Deventer Montessori School

Van Lithstraat 1 7415 LA Deventer

Schoolfoto van Deventer Montessori School

Het team

Toelichting van de school

0

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze Stichting is aangesloten bij het PON (personeelscluster Oost Nederland).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Heterogene groepen: van en met elkaar leren

Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een lokaal. Elk kind is een keer de jongste, de middelste en de oudste. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Jongere kunnen een beroep doen op de oudsten. Regels in de groep worden door de oudere leerlingen nageleefd, waardoor de jongste deze overnemen. Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als verschil op het gebied van talent en belangstelling speelt een rol bij het samenwerken en de sociale enpersoonlijkheidsontwikkeling. Zo kan bijvoorbeeld in een middenbouwgroep een oudste een jongste helpen bij het lezen, maar een jongste kan ook woordjes voorlezen aan een middelste die de woordjes moet schrijven. Door de heterogene samenstelling van de groep zal een kind meer mogelijkheden hebben succes teervaren. Dit komt zijn persoonlijkheidsontwikkeling ten goede. Kinderen leren van elkaar door aandacht te hebben voor elkaar, naar elkaar te kijken en te luisteren. Ze leren spelenderwijs met elkaar samen te leven.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de rondleiding praat de directie u graag bij m.b.t. de onderwijstijd.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen alle kinderen ondersteuning kunnen bieden!

Als Montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat. Dit uit zich in een kind vriendelijke, veilige en geordende omgeving. Hierbinnen worden kinderen uitgedaagd om veel te leren en vooral om samen veel te leren. Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar evenzeer het omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid dragen en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen. Kinderen verschillen van elkaar. Ieder ontwikkelt zich op een eigenwijze. Respect voor die eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Daarom sluiten wij in ons onderwijs aan bij het individuele ontwikkelingsniveau van kinderen en laten we eruit komen wat erin zit, met andere woorden; we werken opbrengstgericht. We willen u graag informeren hoe we deze uitgangspunten in de dagelijkse praktijk realiseren. Daarom is een informatie gesprek voorafgaande aan de aanmelding een vereiste.   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie SOP

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven