Deventer Montessori School

Van Lithstraat 1 7415 LA Deventer

Schoolfoto van Deventer Montessori School

In het kort

Toelichting van de school

Als Montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werk klimaat. Dit uit zich in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving. Hierbinnen worden kinderen uitgedaagd om veel te leren en vooral om samen veel te leren. Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar evenzeer het omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid dragen en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen. Kinderen verschillen van elkaar. Ieder ontwikkelt zich op een eigen wijze. Respect voor die eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Daarom sluiten wij in ons onderwijs aan bij het individuele ontwikkelingsniveau van kinderen en laten we eruit komen wat erin zit, met andere woorden; we werken opbrengstgericht. We willen u graag informeren hoe we deze uitgangspunten in de dagelijkse praktijk realiseren. Daarom is een informatiegesprek voorafgaande aan de aanmelding een vereiste.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Nieuwsgierig
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Montessorischool van Lith heeft op 1 februari 2024 310 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

De school is open vanaf 08.15 uur. Alle kinderen lunchen gezamenlijk op school. Dat is onderdeel van onze visie. Met elkaar eten is een sociaal gebeuren. De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis.

Onze school kent de volgende schooltijden: 

Onderbouw (groepen 1 en 2) Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 tot 14.30 uur. De kinderen lunchen gezamenlijk op school Woensdag: van 08.30 tot 12.00 uur

Middenbouw (groep 3, 4 en 5) Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 tot 14.30 uur. De kinderen lunchen gezamenlijk op school Woensdag: van 08.30 tot 12.30 uur

Bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:08.30 tot 14.30 uur. De kinderen lunchen gezamenlijk op school. Woensdag: van 08.30 tot 12.00 uur            

Gewenningsperiode kleuter
De leerkracht neemt contact met u op wanneer uw kind ongeveer drie jaar en elf maanden is, m.u.v. ‘juni -juli’ kinderen. De leerkracht bespreekt met u de eerste schooldag. Vanaf de vierde verjaardag is uw kind welkom op school. De eerste week is een “wenweek” waarin uw kind alleen de ochtend naar school gaat. Daarna wordt in overleg met de leerkracht bekeken wat uw kind aankan om de overgang naar het volledige rooster zo soepel mogelijk voor uw kind te maken. Dat duurt soms één, soms meerdere weken. De kinderen die in juni/juli vier jaar worden stromen na de zomervakantie in. Er is gelegenheid tot wennen tijdens de “doorschuifdag” aan het eind van het schooljaar. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

0

Terug naar boven