Katholieke Basisschool De Vlinder

Admiraal Helfrichlaan 15 6952 GA Dieren

  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool De Vlinder werkt een enthousiast, betrokken, leergierig en gemotiveerd team.

Samenstelling van ons team:
• Groepsleerkrachten;
• Conciërges;
• Leerkrachtondersteuner;
• Onderwijsassistentes;
• Administratief medewerkster;
• Vakleerkracht lichamelijke ontwikkeling;
• Intern begeleider;
• Schoolopleider;
• Directeur;

Naast de vakleerkracht gym, hebben wij leerkrachten met een specialistische achtergrond in ons team waar een studie voor is gevolgd. Hierdoor hebben wij kennis en expertise in de school, voorbeelden daarvan zijn: taalspecialist, muziekspecialist, specialist bewegingsonderwijs, hoogbegaafdheidsspecialist, gedragsspecialist en wereldoriëntatie-specialist. Wij leren van elkaar en zetten onze specialisten zo goed mogelijk in binnen ons onderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Basisschool De Vlinder valt onder het schoolbestuur Deltascholengroep. Binnen ons bestuur is een vervangingspool, waardoor vervanging zo optimaal mogelijk gerealiseerd kan worden. Echter kan het voorkomen dat er geen vervanger meer inzetbaar is, vanwege bijvoorbeeld een griepgolf. Wij volgen hiervoor ons stappenplan dat bekend is bij alle ouders (informatie middels nieuwsbrief).

Bij langdurige vervanging, bijvoorbeeld vanwege zwangerschapsverlof, gaan wij op zoek naar een geschikte leerkracht die de vervanging op zich kan nemen. Hiervoor wordt een sollicitatieprocedure gestart. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie onderwijs

Tijdens alle ochtenden werken wij in leeftijdsgroepen op drie instructieniveaus in relatief kleine groepen. Het taal - en rekenonderwijs staat tijdens de ochtend in alle groepen centraal. Tijdens de middagen worden de minder instructiegevoelige vakgebieden gegeven zoals: beeldende vorming, gym, muziek, etc. Op de middagen werken leerkrachten, onderwijsassistentes en vakleerkrachten van leeftijdsgroepen samen en zijn vaak twee groepen aan elkaar gekoppeld. Door deze samenwerking kunnen wij kinderen veel aandacht en zorg bieden.

Verder spelen studenten een actieve rol binnen De Vlinder. Wij zijn een Academische Opleidingsschool waarin met alle teamleden en studenten voortdurend gewerkt wordt aan schoolontwikkeling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit is terug te vinden in groeps- en individuele plannen en de relatief kleine groepen in de onderbouw. Wij bieden een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Daarbij zijn cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vakgebieden met elkaar in balans.

Er is voortdurend aandacht voor de kwaliteitszorg en de professionalisering van het team. Het team handelt vanuit kansen en mogelijkheden van kinderen. Er zijn twee onderwijsassistenten die op een effectieve manier worden ingezet in alle groepen. Daarnaast biedt de school tijd en ruimte aan externe hulpverleners voor o.a. fysiotherapie, dyslexie en logopedische behandelingen.

Ouders zijn onze educatieve partners. Er is veelvuldig contact over de ontwikkelingen op school en de ontwikkeling van individuele kinderen. Tevens zorgen wij voor een warme overdracht van kind informatie, zowel voorschools als bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In 2021-2022 wordt de Vlinder een volwaardig Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We doen dit samen met Kinderopvangorganisatie Puck en co. We willen een kindcentrum zijn waarbinnen we gezamenlijk vanuit een gemeenschappelijke pedagogische visie een doorgaande lijn voor kinderen realiseren. 

Binnen de school is al geruime tijd een Peuterspeelzaal en is er voor- en naschoolse opvang. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de groepen 1 en 2 overleggen regelmatig met elkaar, zodat er een soepele overgang is van de peuterspeelzaal naar de basisschool.

Er is een specifiek aanbod voor VVE kinderen. We werken met LOGO 3000, een woordenschatprogramma voor kinderen. Dit schooljaar wordt het kindcentrum uitgebreid met een dagopvang.

Terug naar boven