Katholieke Basisschool De Vlinder

Admiraal Helfrichlaan 15 6952 GA Dieren

  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Vlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten van ons onderwijs

De resultaten van de leerlingen van zowel het 1F niveau als 2F/1S liggen boven de signaleringswaarde van de inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie zitten wij daar onder. Het is onze ambitie om aankomend jaar meer leerlingen uit te laten stromen op het landelijk gemiddelde. We hebben ons afgelopen jaar gericht op het versterken van het didactisch handelen (EDI) en het werken met blokplannen. Daardoor heeft de leerkracht goed zicht op de onderwijsbehoeften van het kind en past daarop het aanbod en instructie aan. 

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Aan het eind van de basisschoolperiode gaat het kind door naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent altijd een flinke stap, die wij zo soepel mogelijk laten verlopen. Het is belangrijk dat elk kind met zijn eigen mogelijkheden en talenten een passende plaats vindt in het voortgezet onderwijs. Wij zien het als onze opdracht om alle kinderen een optimale ontwikkeling te bieden. Binnen deze ontwikkeling sluiten wij aan op de mogelijkheden en talenten van ieder kind. 
De school brengt een advies uit t.a.v. het type onderwijs dat het kind het beste kan gaan volgen. Wij baseren dit advies op:
- Het beeld dat de leerling ons gedurende zijn basisschooltijd heeft gegeven.
- De toetsresultaten die gedurende de basisschooltijd behaald zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van ons onderwijs

De Vlinder wil een basisschool zijn voor alle leerlingen in de wijk en omgeving. Daarbij is ons uitgangspunt: ´Voor het geluk van ieder kind´. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich voortdurend blijven ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Op groepsniveau gebruiken de leerkrachten de toetsresultaten van de methode gebonden toetsen en de resultaten van de CITO toetsen bij het maken van hun groepsplannen.

Twee keer jaar nemen we in de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen voor Spelling, Technisch en begrijpend lezen, rekenen en Wiskunde af. De leerkrachten analyseren de toetsresultaten en beoordelen of de leerlingen voldoende leerwinst hebben gemaakt en stellen op basis van de resultaten de blokplannen/groepsplannen bij. Op schoolniveau maakt de Intern begeleider een opbrengstanalyse. Op deze manier evalueren we ons onderwijs en trekken we conclusies voor het bijstellen/verbeteren van ons onderwijs op schoolniveau.

De ontwikkeling van de jonge kinderen wordt gevolgd met behulp van een digitaal observatiesysteem van het digikeuzebord.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Aan het eind van de basisschoolperiode gaat het kind door naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent altijd een flinke stap, die wij zo soepel mogelijk laten verlopen. Het is belangrijk dat elk kind met zijn eigen mogelijkheden en talenten een passende plaats vindt in het voortgezet onderwijs. Wij zien het als onze opdracht om alle kinderen een optimale ontwikkeling te bieden. Binnen deze ontwikkeling sluiten wij aan op de mogelijkheden en talenten van ieder kind. 

De school brengt een advies uit t.a.v. het type onderwijs dat het kind het beste kan gaan volgen. Wij baseren dit advies op:
- Het beeld dat de leerling ons gedurende zijn basisschooltijd heeft gegeven.
- De toetsresultaten die gedurende de basisschooltijd behaald zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Optimaal bijdragen aan het geluk van kinderen. Dat is waar het onderwijsteam van De Vlinder elke dag mee bezig is. ‘Voor het geluk van ieder kind’ is dan ook ons motto. In vaste groepen en in een rustige omgeving geven onze leerkrachten onderwijs volgens bewezen methodes. We moedigen kinderen bovendien aan om zelf te ontdekken en te leren van anderen. Leren doe je met elkaar!

Om later succesvol te zijn, richten wij ons op de ontwikkeling van kinderen, in de breedste zin van het woord. Naast goed leren lezen, rekenen en schrijven vinden wij ook het sociale en emotionele aspect van groot belang. Op De Vlinder geven we daarom goed onderwijs! We léren iedereen om te leren! Zelfinzicht, zelfstandig en nieuwsgierig zijn, samen werken én samen spelen, daar besteden we veel aandacht aan. Onze enthousiaste leerkrachten hebben daarbij oog en oor voor iedereen. Wij zien en horen ieder kind!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betekenisvol & toekomstgericht
  • Respect & vertrouwen
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De bevindingen van de inspectie zijn voor de school altijd uitgangspunt bij het opstellen van beleidsvoornemens. De ontwikkelpunten, voor zover aanwezig, na het  laatste inspectiebezoek zijn inmiddels afgerond en hebben tot verbetering geleid. De Vlinder is een school met ambitie en altijd op weg naar ontwikkeling/ verbetering. Wij zijn een professionele leergemeenschap waar van en met elkaar op elk niveau wordt geleerd. 

Terug naar boven