: Toepassen van groeps-, school- en pleinafspraken, Trefwoord

Om de week: Les uit Kwink (sociaal-emotioneel leren)

Door het jaar heen: Verkeerslessen, lessen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, burgerschapslessen uit Kwink, Schoolfruit

Januari: Nationale voorleesdagen

Februari:

Maart: Lentekriebels, week v/h geld, Dordt schoon, 2e ronde burgerschapslessen

April: Koningsdag Mei: 4 en 5 mei, groep 6 bezoek museum 1940-1945, (3e) week van burgerschap

Juni: e-waste race (groep 6)

Juli: Vakantie

Augustus: Vakantie

September: Prinsjesdag, democratie, week van het pesten, 1e ronde burgerschapslessen

Oktober: Kinderboekenweek

November: Week van de mediawijsheid

December: Kerstfeest, schoolactie voor goed doel

Engels

Dit jaar zijn we in de groepen 1 t/m 8 gestart met de nieuwe methode Engels Blink. Popmuziek is de basis voor alle lessen in deze methode. Muziek brengt leerlingen in beweging, het helpt ze over de drempel, zodat ze durven praten en schrijven in een nieuwe taal. Alle vaardigheden komen aan bod: luisteren, lezen, spreken en schrijven en dat in combinatie met de populairste songs van het moment.

Computers

In ieder lokaal hangt een Digi-bord. Het bord staat de hele dag functioneel aan en is een instrument voor de leerkracht om de lessen te kunnen geven. Ook de kinderen werken op school met computers, laptops en chromebooks. In elk lokaal is een aantal computers aanwezig. Het werken op de computers wordt ingezet als ondersteuning en extra oefening bij het eigen maken van de leerstof. Daarnaast maakt een aantal digitale leerprogramma’s onderdeel uit van onze methode zoals bijvoorbeeld bij rekenen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Horizon is een rustige school aan de rand van het centrum van Dordrecht met een christelijke grondslag, waar alle kinderen welkom zijn. De Horizon werkt met een jaarklassensysteem. Doordat de school niet al te groot is, kennen kinderen elkaar, dit draagt bij aan de cultuur die er op school heerst. Bij de peuters en de kleuters werken we met de methodes Uk en Puk en Schatkist, in de groepen 3 t/m 8 wordt er gebruik gemaakt van recente methodes. Op didactisch gebied geven we op 3 niveaus les en verwerking, het basisaanbod, de verlengde en verdiepte instructie/verwerking. Kinderen die uitvallen worden begeleid door een IB-er of onderwijsassistent. Kinderen die op bepaalde gebieden extra hulp of juist extra uitdaging nodig hebben, krijgen onder schooltijd, buiten de groep, begeleiding in het 'Leerlab'. Er is op onze school extra aandacht voor cultuur.  In het schooljaar 2023-2024 start een mooie samenwerking met het Dordrechts Museum en mogen we ons Museumschool De Horizon noemen! Elk jaar volgen alle klassen een programma van het museum (incl. museumbezoek) waarin kunst en cultureel erfgoed uit de eigen directe omgeving een belangrijke rol zal innemen. De groepen 1 t/m 8 krijgen om de week -onder schooltijd- dansles van een vakleerkracht. Na schooltijd zijn er schaaklessen te volgen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

-Verbeteren van de didactiek voor alle leerlingen d.m.v. een teamscholing in EDI (Expliciete Directe Instructie), waardoor er hopelijk minder kinderen extra ondersteuning nodig zullen hebben.

-Implementeren nieuwe rekenmethodes, waarbij we door gerichte observaties de onderwijsbehoeften van alle kinderen snel en scherp aan het licht krijgen. Rekenproblemen kunnen in de kiem worden gesmoord. Ook bieden we materialen passend bij de rekenmethode aan voor de leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Sterke rekenaars krijgen een compact programma en worden door plustaken uitgedaagd.

-Scholen van leerkrachten en onderwijsassistent op het gebied van NT2.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de school is een VVE-peuterspeelzaal gevestigd met twee groepen.

groep 1: dinsdag- en dondermorgen 08.15 - 12.15 uur
groep 2: woensdag- en vrijdagmorgen 08.15 - 12.15 uur

Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met de methode Uk en Puk. Deze stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Deze methode vormt een doorgaande lijn met de methode Schatkist die bij onze kleuters wordt gebruikt.


Terug naar boven