CBS De Haven

Ds van Dijkweg 49 7001 CT Doetinchem

Schoolfoto van CBS De Haven

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt zo mogelijk vervanging geregeld. We zijn aangesloten bij Personeelscluster Oost-Nederland (PON). Zij verzorgen de vervangingen voor onze school. Als er onverhoopt geen vervanging mogelijk blijkt, worden de kinderen waar mogelijk verdeeld over de andere groepen of anders opgevangen (bijvoorbeeld door de inzet van een onderwijsassistent). Is dit ook niet mogelijk dan blijft er niets anders over dan een groep thuis te laten. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht;
 • Kinderen die thuis beslist niet opgevangen kunnen worden, komen toch naar school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De organisatie van het onderwijs bij de groepen 1/2

De inloop

Onze schooldagen beginnen met de zogenoemde 'inloop'. Vanaf 08.20 zijn alle kinderen welkom. De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit de groepen 1/2 mogen (op vooraf bepaalde dagen) met hun kind mee naar binnen tijdens de inloop voor de Kiss and Go. Op de andere dagen wordt er buiten afscheid genomen en lopen de kinderen (indien nodig met begeleiding van een leerkracht of ondersteuner) zelf naar binnen.

Leren door spelen

Kleuters leren vooral door spelen. De leerkrachten hebben de taak het spelen zo in te richten dat er geleerd kan worden. Onze kleutergroepen werken voor een deel klasdoorbroken. Doordat leerkrachten gaan samenwerken, kunnen we zorgen voor betere en uitdagender hoeken voor de leerlingen en kunnen we zorgen voor nog betere instructies voor kinderen die het nodig hebben. Er zijn 3 basisgroepen met vaste leerkrachten. 2 x per dag, tijdens de werklessen, veranderen de lokalen in leerpleinen m.n.  een rekenplein, een taalplein, een themaplein en een creaplein. Kinderen kunnen zelf kiezen waar en wat ze willen doen (Leerkrachten houden wel in de gaten dat kinderen niet altijd hetzelfde kiezen). De leerkrachten observeren, assisteren en geven begeleiding waar nodig. Op een aantal momenten in de week spelen en werken de kinderen alleen in hun eigen groep.

Werken aan doelen groep 1 en 2

In groep 1-2 werken wij doelgericht vanuit thema’s die afgestemd zijn op de belangstelling en de omgeving van de kinderen. Binnen die thema’s zorgt de leerkracht voor een passend onderwijsaanbod dat de ontwikkeling en het leren bevordert.   De onderwijsdoelen waaraan we werken zijn gericht op de brede ontwikkeling van het kind en sluiten aan bij de ontwikkelingsbehoeften, het ontwikkelingsniveau en de talenten van de kinderen. Hierbij gaan we uit van de doelen voor het jonge kind zoals beschreven bij SLO voor ontwikkelingsgebieden als taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel.   Doelen worden aangeboden door bijvoorbeeld spel, constructieve en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskunde activiteiten, motorische activiteiten, maar ook door gerichte instructie volgens het EDI model in grote en kleine kring.   De ontwikkeling van de kinderen wordt systematisch in kaart gebracht. Hiervoor gebruiken we Bosos, het ontwikkelingsvolgmodel  voor groep 1 en 2.

Rekenen

Rekenen en wiskunde: in de kleutergroepen wordt veel gewerkt aan de voorbereiding van rekenen en wiskunde. Kinderen leren tellen, hoeveelheden overzien, kralen rijgen met voorbeeldkaarten, sorteren, enz. 

Taal

In groep 1 en 2 wordt veel aandacht gegeven aan de Nederlandse taal. Verhalen vertellen, woordenschat vergroten, rijmen, opzegversjes en prentenboeken voorlezen zijn een greep uit de vele taalactiviteiten. 

Lezen

Al in groep 1 en 2 zijn we bezig met voorbereidend lezen. We leren de kinderen onder andere rijmen. Ze horen het verschil tussen letters, woorden en zinnen. De kinderen maken kennis met een groot aantal letters en de daarbij behorende, ondersteunende, bewegingen.

Schrijven

in groep 1 en 2 worden de voorbereidende schrijfoefeningen gedaan uit de methode 'Schrijfatelier'. De oefeningen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het thema waaraan gewerkt wordt. Hier wordt tevens de basis gelegd voor een goede pengreep. Ook worden oefeningen gedaan voor de fijne motoriek, zoals vingerspelletjes, kralen rijgen en prikken. 

Didactisch klimaat op De Haven in de groepen 1/2

We zorgen op De Haven voor een goed didactisch klimaat. Dit doen we door onze instructies vanuit EDI te geven (Effectieve directe instructie), dit begint al bij de kleutergroepen. Ook hier worden de instructies in de (kleine) kring vanuit het EDI-model gegeven.

