Openbare Basisschool De Wizard

Andriessenplein 13 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Toelichting 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de resultaten van deze afname vergelijkbaar zijn met de vorige afname. Hier zijn we heel tevreden over. Hieronder noemen we de opvallendheden. 

Tevredenheid:  
De groepen 7 en 8 zijn vergeleken met de vorige afname, dus toen de groepen 6 en 7. Zij beantwoorden de vraag of ze het leuk vinden om om te gaan met klasgenoten met 0,5 en 0,6 punten hoger deze afname. Bij de gemiddelden van de groepen 6, 7 en 8 zien we dat hoger wordt gescoord op het leuk vinden op school, een leuke klas hebben en leuk omgaan met klasgenoten. Ook het totale rapportcijfer voor de school is gestegen met 0,5 punten en is nu een 8,5. 

Veiligheid: 
Wat betreft de veiligheid valt bij zowel de groepen 7 als 8 op dat zij aangeven zich in het schoolgebouw niet onveilig te voelen, waar dit eerder wel door een enkeling genoemd werd. Een enkeling die zich wel eens onveilig voelt, geeft aan dat dit dan is op het plein, bij de fietsenrekken of rondom de school. Het percentage leerlingen dat nooit of bijna nooit aantasting van de sociale of fysieke veiligheid ervaart is gelijk gebleven (groep 7: 77% en groep 8: 83%). 

Kanvas: 
Naast vensters gebruiken wij Kanvas van de Kanjertraining om het welbevinden van de leerlingen goed in kaart te brengen. Mede hierdoor krijgen de leerkrachten een goed beeld op zowel individueel als groepsniveau. Hieruit wordt ook duidelijk welke leerling(en) of groep(en) nog hulp nodig hebben op sociaal emotioneel vlak.  

Bij de vorige afname van het Kanvas kwam naar voren dat er (steeds) meer kleuters opvielen bij de analyse. Deze keer is dit weer het geval. De populatie van de Wizard is aan het veranderen en dat is ook te zien in de resultaten van deze Kanvas afname. De meeste leerlingen die nu schoolbreed opvallen zitten in de onder -en middenbouw. Voorgaande jaren leek het zwaartepunt meer te liggen in de groepen 7 en 8.   

Uit de sociale veiligheidslijst bleek dat de meeste leerlingen zich veilig voelen in de groepen. De leerlingen ondervinden weinig agressie. In veel groepen zien de leerlingen weinig problemen en vinden ze dat de leerkracht goed optreedt. In een aantal groepen scoort ‘Leerkracht treedt op’ zelfs donkergroen (maximale score).  Hieruit valt op te maken dat de leerlingen vinden dat de leerkrachten op de Wizard correct handelen in een conflictsituatie. Dit is heel mooi resultaat!   

De klassenzorgscores zijn dit jaar weer laag (onder de 10 bij de groepen 7 en 8). Bij een zorgscore van boven de 25% moet in ieder geval actie ondernomen worden (norm van Onderwijsinspectie). De groepen 6 hebben een relatief hogere zorgscore, dit zijn volle dynamische groepen waarbij we het groepsproces goed in de gaten houden.  

Verder blijven de pauze momenten onze aandacht hebben. Om te zorgen dat in de pauzemomenten alles goed verloopt heeft onze Kanjercoördinator nauw contact met de TSO-medewerkers. Zij krijgen regelmatig voorlichting over de kanjertraining en hebben vergadermomenten met elkaar. De TSO-medewerkers weten daardoor beter hoe te handelen. Die voorspelbaarheid geeft rust en dat merken we in de school. 

Tevredenheid
8,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Vergeleken met de vorige peiling is de waardering van de ouders op de onderdelen schoolklimaat, onderwijsleerproces, communicatie licht gestegen. Het algehele rapportcijfer is met een 7,4 gelijk gebleven.

De volgende ouderenquête wordt in het najaar van 2024 afgenomen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven