Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom

Enkdwarsstraat 2 7413 TV Deventer

  • De thematafel bij de hoofdingang wordt steeds aangepast aan de actualiteit (kinderboekenweek, adventstijd, pasen, etc.)
  • In ons talentenlab kunnen kinderen leren met hun handen. Houtbewerken, koken, bakken, programmeren, solderen en allerlei praktijkopdrachten.
  • Onze eigen schoolbieb is goed gevuld met leesboeken, prentenboeken, informatieboeken en makkelijk-lezen-plein-boeken.
  • Binnen de houten omheining is een rustige zit- en kletsplek gecreëerd.
  • Ons schoolplein heeft allerlei speeltoestellen die uitdagen tot verschillend spe(e)lgedrag.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van EKC de Olijfboom te Deventer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Evangelisch
  • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
  • Alles-in-1
  • Talentontwikkeling
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

EKC de Olijfboom heeft een gesloten aannamebeleid, omdat we graag samen met ouders/verzorgers de evangelische identiteit hoog willen houden. Voor informatie over het aannamebeleid kunt u de bijlage "Toelatingsbeleid leerlingen" raadplegen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De schoolbesturen van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in Deventer hebben samen met de gemeente Deventer een Map Veiligheid opgesteld, waarin alle afspraken en protocollen m.b.t. veiligheid op school zijn vastgelegd. Daarin staan afspraken over hoe we willen dat leerlingen, leraren en ouders op school met elkaar omgaan, waar grenzen liggen en wat er gebeurt wanneer grenzen worden overschreden. Ook is beschreven hoe omgegaan wordt met zaken als internetgebruik, medische zaken, veilige speelplaatsen en een veilige schoolomgeving. EKC de Olijfboom maakt gebruik van deze Map Veiligheid.

Terug naar boven