Openbare Basisschool De Wizard

Andriessenplein 13 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We zetten in op meetbare en onmeetbare resultaten. Bij de kleuters maken we gebruik van BOSOS als kleuterobservatiesysteem. Vanaf groep 3 volgen de meetbare resultaten twee keer per jaar uit de midden en eind Cito-toetsen van het Cito Leerling in Beeld. De resultaten worden tweemaal per jaar door leerkrachten geanalyseerd op groeps- en schoolniveau. Dagelijks zijn we met elkaar in contact over de overige meetbare en niet meetbare resultaten. Alles nemen we mee in het vormen van een totaalbeeld over de groei van de kinderen en de groepen. De analyses en observaties vormen de basis voor het bijstellen van het onderwijs voor de volgende periode(s).


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 en groep 8 bereiden de leerkrachten de leerlingen volop voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Veel kinderen zijn aan het eind van groep 8 ook echt klaar om de basisschool te verlaten. De basis is gelegd en er begint een nieuwe uitdaging.

In februari maken de leerlingen de ROUTE 8 doorstroomtoets (vóór 2023 heette deze toets de eindtoets). Iedere basisschool is namelijk verplicht om een doorstroomtoets af te nemen. 

We hebben voor de ROUTE 8-toets gekozen vanwege de (relatief) korte afnameduur en het adaptieve vermogen van de toets. Dat betekent dat terwijl een leerling de toets maakt, het niveau zich automatisch aanpast, zodat het op precies het juiste niveau de toets maakt. De doorstroomtoets wordt digitaal gemaakt. Ook nemen we de onderdelen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’ af. Deze onderdelen zijn optioneel en tellen niet mee voor het schooladvies. Bij ‘Wie ben ik’ krijgt je kind vragen over zijn persoonlijkheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om zelfvertrouwen, motivatie en plannen en organiseren. Bij ‘Wat wil ik?’ gaat het vooral om de kijk van je kind op zijn eigen toekomst. De resultaten van deze onderdelen worden gebruikt ter informatie voor de vervolgschool. Hiermee kan bijvoorbeeld de ondersteuningsbehoefte van je kind beter in kaart worden gebracht. 

Begin maart ontvangen de leerkrachten de uitslagen. Bevestigen de uitslagen wat we al wisten of vertelt het ons iets nieuws? Daarover gaan we met ouders in gesprek en bij een hoger uitvallende toets heroverwegen we het schooladvies. Half maart voeren leerkrachten eindgesprekken met de ouders. We geven informatie over het inschrijven bij een volgende school en zorgen voor een warme overdracht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. Wij vinden de sociale veiligheid belangrijk en willen een prettig schoolklimaat voor kinderen stimuleren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen, rust, wederzijds respect
  • sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid
  • burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste bezoek van de Onderwijsinspectie op onze school was op 1 maart 2013. Helaas is er geen rapport van dit bezoek beschikbaar via mijn vensters. Het rapport is wel in te zien via www.onderwijsinspectie.nl. Dit rapport geeft een goed beeld van onze school. Wij werken er hard aan om onze sterke punten te behouden en om de aandachtspunten te verbeteren.

Terug naar boven