De volgende onderdelen zijn daarbij van belang:

 • duidelijke doelen stellen bij de lessen
 • gestructureerd aanbieden van de lesdoelen
 • de lesdoelen delen met de leerlingen
 • het basisaanbod is voor alle leerlingen gelijk
 • het controleren van begrip bij de leerlingen tijdens de instructie
 • indien nodig wordt de instructietijd en leertijd aangepast bij leerlingen die meer of juist minder instructie nodig hebben
 • de lesdoelen komen terug tijdens het werken op de pleinen en de themataak

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Didactisch klimaat op De Haven  

We zorgen op De Haven voor een goed didactisch klimaat. Dit doen we door onze instructies vanuit EDI te geven (Effectieve directe instructie). De volgende onderdelen zijn daarbij van belang:

 • duidelijke doelen stellen bij de lessen
 • gestructureerd aanbieden van de lesdoelen
 • de lesdoelen delen met de leerlingen
 • het basisaanbod is voor alle leerlingen gelijk
 • het controleren van begrip bij de leerlingen tijdens de instructie
 • indien nodig wordt de instructietijd en leertijd aangepast bij leerlingen die meer of juist minder instructie nodig hebben.

De organisatie van het onderwijs in de groepen 3 t/m 8

De inloop

Onze schooldagen beginnen we met de zogenaamde 'inloop'. Vanaf 8.20 uur zijn alle kinderen welkom. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun groep.

De vakgebieden

Rekenen

Onze school werkt in groep 3 en 4 met de rekenmethode 'SemSom' en in de groepen 5 t/m 8 met Wereld in Getallen (digitaal). De rekenlessen worden gegeven volgens het EDI instructiemode. Uitgangspunt is dat alle leerlingen (indien mogelijk) werken aan hetzelfde lesdoel. 

Taal en spelling

Vanaf groep 4 werken we met de methode 'Taalactief'. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat, aan mondeling taalgebruik, spelling, luisteren naar elkaar en creatief taalgebruik. We gebruiken niet alle onderdelen uit de methode 'Taal Actief', daarnaast is er aandacht voor het schrijven van verhalen en het houden van een boekenkring en/of een spreekbeurt.

Voor ons spellingonderwijs maken we gebruik van de methodiek van 'José Schraven'. De spellingsregels worden aangeboden en ingeoefend door middel van een dagelijks dictee. Daarnaast maken we gebruik van de werkboeken van Spelling op maat om de aangeboden categorieën extra te oefenen. Vanaf groep 5 staat ook werkwoordspelling op het programma.

We maken bij zowel taal als spelling gebruik van het EDI instructiemodel.

(Leren) lezen

In groep 3 werken we met de leesmethode VLL (Veilig Leren Lezen). Naast deze methode maken we ook gebruik van een computerprogramma 'Bouw!' Hierbij lezen kinderen met een tutor uit de bovenbouw.

Onze school beschikt over een schoolbibliotheek. Wij werken samen met de bibliotheek Doetinchem. In onze bibliotheek kunnen de leerlingen wekelijks hun leesboeken lenen voor gebruik op school. Een goede leesvaardigheid heeft een positief effect op de leerresultaten, vandaar dat wij hier veel tijd voor vrij maken.

Begrijpend lezen

Leren lezen is één, begrijpend lezen is twee. Dat vraagt specifieke oefening. Dat doen we middels een actuele methode 'Nieuwsbegrip XL'. Ook gebruiken we de Cito oefenteksten en teksten van Junior Einstein hiervoor als afwisseling. Lezen (gemotiveerd lezen) is de grondslag! Ook bij begrijpend lezen gaan we uit van het EDI instructiemodel. 

Schrijven

Vanaf groep 3 werken we met de methode 'Pennenstreken'. De kinderen leren eerst de schrijfletters. Er is nog altijd een nauw verband tussen het lezen en het schrijven in groep 3. In de onderbouw ligt hierbij de nadruk op de schrijfpatronen van de letters, de letterverbindingen, de schrijfrichting en een goede schrijfhouding. In de midden- en bovenbouw, waar zich een eigen handschrift ontwikkelt, ligt het accent meer en meer op het temposchrijven en creatief schrijven. Omdat er vanaf groep 5 met chromebooks wordt gewerkt, zijn er afspraken gemaakt over hoe we het schrijven in deze groepen positief kunnen stimuleren. Daar biedt methode 'Pennenstreken' voldoende aanknopingspunten voor.

Engels

Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs en mobiel burgerschap in Europa geven wij het vak Engels in de groepen 5 tot en met 8. We werken met de digitale methode 'Groove me'. Ook in de groepen 1 t/m 4 wordt er Engels gegeven aan de hand van liedjes passend bij het thema van Wereldoriëntatie. 

Zaakvakken en creatieve vakken

Door middel van thema's proberen we kinderen vanuit samenhang te laten leren (op de vakgebieden aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, handvaardigheid). In een bepaalde periode komen alle zaak- en creatieve vakken binnen het thema aan bod. Doordat kinderen langer met een onderwerp aan de slag gaan met alle vakken, kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden te zien en verbindingen te maken. Kinderen worden gestimuleerd hun eigen vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan en het resultaat te presenteren. In schooljaar 2023-2024 wordt een keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie die zorgt voor de doorgaande lijn hierin.

Chromebooks

Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen een chromebook die ze op school kunnen gebruiken. In groep 5 t/m 8 zullen de leerlingen hun meeste werk maken op een Chromebook. De leerlijnen van onze methodes blijven leidend. Voordeel van werken op een Chromebook is dat de leerlingen direct feedback krijgen. Daarnaast is het aanpassen van de lesstof aan wat een leerling nodig heeft makkelijk te regelen. Ook zijn leerlingen beter in staat hun eigen ontwikkeling te volgen.

Muziek

We werken in alle groepen met de methode 123-Zing. Daarnaast krijgen de leerlingen in groep 4 muziekles van een vakdocent Muziek. 

Verkeer

We werken vanaf groep 3 met de methode 'Op voeten en fietsen' van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 en 8 doen we ook mee met het praktisch verkeersexamen (om het jaar) en in groep 8 met het theoretisch verkeersexamen. 

Bewegingsonderwijs en bewegend leren

Op jaarbasis moeten de leerlingen 60 uur gym krijgen. 1x per week gaat elke groep 1 uur gymmen in de gymzaal (Gymzaal aan Van Gorkumhof of bij Iselinge Hogeschool). Hier krijgen ze dan gymles van een vakleerkracht van Sportservice Doetinchem. Ook gymmen de groepen 1 t/m 7 het hele schooljaar 30 minuten per week buiten. Groep 8 gymt tot aan de herfstvakantie en vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie 60 minuten per week buiten. Zo komen ze op jaarbasis allemaal aan 60 uur gym.

Daarnaast zetten we op De Haven in op bewegend leren. Dit staat minimaal 2x per week in alle groepen op het rooster. 

Meer- en hoogbegaafdheid

Naast het extra aanbieden van 'pluswerk' in de eigen groep werken we ook 2x per week per bouw met een meer- en hoogbegaafdheidsgroep. Onder de begeleiding van een leerkracht gaan deze leerlingen dan aan de slag met o.a. filosoferen, moeilijke vraagstukken, de leerkuil, creatief denken, etc.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school werkt nauw samen, indien noodzakelijk, met een cesartherapeut die kinderen met een motorische beperking/achterstand kan begeleiden. Ook hebben wij als school een nauwe samenwerking, indien noodzakelijk, met dyslexiebegeleiding via IJsselgroep. Samen met Kentalis maken wij een begeleidingsprogramma voor kinderen met een taalachterstand. Ook werken wij nauw samen met een logopedist. We hebben een vaste jeugd- en gezinsmedewerker in onze school en zij hebben ook regelmatig spreekuren bij ons op school. Hierover worden ouders middels de nieuwsbrief geïnformeerd.

We maken altijd onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die wij als school kunnen bieden. Extra ondersteuning kan uw kind krijgen via het ondersteuningsplatform van Scholengroep GelderVeste. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, maken wij een persoonlijk plan. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar het samenwerkingsverband Doetinchem.

Wij kunnen via het ondersteuningsplatform hulp inroepen van ondersteuningscoaches, cluster 2-, 3- en 4- experts, een orthopedagoog, een beelddenk-coach, een hoogbegaafdheidsspecialist, een specialist jonge kind en onderwijsassistenten. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op CBS de Haven zijn we continu in ontwikkeling. Dit geldt voor zowel de leerlingen als de medewerkers. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren van onze persoonlijke kwaliteiten. Zowel teamscholingen als individuele scholingen zijn van belang om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen en de omgeving. We zijn een lerende organisatie. Teambreed besteden we de komende jaren o.a. aandacht aan:

 • Pedagogisch tact
 • Focus PO – analyseren van opbrengsten
 • Rekenkracht – implementeren nieuwe methode
 • Kanjertraining
 • Technisch lezen – implementeren nieuwe methode
 • Wereldoriëntatie - implementeren nieuwe methode

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Avonturijn is onze partner in het verzorgen van kinderopvang op het interne kinderdagverblijf en het verzorgen van VSO (voorschoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang). Er is momenteel een baby- en een peutergroep aanwezig bij Avonturijn. De kinderen van de peutergroep spelen en werken ook af en toe mee in de groepen 1 en 2. Ook doen zij mee met andere activiteiten van school, bv. het sinterklaasfeest.

De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 worden ingezet bij Avonturijn om daar elke week te komen voorlezen aan de kinderen van de kinderopvang. 

Terug naar boven