Christelijke Basisschool de Haven

Ds van Dijkweg 49 7001 CT Doetinchem

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Haven

Het team

Toelichting van de school

Waar gesproken wordt over landelijk gemiddelde gaat het over de gemiddelde schoolgrootte van scholen in Nederland. Het onderdeel LIO (leraar in opleiding) geeft 0 aan. Wij vinden opleiden in de school belangrijk en geven jaarlijks meerdere studenten de kans bij ons te leren. Dit is niet in de tabellen verwerkt.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt zo mogelijk vervanging geregeld. We zijn aangesloten bij Personeelscluster Oost-Nederland (PON). Zij verzorgen de vervangingen voor onze school. Als er onverhoopt geen vervanging mogelijk blijkt, worden de kinderen waar mogelijk verdeeld over de andere groepen of anders opgevangen. Is dit ook niet mogelijk dan blijft er niet anders over dan een groep thuis te laten. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht;
 • Kinderen die thuis beslist niet opgevangen kunnen worden, komen toch naar school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In groep 4 wordt er muziekles gegeven door een vakleerkracht.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren vooral door spelen. De leerkrachten hebben de taak het spelen zo in te richten dat er geleerd kan worden.  Onze kleutergroepen werken voor een deel klasdoorbroken. Doordat leerkrachten gaan samenwerken, kunnen we zorgen voor betere en uitdagender hoeken voor de leerlingen en kunnen we zorgen voor nog betere instructies voor kinderen die het nodig hebben. Er zijn 3 basisgroepen met vaste leerkrachten. 2 x per dag, tijdens de werklessen, veranderen de lokalen in leerpleinen m.n.  een rekenplein, een taalplein, een themaplein en een creaplein. Kinderen kunnen zelf kiezen waar en wat ze willen doen (Leerkrachten houden wel in de gaten dat kinderen niet altijd hetzelfde kiezen). De leerkrachten observeren, assisteren en geven begeleiding waar nodig. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De organisatie van het onderwijs:

De inloop:

 • Onze schooldagen beginnen we met de zogenaamde 'inloop'. Vanaf 8.20 uur zijn alle kinderen welkom. De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit de groepen 1/2 mogen met hun kind mee naar binnen tijdens deze inloop. Tot aan de herfstvakantie geldt hetzelfde voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 3. De kinderen uit de overige groepen gaan zelfstandig naar hun groep.

De vakgebieden:

 • Rekenen en wiskunde: in de kleutergroepen wordt veel gewerkt aan de voorbereiding van rekenen en wiskunde. Kinderen leren tellen, hoeveelheden overzien, kralen rijgen met voorbeeldkaarten, sorteren, enz. Onze school werkt vanaf groep 3 met de rekenmethode 'Reken Zeker'. Deze methode heeft als uitgangspunt dat ieder kind kan leren rekenen mits er voldoende tijd en instructies zijn. Er is herhaling nodig om te komen tot een goede rekenvaardigheid.
 • Nederlandse taal: in groep 1 en 2 wordt veel aandacht gegeven aan de Nederlandse taal. Verhalen vertellen, woordenschat vergroten, rijmen, opzegversjes en prentenboeken voorlezen zijn een greep uit de vele taalactiviteiten. Vanaf groep 4 werken we met de vernieuwde versie van de methode 'Taalactief'. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat, aan mondeling taalgebruik, spelling, luisteren naar elkaar en creatief taalgebruik. Ook is er aandacht voor het schrijven van verhalen en het houden van een boekenkring en/of een spreekbeurt. Voor ons spellingonderwijs maken we gebruik van de methodiek van 'José Schraven'. De spellingsregels worden aangeboden en ingeoefend door middel van een dagelijks dictee. 
 • Lezen: al in groep 1 en 2 zijn we bezig met voorbereidend lezen. We leren de kinderen onder andere rijmen. Ze horen het verschil tussen letters, woorden en zinnen. De kinderen maken kennis met een groot aantal letters en de daarbij behorende, ondersteunende, bewegingen. In groep 3 werken we met een nieuwe leesmethode. Naast deze methode maken we ook gebruik van een computerprogramma 'Bouw!' Hierbij lezen kinderen met een tutor uit de bovenbouw. Onze school beschikt over een schoolbibliotheek. Wij werken samen met de bibliotheek Doetinchem. In onze bibliotheek kunnen de leerlingen wekelijks hun leesboeken lenen voor gebruik op school. Een goede leesvaardigheid heeft een positief effect op de leerresultaten, vandaar dat wij hier veel tijd voor vrij maken.
 • Schrijven: in groep 1 en 2 worden de voorbereidende schrijfoefeningen gedaan uit de methode 'Schrijfatelier'. De oefeningen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het thema waaraan gewerkt wordt. Hier wordt tevens de basis gelegd voor een goede pengreep. Ook worden oefeningen gedaan voor de fijne motoriek, zoals vingerspelletjes, kralen rijgen en prikken. Vanaf groep 3 werken we met de methode 'Pennenstreken'. De kinderen leren eerst de schrijfletters. Er is nog altijd een nauw verband tussen het lezen en het schrijven in groep 3. In de onderbouw ligt hierbij de nadruk op de schrijfpatronen van de letters, de letterverbindingen, de schrijfrichting en een goede schrijfhouding. In de midden- en bovenbouw, waar zich een eigen handschrift ontwikkelt, ligt het accent meer en meer op het temposchrijven en creatief schrijven. Omdat er in de bovenbouw met tablets wordt gewerkt, zijn er afspraken gemaakt over hoe we het schrijven in deze groepen positief kunnen stimuleren. Daar biedt methode 'Pennenstreken' voldoende aanknopingspunten voor. 
 • Engels: als voorbereiding op het voortgezet onderwijs en mobiel burgerschap in Europa geven wij het vak Engels in de groepen 7 en 8. We werken met de digitale methode 'Take it easy'. Dit schooljaar onderzoeken we de mogelijkheid om Engels in alle groepen aan te bieden. 
 • IPC: Sinds 2015-2016 bieden we een aantal vakken niet meer als zelfstandige vakken aan. Door middel van thema's proberen we kinderen vanuit samenhang te laten leren. In een bepaalde periode komen alle zaak- en creatieve vakken binnen het thema aan bod. Doordat kinderen langer met een onderwerp aan de slag gaan met alle vakken, kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden te zien en verbindingen te maken. Kinderen worden gestimuleerd hun eigen vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan en het resultaat te presenteren.
 • Begrijpend lezen: leren lezen is één, begrijpend lezen is twee. Dat vraagt specifieke oefening. Dat doen we middels een actuele methode 'Nieuwsbegrip XL'. Ook gebruiken we de Cito oefenteksten hiervoor als afwisseling. Lezen (gemotiveerd lezen) is de grondslag!
 • In groep 6 t/m 8 zullen de leerlingen hun werk maken op een tablet. De leerlijnen van onze methodes blijven leidend. Voordeel van werken op een tablet is dat de leerlingen direct feedback krijgen. Daarnaast is het aanpassen van de lesstof aan wat een leerling nodig heeft makkelijk te regelen. Ook zijn leerlingen beter in staat hun eigen ontwikkeling te volgen.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school heeft een cesartherapeut in de school die kinderen met een motorische beperking/achterstand kan begeleiden. Ook hebben wij als school dyslexiebegeleiding via IJsselgroep. Samen met Kentalis maken wij een begeleidingsprogramma voor kinderen met een taalachterstand. Ook werken wij nauw samen met een logopedist. We hebben een vaste jeugd- en gezinsmedewerker in onze school.

We hebben een aantal specialisten in het team, o.a. een gedragsspecialist, een rekencoördinator, een specialist het jonge kind en een ondersteuningscoach. Uitgangspunt is altijd het kind. Veel kan worden aangepast mits het kind zich er prettig bij voelt. 

Ook hebben we meerdere gediplomeerde leesspecialisten in school evenals een specialist op het gebied van IPC. ( Dit is onze leergang voor projectonderwijs in de school).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven