Openbare Basisschool De Wizard

Andriessenplein 13A 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij meten de tussentijdse resultaten tweemaal per jaar, via de Midden en Eind Cito-toetsen van het Cito Leerling in Beeld. Bij de kleuters volgen we de ontwikkeling door middel van BOSOS, dit is een kleuterobservatiesysteem. Pas in groep 3 maken we gebruik van Cito-toetsen. De resultaten worden tweemaal per jaar door leerkrachten geanalyseerd op groeps- en schoolniveau. De analyses en observaties vormen de basis voor het bijstellen van het onderwijs voor de volgende periode.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Essentieel is voor ons dat onze leerlingen vanuit zelfvertrouwen, samen leren en samen leven.

Wij willen onze leerlingen graag meer ruimte geven. Ze moeten leren verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap over hun eigen gedrag en werk te ontwikkelen. Dit betekent dat wij als school situaties creëren, waarin de leerlingen hieraan kunnen werken. Denk hierbij aan opdrachten buiten de klas, samenwerken in groepsopdrachten en reflecteren op zowel het eigen gedrag als de kwaliteit van het geleverde werk. Om gezond gedrag te stimuleren zetten wij structureel de Kanjermethode in. Waar nodig wordt de Ringaanpak ingezet. Deze aanpak geeft voor de leerlingen duidelijk grenzen aan. Ouders worden hierin betrokken.

Door in te zetten op ruimte voor de leerlingen/ het ontwikkelen van gezond gedrag willen we dat leerlingen een gevoel krijgen van autonomie, dat wij ze serieus nemen en dat zij zelf een stem hebben. Wij willen dat ze leren om zelf na te denken, verantwoordelijkheid te nemen, kunnen reflecteren en eigenaarschap ontwikkelen. We willen dat leerlingen hierdoor intrinsiek gemotiveerd raken. Onze verwachting is dat leerlingen dan meer betrokken zullen zijn bij het leren en daardoor betere resultaten laten zien. '

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Bouwen aan het zelfvertrouwen
  • Samen met anderen leren
  • Samenwerken met ouders

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste bezoek van de Onderwijsinspectie op onze school was op 1 maart 2013. Helaas is het rapport van dit bezoek nog niet beschikbaar via mijn vensters. Het rapport is wel in te zien via www.onderwijsinspectie.nl. Dit rapport geeft een goed beeld van onze school. Wij werken er hard aan om onze sterke punten te behouden en om de aandachtspunten te verbeteren.

Terug naar boven