Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom

Enkdwarsstraat 2 7413 TV Deventer

 • De thematafel bij de hoofdingang wordt steeds aangepast aan de actualiteit (kinderboekenweek, adventstijd, pasen, etc.)
 • In ons talentenlab kunnen kinderen leren met hun handen. Houtbewerken, koken, bakken, programmeren, solderen en allerlei praktijkopdrachten.
 • Onze eigen schoolbieb is goed gevuld met leesboeken, prentenboeken, informatieboeken en makkelijk-lezen-plein-boeken.
 • Binnen de houten omheining is een rustige zit- en kletsplek gecreëerd.
 • Ons schoolplein heeft allerlei speeltoestellen die uitdagen tot verschillend spe(e)lgedrag.

Het team

Toelichting van de school

Op EKC de Olijfboom werkt een heel divers team: jonge collega's met frisse ideeën, oudere collega's met veel ervaring en we zijn opleidingsschool waardoor we veel stagiaires in ons team hebben. Dit zorgt ervoor dat we goed op de hoogte blijven van onderwijsontwikkelingen en niet stil blijven staan. We zijn blij dat er in het team ook relatief veel mannen zijn: we hebben vijf meesters en twee mannelijke onderwijsondersteunende personeelsleden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

EKC de Olijfboom beschikt over twee vaste invallers die op afroep beschikbaar zijn voor korte vervanging (bijv. bij ziekte of studieverlof). Zij zijn bekend met de werkwijze van de school en voor de kinderen is het fijn, dat er niet steeds onbekende gezichten voor een groep staan. Daarnaast zijn er enkele collega's beschikbaar, die worden ingezet voor situaties waarbij langdurig verlof nodig is (zwangerschapsverlof, langdurige ziekte, ouderschapsverlof). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Olijfboom werkt in alle groepen thematisch. In de kleutergroepen wordt het onderwijs vormgegeven volgens de principes van OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO), in groep 3 is er vooral aandacht voor de instrumentele vaardigheden van lezen, schrijven en rekenen, vanaf groep 4 werken we thematisch met de 25 projecten van Alles-in-1. Alles-in-1 is een complete methode, waarin de vakken taal, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, topo, biologie, geschiedenis, techniek), crea, dans, drama en muziek geïntegreerd worden aangeboden. Alles-in-1 is kerndoeldekkend en gaat zelfs verder dan dat. De methode biedt rijke teksten en een veelheid aan informatie en activiteiten. Bij deze methode zijn digitale leermiddelen voor leerkracht en leerling aanwezig.

In ons Talentenlab bieden we alle groepen de mogelijkheid om Onderzoekend en Ontwerpen Leren vorm te geven. Er is veel aandacht voor wetenschap en techniek. Daarnaast is er een Coachingsgroep en een Doeklas in het Talentenlab. Bij de Coachingsgroep leren kinderen die extra uitdaging nodig hebben deze uitdagingen aan te gaan en worden ze daarin gecoacht door een hoogbegaafdheidspecialist. Bij de Doeklas kunnen juist kinderen die liever met hun handen leren hun praktische talenten gebruiken. Zo geven we leren met 'hoofd, hart en handen' concreet vorm.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen werken thematisch volgens de principes van OGO. Bijna alle activiteiten worden daarbij op het thema aangesloten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze urenverdeling is lastig exact kloppend te maken, omdat er gewerkt wordt met thema's en projecten (Ontwikkelingsgericht Onderwijs en Alles-in-1), waarbij de schoolvakken veelal door elkaar lopen en waar mogelijk geïntegreerd worden gegeven. Vakken als Levensbeschouwing (Godsdienst), Rekenen, Verkeer en Bewegingsonderwijs staan los van de thema's en projecten. Taal, Lezen, Wereldoriëntatie, Kunstzinnige en creatieve vorming worden veelal geïntegreerd in het thema/project.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 • Wij beschikken over een ondersteuningsstructuur waarin de kinderen planmatig gedurende hun hele schoolloopbaan gevolgd worden. In ons zorgoverleg worden kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte periodiek besproken met leerkracht, Intern Begeleider en ouders. Voor deze kinderen wordt een POP (persoonlijk ontwikkelplan) opgesteld dat ook met ouders wordt besproken.
 • In geval van ondersteuning in de basis of als er extra ondersteuning nodig is wat betreft specifieke onderwijsbehoeften dan schakelen we ons samenwerkingsverband Sine Limite in. De door Sine Limite opgestelde doorlopende onderwijslijnen (DOL) worden ook door ons gehanteerd.
 • We volgen de ontwikkeling van leerlingen op de voet en stemmen ons onderwijsaanbod er op af. Hiervoor gebruiken we een observatie- en registratiesysteem in de onderbouw, de methodetoetsen en de niet methode toetsen van CITO en het Kanjeradviessysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Voor kinderen met extra ondersteuning of een arrangement is extra ondersteuning beschikbaar. We zetten hier o.a. onderwijsassistenten voor in.
 • We hebben met ondersteuning van het samenwerkingsverband Sine Limite een eigen verrijkingsklas opgericht, coachingsgroep geheten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zetten een coachingsgroep (plusgroep met begeleiding op persoonlijke leerpunten) in voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. We zetten een Doeklas in (praktisch werken met de handen) voor kinderen die behoefte hebben aan leren d.m.v. praktische opdrachten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is veel overleg tussen de kleuterleerkrachten en de peuterleidsters, zodat er een doorgaande leerlijn is. We zorgen voor een warme overdracht en de peuters maken al vroeg kennis met onze school en leerkrachten. Ook de peuters werken thematisch en sluiten waar mogelijk aan bij activiteiten van de school.

Terug naar boven