Montessorischool Oudaen

Pieter de Hooghstraat 2 7412 RX Deventer

  • Schoolfoto van Montessorischool Oudaen
  • De kinderen kunnen op verschillende plekken rondom de pauzeren.
  • Op onze school werken we zowel buiten als binnen aan de verschillende vakgebieden.
  • In onze schooltuin wordt gewerkt vanuit de permacultuur. Dit levert mooie resultaten. Kinderen houden van de ontwikkelingen een logboek bij.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kosmische educatie
  • Verwondering
  • Eigen ontwikkeling
  • Rust
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste ouders kiezen bewust voor onze school vanwege ons specifieke onderwijs- en opvoedingsconcept. Vanwege dit concept heeft onze school ook aantrekkingskracht voor ouders buiten onze wijk. Onze school wordt door de gemeente gekenmerkt als Stedelijke voorziening.

Kennismakingsgesprek:

Voordat een kind bij ons wordt ingeschreven, is er een uitgebreid kennismakingsgesprek met u als ouders. Dit kan vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door onze school, waarbij u ook een kijkje kunt nemen in de verschillende groepen. In het gesprek wordt ingegaan op de filosofie van Maria Montessori en de wijze waarop dit tot uiting komt in ons dagelijks handelen in de school. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Rianne Zweers, directeur, en te bereiken op telefoonnummer 0570 - 611 323 of per mail: r.zweers@zinderonderwijs.nl 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Samen met de gemeente Deventer hebben de schoolbesturen in Deventer op basis van landelijke richtlijnen een meldcode ontwikkeld. Hierin is een stappenplan opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook op onze school gebruiken we deze meldcode. De meldcode maakt onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid “Veilig op school”. Dit veiligheidsbeleid ligt op school ter inzage.

Terug naar boven