Openbare Basisschool De Wizard

Andriessenplein 13 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Openbare basisschool de Wizard

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, waar zelfontplooiing en leren een vanzelfsprekendheid zijn voor ieder kind. Dit doen wij door een klimaat te scheppen met veiligheid, structuur en rust. Wij willen voor onze leerlingen een basis leggen waarmee zij, vanuit hun eigen persoonlijkheid en met zelfvertrouwen, succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij, nu en later.

Onze kernwaarden in het kort:
- Structuur (4x R: rust, reinheid, regelmaat en respect)
- Zelfvertrouwen
- Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
- Veiligheid
- SamenwerkingMissie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur (4 x R)
  • Zelfvertrouwen
  • Veiligheid
  • Veranwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2019 telde De Wizard 467 leerlingen. In verband met een daling van het aantal geboorten in de wijk 'De Vijfhoek' daalt ook het leerlingenaantal op de Wizard.

Aanmelding en passend onderwijs

Wij hebben als taak om voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Dat is passend onderwijs. Om dit vanaf groep 1 te kunnen bieden is het belangrijk dat we zo vroeg mogelijk beschikken over de juiste informatie. Daarvoor hanteren we, op basis van de Wet Passend Onderwijs, in samenwerking met het samenwerkingsverband Sine Limite in Deventer een vaste aanmeldingsroute. 

Voordat we overgaan tot de toelating van een kind met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat onze school kan bieden.

We nemen een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Op grond van de informatie maken we een afweging over wel of niet plaatsen. Bij deze afweging kunnen we Sine Limite inschakelen om een deskundige te leveren die meedenkt of er wordt een trajectoverleg georganiseerd. De betreffende ouders zijn van harte welkom bij de overleggen. Gezamenlijk onderzoeken we en wegen we af wat het kind, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de juiste begeleiding te bieden. Soms kan het nodig zijn dat er een aanvullend onderzoek plaatsvindt. Wanneer het niet lukt om binnen 6 weken na aanmelding een beslissing te nemen op de aanvraag, dan ontvangt u een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd. De reden wordt dan ook genoemd. Mochten we na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen, dan schrijven we uw kind tijdelijk in.

Weergave

Leerlingen
466
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven