Openbare Basisschool De Wizard

Andriessenplein 13A 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Toelichting tevredenheidsonderzoek leerlingen 2022/2023: 

Wij hebben het Vensters tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Wij zijn blij met de gemiddelde cijfers die wij hebben gekregen voor de algemene tevredenheid (8,4), het welbevinden (7,7), het ervaren van veiligheid (8,4) en aantasting van de veiligheid (9,3). Alle 4 deze gemiddelden zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen.  Opvallend is dat de punten welbevinden en ervaring van veiligheid vorig jaar gestegen waren met 0,4 punt. Dit jaar zien we dat dit nogmaals stijgt met 0,3 punt. Op aantasting veiligheid zijn we vorig jaar 0,6 punt gestegen. Dit jaar stijgt dat met nog 0,2 punt. Hierin zien we terug dat wij investeren in veiligheid en welbevinden op school, daar aandacht voor hebben en dat de leerlingen dit ook voelen. 

Als wij de antwoorden van de huidige groep 7 vergelijken met de antwoorden van deze leerlingen vorig schooljaar, valt vooral op dat zij een hogere waardering geven (9,2) voor de uitleg van de juf of meester.  Bij de antwoorden van de huidige groepen 8 valt op dat zij een duidelijk hogere waardering geven aan het hebben van een leuke klas (7,6). Dat is een mooie verandering, omdat wij hierop als school ook hebben ingezet.  Zij geven ook aan dat de regels op school duidelijk zijn (9,0) en dat de juf of meester goed helpt als dat nodig is (9,3).  Ook uit de vragenlijst van Kanvas blijkt dat de leerlingen vinden dat de leerkrachten op de Wizard correct handelen in een conflictsituatie. Er is ook weinig angst voor agressie bij de leerlingen en de meeste klassen ervaren geen of weinig problemen. 

De gemiddelde cijfers van de groepen 6, 7 en 8 zijn vrijwel gelijk met de afname van vorig schooljaar. Vanuit de leerlingvragenlijst in kanvas wordt een klassenzorgscore berekend. Als deze score boven de 25 komt, moet de school actie ondernemen. In vergelijking met vorig jaar is onze zorgscore gedaald. In het najaar van 2021 was onze zorgscore 21 en in het voorjaar van 2022 was onze zorgscore 16. Dit is een heel positieve daling.  

De vooruitgang hebben we onder andere te danken aan een goede inzet van de Kanjertraining en een sturende Kanjercoördinator. Dankzij de vragenlijsten van Kanvas, die wij naast Vensters gebruiken om het welbevinden van de leerlingen goed in kaart krijgen, hebben de leerkrachten oog voor de leerlingen en weten zij wie zij op welk vlak het beste kunnen helpen. In een paar klassen wordt een speciale aanpak gehanteerd, die voortvloeit uit het traject ‘sterker in de klas’, wat wordt ingezet in samenwerking met Sine Limite. Daarnaast heeft onze Kanjercoördinator korte lijnen met de medewerkers van de TSO. Zij krijgen regelmatig voorlichting over de kanjertraining en hebben vergadermomenten met elkaar. De TSO-medewerkers weten daardoor beter hoe te handelen. Die voorspelbaarheid geeft rust en dat merken we in de school. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven