Openbare Daltonschool Het Roessink

Fonteinkruid 130 7422 MZ Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eind groep 7 worden de opbrengsten van de toekomstige groep 8 kinderen bekeken en besproken in het team. Wij bepalen op dat moment wat een passend onderwijsaanbod is voor de hele groep, voor een deel van de groep en/of individuele kinderen. Dit wordt beschreven in de opbrengstrapportage. Vanuit de opbrengstrapportage bekijken wij ook welke doelen meegnomen moeten worden in de schoolontwikkeling (jaarplan)

In oktober maken de leerkracht van groep 8, intern begeleider en directeur een prognose voor de eindtoets voor alle groep 8 kinderen. Tevens wordt dan bekeken of het onderwijsaanbod nog steeds passend is voor alle kinderen en waar nodig aangepast.

Nadat de uitslag van de doorstroomtoets bekend is, evalueren wij opnieuw onze prognoses en bepalen wij of het onderwijs passend is geweest.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er wordt twee keer per jaar een opbrengstanalyse gemaakt op basis van midden- en eindtoetsen IEP groep 3 t/m 8. Deze opbrengstanalyse wordt besproken in het team. Van daaruit wordt de schoolambitie geformuleerd voor de volgende periode. Vanuit de schoolambitie bespreekt de interne begeleider met individuele leerkrachten de groepsambitie (doelen) en wordt een plan geschreven. Op basis van dit plan (en doelen) wordt het onderwijs voor de betreffende groepen ingericht.

Voor groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van Parnassys leerlijnen. Aan de hand daarvan worden lessen voorbereid met een ontwerpschema, waarin focusdoelen zijn verwerkt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs moet er een keuze voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs worden gemaakt. Voor de kinderen en u een belangrijk moment. Wij proberen samen met u en het kind zo goed mogelijk te kijken wat past bij uw kind. De informatie over het vervolgonderwijs wordt door ons jaarlijks verzameld en uitgedeeld. Op basis van ons leerlingvolgsysteem, de manier waarop het kind op school functioneert krijgen de kinderen een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Het voorlopig advies wordt eind groep 7 met u en uw kind besproken. Met dit voorlopig advies kunt u gericht open dagen bezoeken. Na het maken van de doorstroomtoets (begin februari) heeft de leerkracht van groep 8 een adviesgesprek met uw kind en u. Vóór 1 maart verstrekt de school een schooladvies voor de uitstromende leerlingen. Dit schooladvies is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. Basisscholen mogen een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. De school kan met het voortgezet onderwijs afspreken om naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies te geven, afhankelijk van de mogelijkheden (bijv. schooladvies havo, plaatsingsadvies dakpannenklas vmbo-tl/havo). In tegenstelling tot het schooladvies is het plaatsingsadvies voor het VO echter niet bindend.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De visie van de school op sociale opbrengsten kan niet los gezien worden van de totale schoolvisie, die uitgebreid omschreven staat in hoofdstuk 1.2. Het gaat altijd om de totale ontwikkeling van kinderen.

Kinderen kunnen zich pas ontwikkelen als zij zich veilig voelen in en met hun omgeving. Vanuit een veilige omgeving laten kinderen betrokkenheid zien en kunnen zich van daaruit optimaal ontwikkelen tot een stevige persoonlijkheid met passende kennis en vaardigheden.

Wij werken schoolbreed met de methode De Vreedzame School, een methode voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Het hart van de methode wordt gevormd door lessenseries die opgebouwd zijn uit 6 blokken:

1 We horen bij elkaar;

2 We lossen conflicten zelf op;

3 We hebben oor voor elkaar;

4 We hebben hart voor elkaar;

5 We dragen allemaal een steentje bij;

6 We zijn allemaal anders. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2018 is de school bezocht door twee inspecteurs.

In het kader van bestuurstoezicht was Het Roessink één van de vier scholen waar een verificatiebezoek plaats heeft gevonden.

De school is beoordeeld op 4 indicatoren:

1. OP2 Zicht op ontwikkeling

2. OP3 Didactisch handelen

3. KA1 Kwaliteitszorg

4. KA2 Kwaliteitscultuur

Alle indicatoren werden op Het Roessink met een voldoende beoordeeld

Terug naar boven