Openbare Basisschool De Wizard

Andriessenplein 13 7425 GX Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wizard

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn een team dat bestaat uit ongeveer achttien leerkrachten, een directeur, een adjunct-directeur, een intern begeleider, een conciërge en een administratief medewerker. Ons team heeft een evenwichtige verdeling over alle leeftijdscategorieën. Daardoor gaan ervaring en vernieuwing hand in hand en hebben wij een mooi klimaat om ook als team samen te leren.

Tevens zijn wij een opleidingsschool van 'De Stedendriehoek'. Dat betekent dat wij in samenwerking met de Pabo in Deventer bijdragen aan het opleiden van toekomstige leerkrachten. Al onze personeelsleden zijn geschoold om studenten te begeleiden. Daarnaast is op De Wizard een medewerker gekwalificeerd als Opleider in de School. Ook kan het voorkomen dat er externen te vinden zijn waar wij mee samenwerken. Zij kunnen dan op school en in klassen meekijken ten behoeve van onderwijsverbetering en/of de (individuele) begeleiding van leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van leerkrachten zetten wij vervangers in die afkomstig zijn uit het bestand van PON (personeelscluster oost-Nederland), waarmee ons bestuur een contract heeft afgesloten. Deze vervangers zijn altijd bevoegde leerkrachten. Samen met ons bestuur en PON bewaken wij continu de kwaliteit van de invallers. Soms kan het voorkomen dat er geen invallers beschikbaar zijn. Alleen in het uiterste geval, wanneer er ook intern geen oplossingen meer voorhanden zijn, kiezen wij ervoor om een groep leerlingen vrij te geven. Om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen kiezen we er meestal niet voor om groepen te verdelen over andere groepen of te laten opvangen door intern begeleiders of directieleden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen binnen onze school zijn verdeeld in een onderbouw (OB) met leerjaar 1 en 2, middenbouw (MB) met leerjaar 3 t/m 5 en een bovenbouw (BB) met leerjaar 6 t/m 8. De kinderen werken vanuit cognitieve doelen en persoonlijke doelen. Hierdoor kan elk kind zich op eigen niveau ontwikkelen. De leerkrachten hebben vooral een coachende en begeleidende rol en stimuleren het eigenaarschap van de kinderen. Wij streven zoveel mogelijk naar leerstofjaarklassen. We zijn ons ervan bewust dat de binding in een groep belangrijk is voor leerlingen. We proberen dan ook zoveel mogelijk om de groepen intact te houden als zij doorgaan naar het volgende leerjaar. 

Samen zoeken we naar mogelijkheden om kinderen op hun eigen niveau te laten groeien. Dit doen we door het inzetten van extra instructie, het opdelen in kleinere groepen die op verschillende niveaus aan de slag gaan, het samenvoegen van groepjes over uit verschillende leerjaren die samen aan de slag gaan en het bieden van samenhang in leerstof. We stimuleren de leerlingen persoonlijk en vakinhoudelijk zich te ontwikkelen.  

Samen met de andere scholen op het plein hebben we een krachtklas. Deze klas is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw die juist graag praktisch bezig zijn en hier hun talenten kunnen laten zien. Deze klas heeft onder andere activiteiten in het verzorgingstehuis, op de boerderij, in de winkel, in de horeca etc. De ervaringen die we hiermee opdoen, gebruiken we in de doorontwikkeling van ons onderwijs over de gehele breedte.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we op basis van zelf-ontwikkelde thema's, gebaseerd op de leerlijnen en doelen van het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling). Alle elementen van leren en ontwikkelen komen hierin aan de orde. We leren zoveel mogelijk bewegend, wat bijdraagt aan de dagelijkse beweegnorm, de cognitieve resultaten verhoogt en het zelfvertrouwen van kinderen versterkt. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 besteden we de meeste tijd per week aan de basisvakken, taal, begrijpend lezen, rekenen en burgerschap, waarbij we steeds meer de basisvakken onderdeel van het gehele dagprogramma laten zijn door meer te verbinden met aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap en techniek, gymnastiek, verkeer, typecursus (groep 6), mediawijsheid (groepen 6, 7 en 8), Engels (groepen 7 en 8) en creatieve vakken (tekenen, knutselen, muziek en drama). Daarnaast wordt in groep 7 en 8 ook humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs aangeboden. Ouders maken zelf de keuze of leerlingen HVO of GVO zullen volgen.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school werken we handelings- en oplossingsgericht en kijken naar mogelijkheden van een kind, de ouder(s)/verzorger(s) en sociale omgeving, zijn groep en zijn leerkracht(en).
Wij stemmen onze aanpak en ons onderwijs goed af op de onderwijs- en ondersteuningsvraag van kinderen door:

- (sociale) veiligheid te bieden aan alle kinderen
- lesmateriaal aan te passen of de klas of school passend(er) in te richten
- extra uitleg of instructie te geven als dat nodig is
- verrijking of extra aanbod te bieden als leerlingen meer aankunnen
- hulp te bieden bij dyslexie of dyscalculie
- goed om te gaan met verschillen in gedrag en preventief te handelen om gedragsproblemen te voorkomen
- extra hulp of zorg te bieden in de school, samen met medewerkers van Sine Limite en andere externen
- goede samenwerking en afstemming met het peuterspelen, de opvang en het voortgezet onderwijs

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als team zetten we de komende jaren in op het behouden van de sfeer in de school en het excelleren in onze kernwaarden:

Zelfstandigheid; Duidelijkheid, regelmaat, voorspelbaarheid en ruimte voor eigen keuzes, wat de zelfstandigheid bevordert en helpt ontdekken wat bij je past.

Respect; Respect voor elkaar, (elkaars) spullen en onze omgeving.

Basisvakken; Bovengemiddelde aandacht voor de basisvakken taal, rekenen en begrijpend lezen.

Bewegend leren; Bewegend leren geïntegreerd in lessen en activiteiten binnen en buiten de klas/school.

Projecten; Projecten bieden samenhang in leerstof binnen en buiten de school.

Mediawijs; Digitaal vaardig en mediawijs ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt intensief samen met de Company. Zij zijn onze opvangpartner in het gebouw, voor de leerlingen voor en na schooltijd. Daarnaast verzorgen zij ook peuterspelen en hebben we een goede doorgaande lijn naar de kleuterbouw van de Wizard.

Zorg voor en ontwikkeling van het jonge kind
Wij werken met gecombineerde groepen 1-2. Zij leren spelenderwijs van en met elkaar. In de onderbouw werken we met onderwijsdoelen die verpakt in thema’s worden aangeboden. In deze thema’s worden alle aspecten geïntegreerd, van voorbereidend rekenen en voorbereidend taal tot en met beweging en muziek. Verder worden de fonemische map (taalvaardigheid) en gecijferd bewustzijn geïntegreerd in het thematische werken. Wij volgen de ontwikkeling van onze kleuters met het BOSOS kleutervolgsysteem en zetten in op waar zij uitvallen of opvallen. 

Als kleuters bij ons op school starten, verwachten wij dat ze overdag zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen. We begrijpen natuurlijk dat leerlingen moeten wennen en dat voor het eerst naar school gaan spannend kan zijn.

Terug naar boven