CBS De Haven

Ds van Dijkweg 49 7001 CT Doetinchem

Schoolfoto van CBS De Haven

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden er Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen geven ons informatie over hoe uw kind zich ontwikkelt. Ook geven deze toetsen ons inzicht in ons onderwijs op school. 

Naast de methode gebonden toetsen die er worden afgenomen, worden de analyses van de Cito leerling-in-beeld toetsen gebruikt om het onderwijsaanbod voor leerlingen goed af te stemmen. Wanneer er grote aanpassingen in het aanbod nodig zijn wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Deze gegevens en de in te zetten interventies worden in een groepsplan bijgehouden en wordt 4 x per jaar geëvalueerd en aangepast zo nodig.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven aan de kinderen voor het VO. Dit advies komt voort uit meerdere gegevens van en over het kind. Onder andere de motivatie, werkplanning, kindfactoren, methodecijfers spelen een belangrijke rol. De leerkracht(en), de ondersteuningscoach en de directie kijken samen naar uw kind en bespreken deze onderwerpen. Samen komen wij tot een voorlopig advies. Wij adviseren zo kansrijk mogelijk. Tijdens het ouder- en kindgesprek in juni wordt dit advies met ouders gedeeld.

Halverwege groep 8 zitten de leerkracht(en), de ondersteuningscoach en de directie weer bij elkaar om samen opnieuw naar het voorlopig advies te kijken. We bespreken wederom bovenstaande onderwerpen. Dit advies wordt met de ouders en het kind gedeeld tijdens het ouder- en kindgesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen 10 en 31 januari. Tijdens dit gesprek wordt ook het onderwijskundig rapport gedeeld. Dit is het rapport dat naar de VO-school gaat waar het kind wordt ingeschreven. 

In de eerste twee weken van februari maken de leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets. Hiervan ontvangen we als school uiterlijk 15 maart de uitslag. Uiterlijk 24 maart ontvangen ouders en leerlingen dan van de groepsleerkracht het definitieve schooladvies.

Tussen 25 en 31 maart kunnen ouders hun kinderen dan aanmelden bij de middelbare school met het definitieve schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een afspiegeling van de maatschappij, we zijn 'de samenleving in het klein'. Een belangrijk aspect in ons onderwijs is respect. Respect voor jezelf en voor de ander. Hoe gaan we met elkaar om? Begrijpen we elkaar ook goed? Hiervoor zijn verschillende methodieken in de school:

Kanjertraining met als kapstokregels : 

  1. We vertrouwen elkaar
  2. We helpen elkaar 
  3. Niemand speelt de baas
  4. Niemand lacht uit
  5. Niemand blijft zielig

Vanuit de Kanjertraining worden er elk jaar leerlingvragenlijsten afgenomen in de groepen 7 en 8 om te kijken hoe het met het pedagogisch klimaat in de groep zit en wordt er ook elk jaar een sociogram afgenomen om inzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen in de groep en indien nodig hier interventies op in te zetten. 

Daarnaast werken we met een godsdienstmethode Trefwoord waarbij de rode draad voor is: Hoe gaan we met elkaar om? Hebben wij begrip en respect voor de ander.

De doelen van ons Burgerschapsonderwijs komen ook bij de verschillende vakgebieden terug en hangen nauw samen met de sociale opbrengsten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samenwerking
  • Zorgzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven