Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom

Enkdwarsstraat 2 7413 TV Deventer

  • De thematafel bij de hoofdingang wordt steeds aangepast aan de actualiteit (kinderboekenweek, adventstijd, pasen, etc.)
  • In ons talentenlab kunnen kinderen leren met hun handen. Houtbewerken, koken, bakken, programmeren, solderen en allerlei praktijkopdrachten.
  • Onze eigen schoolbieb is goed gevuld met leesboeken, prentenboeken, informatieboeken en makkelijk-lezen-plein-boeken.
  • Binnen de houten omheining is een rustige zit- en kletsplek gecreëerd.
  • Ons schoolplein heeft allerlei speeltoestellen die uitdagen tot verschillend spe(e)lgedrag.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Olijfboom scoort boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we tevreden over, maar we vinden het ook passend bij onze leerlingpopulatie. Het mag van onze leerlingen verwacht worden, dat zij bovengemiddeld scoren en uitstromen. Daarom gaan we niet tevreden zitten kijken naar deze resultaten, maar stellen we onze ambities naar boven bij, zodat we echt zoveel mogelijk uit de kinderen halen wat bij hen past. We zorgen voor een rijk aanbod aan teksten en stellen hoge doelen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs en toetsen de opbrengsten regelmatig. Dit gebeurt door methode gebonden toetsen en Cito-toetsen. De vorderingen verwerken we in ons digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys. Daardoor hebben we een goed overzicht over de vruchten van ons onderwijs. We willen een goede school volgens het nieuwe inspectiekader zijn/worden, met resultaten op de CITO toetsen die hoger liggen dan het gemiddelde van de landelijke score. We willen kinderen die meer of moeilijker lesstof aankunnen zoveel mogelijk op hun niveau laten werken. Daarnaast willen we ook leerlingen die moeite hebben met de lesstof en/of met leren extra hulp en zorg bieden.

In januari/februari en mei/ juni worden de methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Dit zijn Cito-toetsen waarbij de resultaten van onze leerlingen te vergelijken zijn met andere scholen in Nederland. We nemen Cito-toetsen af voor de vakken technisch lezen groep 3-8, begrijpend lezen groep 4–8, rekenen groep 1–8, spelling groep 3–8 en taal voor kleuters groep 1-2. De resultaten worden in ons digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys gezet en vervolgens geanalyseerd. Met de schoolresultaten kijken we of we als school verbeterpunten hebben. 

Met de individuele leerling-resultaten kijken we wat aandachtspunten per leerling zijn. Na toetsen wordt in elke groep een formulier "Planning en begeleiding" bijgewerkt, waarin staat welke kinderen extra aandacht en ondersteuning nodig hebben en waaruit die extra ondersteuning bestaat.

Schoolbreed houdt de Intern Begeleider de kwaliteit van het onderwijs in de gaten. In groepsbesprekingen komen individuele en groepsresultaten aan de orde. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het voorlopig schooladvies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 8 in samenspraak met de leerkracht van groep 7 en de intern begeleider. Daarbij worden de gegevens uit het leerlingvolgsysteem betrokken, evenals kindkenmerken als doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en huiswerkhouding. In november bespreken we ons voorlopig schooladvies met ouders en tasten af in hoeverre de verwachtingen van school en ouders overeenkomen. Tijdens het rapportgesprek n.a.v. rapport 1 (in februari) wordt het definitieve schooladvies gegeven. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De kanjertraining wordt gebruikt voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Het doel van de kanjertraining is het bevorderen van een klimaat van veiligheid en vertrouwen in de groep, de opvang en binnen de hele school. Daarnaast leren kinderen reflecteren op hun eigen gedrag. Ze leren wat gewenst en ongewenst gedrag is en hoe ze eventueel hun eigen gedrag kunnen aanpassen.

Ons pedagogisch klimaat is gebaseerd op de kanjerregels, waarbij de belangrijkste regel is: ‘We hebben respect voor God, onszelf en anderen.’ De poster waarin de kanjerregels zijn samengevat hangt zichtbaar in elk klaslokaal. Elke week geven we in de klassen een kanjerles. De lessen uit de kanjerboeken bieden een ruime variatie aan oefenmogelijkheden in spel- en gespreksvormen.  Door middel van de lessen voelen kinderen zich veilig, zijn ze op elkaar betrokken, weten ze onderlinge conflicten respectvol op te lossen en helpen ze elkaar.

Door de hele school heen streven we ernaar om dezelfde kanjertaal te gebruiken in de omgang met leerlingen en bij het helpen voorkomen en/of oplossen van conflicten.

We vinden het belangrijk dat ouders weten wat de kanjertraining inhoudt, daarom mogen de ouders elk jaar een kanjerles in de groep bijwonen en houden we regelmatig een voorlichtingsbijeenkomst. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven