Openbare Daltonschool Het Roessink

Fonteinkruid 130 7422 MZ Deventer

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Het Roessink

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Er werken zo'n 18 mensen in het team van verschillende leeftijden. 

Verdeling teamleden:

Groep 0/1    Lisanne Oudbier en Haitske Dantuma

Groep 1/2a  Chantal Voordes en Anita Baltes

Groep 1/2b  Jay van 't Hof en Marjan Timmer

Groep 3       Sandra Hissink, op vrijdag Sanya Menzies

Groep 4/6.   Rikke Drenth, op woensdag Sanya Menzies

Groep 4       Sterre Kakkenberg

Groep 5       Bas Paalman

Groep 7       Bianca Veldhuizen

Groep 8       Lotte van den Beld, op woensdag Brigitte Radius

Intern begeleider: Brigitte Radius en Jay van 't Hof (beiden op dinsdag)

Vakleerkracht gym: Jaimy Matulessy

Conciërge/gastvrouw: Jacques Kleingeld en Jannie Post

Administratie: Ruby Dieperink

Tussenschoolse opvang: Alex Zwiers, Marianne Zwiers, Rinske Ellonk, Manuela Marrone, Willy van der Struik

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging regelen we via de vervangingspool van Personeelscluster Oost Nederland of intern.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw geven wij onderwijs in samenhang vanuit een betekenisvolle context. Thematiseren vormt de basis waarin alle vakken geïntegreerd zijn. De hoeken worden samen met de kinderen ingericht waardoor het thema steeds meer gaat "leven" en ook de taken sluiten hierbij aan. Per thema wordt bekeken welke focusdoelen (vanuit Parnassys leerlijnen, een observatiesysteem voor de groepen 1 en 2) wij aan bod laten komen. Wij vergroten de betrokkenheid van kinderen door eerst te inventariseren wat zij al weten over een onderwerp en daarna wat zij nog willen leren over dit onderwerp.

Beginnende geletterdheid: (kennismaking met klanken, letters, rijm en boekenoriëntatie) en beginnende gecijferdheid (getalbegrip, meten, meetkunde en ruimtelijke oriëntatie) worden ook verwerkt in de themaplanning. Wij bieden zoveel mogelijk aan middels begleid spel.

In de eerste jaren is ook de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek extra belangrijk. Deze vaardigheden ontwikkelen de kinderen o.a. tijdens het buitenspelen en de gymles in het speellokaal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de midden- en bovenbouw start de schooldag met lezen. Voor een deel worden kinderen ingedeeld op hun specifieke onderwijsbehoefte. Daarna is er in alle groepen een rekenuur. Dit bestaat uit een blokje automatiseren, instructie nieuwe doelen, begeleide inoefening, verwerking en werken aan eigen doelen. Niet alle kinderen hebben hetzelfde niveau, dus niet alle kinderen verwerken dezelfde leerstof. Sommige kinderen hebben baat bij herhaling, andere kinderen hebben meer uitdaging nodig en werken tijdens het rekenuur bijvoorbeeld aan wiskunde opdrachten.

Na de ochtendpauze krijgen de kinderen taal of spelling instructie. Verder bestaat de ochtend voor een deel uit zelfstandig werken aan hun eigen taken.

In de middagen wordt thematisch onderwijs gegeven. Er is niet altijd een duidelijke scheiding tussen de verschillende vakken, daarom nemen wij deze niet als aparte vakken mee in de urenberekening. Vakken die thematisch aan bod komen zijn o.a.: wereldorëntatie, natuur en techniek, levensbeschouwing, kunstzinnige en creatieve vorming, gezond gedrag, burgerschap. Elk thema wordt voorbereid met een themaplanner, daarin worden doelen verwerkt m.b.t. bovengenoemde vakken. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ondersteuning voor onze kinderen.

Al onze kinderen hebben een leervraag. Het ene kind heeft echter meer ondersteuning nodig dan een ander kind. Door kinderen goed in kaart te brengen, kunnen wij als school beter sturen en zetten wij de hulp in waar deze nodig is. In beginsel sturen wij aan op talent; wij kijken eerst waar het kind al goed in is en werken vervolgens aan het versterken van ontwikkelpunten.

Leerlingvolgsysteem.

Het leerlingvolgsysteem is een overzicht van de vorderingen. Wij gebruiken Parnassys leerlijnen voor groep 1 en 2 en het IEP (Inzicht in Eigen Profiel) leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8. Dat past bij de visie van de school: een kind is meer dan rekenen en taal. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken het kind tot wie het is. Een compleet kind is hoofd, hart en handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar hij/zij nu staat en aan te geven hoe hij/zij zich verder kan ontwikkelen. Door betekenisvol te toetsen, brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee de leerkracht samen met het kind inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van het kind bij zijn eigen ontwikkeling vergroten. 

Naast de methodegebonden toetsen gebruiken wij de volgende toetsen:

-Parnassys leerlijnen groep 1 en 2;

-Technisch lezen: DMT en volgtoets technisch lezen IEP groep 3 t/m 8;

-Volgtoetsen (begrijpend) lezen en rekenen IEP groep 3 t/m 8;

-Taalverzorging IEP groep 3 t/m 8;

-Hart- en handen instrument IEP groep 3 t/m 8;

-Doorstroomtoets IEP groep 8.

Alle kinderen doorlopen daarnaast standaard de volgende screeningsmomenten:

-Dyslexie / dyscalculie

-Logopedie (5 jarigen in samenwerking met de GGD indien er zorg vanuit ouders/verzorgers en/of school is)

De toetsen geven, naast de bevindingen van de leerkrachten en uw kind zelf, een beeld van de ontwikkeling en het niveau waarop uw kind zich op dat moment bevindt. In januari en mei worden de meeste toetsen afgenomen. Ouders en kinderen hebben inzicht in de toetsresultaten doordat kinderen een talentkaart meekrijgen waarop leergroei zichtbaar is. De intern begeleider van onze school beheert het leerlingvolgsysteem en de dossiers. Zes maal per jaar bespreken zij de groeps- en individuele resultaten met de groepsleerkrachten. Op die manier worden kinderen met een specifieke leerbehoefte snel gesignaleerd. De groepsleerkracht maakt voor ieder vak een plan van aanpak. Daarin worden doelen gesteld en beschreven hoe wij deze denken te realiseren.

IB'er

Wij werken met twee intern begeleiders omdat wij het belangrijk vinden dat ook zij, net zoals groepsleerkrachten, kunnen samenwerken en overleggen. De belangrijkste taak van de intern begeleiders is het begeleiden van de leerkrachten op het gebied van de ondersteuning. Zij coachen leerkrachten en helpen mee met het realiseren van gestelde kind-, groeps- en schooldoelen.

Naast het cognitieve kennisdeel wordt er ook gekeken naar de schoolbeleving, motivatie en de (werk)houding. Alleen extra leerstof aanbieden hoeft niet altijd de juiste oplossing te zijn. Soms kan het inzetten op de mindset of executieve vaardigheden veel effectiever zijn. Kinderen kunnen ingedeeld worden om bepaalde vaardigheden te leren op het ontwikkelplein. Zij krijgen daar instructies in kleine groepjes, gericht op de ontwikkelingsbehoefte. Elke 6/8 weken vindt er een evaluatie plaats en wordt opnieuw bekeken of aanpassingen gewenst zijn.

Beeldcoaching.

Eén van onze leerkrachten is opgeleid als beeldcoach. Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die de school kan inzetten om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten en stagiaires te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing of vragen rondom de professionele ontwikkeling van een leerkracht. Er worden korte video-opnames in de groep gemaakt. Belangrijke uitgangspunten zijn: de sfeer in de klas, hulp aan individuele kinderen, de manier waarop de groep werkt, de wijze waarop de leerkracht lesgeeft. De video-opnames worden met de leerkracht besproken en samen met de beeldcoach gaat deze na hoe een en ander in de klas verloopt. Soms worden er dingen veranderd. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. Wanneer het gaat om uw zoon of dochter wordt uiteraard uw instemming gevraagd. Als uw zoon of dochter binnenkort thuiskomt met het verhaal dat er video-opnames zijn gemaakt in de les, dan weet u het.... die leerkracht was aan het leren!

Hoogbegaafde kinderen.

Het Roessink heeft deelgenomen aan het invoeringstraject Professioneel omgaan met (hoog) begaafde kinderen op de basisschool (van het samenwerkingsverband Sine Limite). Dit traject houdt in dat we scholing hebben gevolgd en beleid hebben gemaakt. Op deze wijze kunnen we (hoog)begaafde kinderen leren leren. 

Individuele leerlijnen en ontwikkelingsperspectief.

Vanwege uiteenlopende redenen kunnen kinderen een achterstand of voorsprong op de rest van de groep hebben. Wanneer deze achterstand of voorsprong groter is dan een jaar kan het betreffende kind (na overleg en toestemming van de ouder(s)/verzorger(s)) vanaf groep 6 een individuele leerlijn krijgen. Door middel van een individuele leerlijn wordt het kind op zijn/haar eigen niveau uitgedaagd en begeleid. Wanneer er sprake is van meerdere individuele leerlijnen, omdat er een achterstand is van meer dan een jaar, wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat beschreven naar welk niveau we eind groep 8 toe werken. 

Ondersteuning vanuit school: passend onderwijs.

Basisvoorwaarden voor passend onderwijs zijn goede basiskwaliteit en goede basisondersteuning. 

Basiskwaliteit gaat over de kwaliteit die volgens de wet wordt getoetst door de inspectie van het onderwijs. Het Roessink heeft de basiskwaliteit op orde. 

Basisondersteuning en extra ondersteuning

We maken onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Voor ieder kind dat meer ondersteuning nodig heeft zorgen we voor aanpassingen in het onderwijs. Dit is maatwerk, want we gaan uit van de onderwijsbehoefte van het kind. In de meeste gevallen kunnen wij dit zelf bieden met de deskundigheid en mogelijkheden binnen onze school. Soms hebben we ondersteuning nodig vanuit Sine Limite en in enkele gevallen biedt speciaal (basis)onderwijs voor uw kind passend onderwijs. Onze leerkrachten en intern begeleiders spelen snel in op signalen als er iets is dat de ontwikkeling van een kind belemmert of dreigt te belemmeren. Als er signalen zijn dat het leren, gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed gaat en als aanpassingen niet helpen of er is meer zorg, dan gaan de leerkracht en de intern begeleider met u in overleg. Dit overleg heet interne HGPD. Er wordt gestart met een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Als er behoefte is aan extra ondersteuning voor uw kind of de vragen blijven, organiseren we een trajectoverleg. Aan het trajectoverleg nemen deel: leerkracht, intern begeleider, ouders/verzorgers, traject medewerker van Sine Limite, een gezinscoach en eventueel de schoolverpleegkundige. De leerkracht is aanwezig omdat deze het kind begeleidt op school, de intern begeleider is de voorzitter van het gesprek en aanwezig omdat zij de zorg coördineert. De traject medewerker is een specialist, die als onafhankelijk persoon meedenkt over de behoeften die het beste aansluiten. Daarnaast nemen de gezinscoach en (eventueel) de schoolverpleegkundige deel om ouders indien nodig te helpen bij opvoed- en opgroeivragen. Door deze vorm van breed overleg is de route voor eventuele zorg “kort”. Er kunnen ook andere deskundigen deelnemen of iemand uit uw omgeving. In een trajectoverleg bespreken we de vraag: wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te behalen? Wat is de ondersteuningsbehoefte van uw kind? Daarbij kijken we ook naar andere factoren, zoals de groep, de school en de thuissituatie. In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw kind  aan de orde. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een persoonlijk ontwikkel plan. Dit is een formulier waarin het plan van aanpak, eventueel het uitstroomniveau van het kind en de afspraken tussen school en ouders vastgelegd worden.

Denkt u dat uw kind ondersteuning nodig heeft?

Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen basisschool. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u een keuze heeft gemaakt voor een school dan kunt u uw kind aanmelden. De schoolbesturen en de gemeente hebben samen afspraken gemaakt over het aanmelden van kinderen bij een school van uw voorkeur. Alle ouders waarvan het kind  vier jaar wordt ontvangen van de gemeente een aanmeldingsformulier. U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur middels dit  aanmeldingsformulier. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) ondersteuning nodig zal hebben. U kunt meer informatie over de basisscholen en aanmelding vinden op: www.deventer.nl/leven/jeugd-onderwijs/onderwijs/basisonderwijs. Als u uw kind heeft aangemeld, dan zal de school informatie verzamelen over welke ondersteuning uw zoon of dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft, deelt met de school. Zo nodig organiseert de school een overleg, waarbij de intern begeleider, directeur en een medewerker van Sine Limite aanwezig zijn. Ook u wordt hierbij nauw betrokken. Voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties vraagt de school om uw toestemming.  Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met u de afweging over wat het beste is voor uw kind. Hierbij kan de school dus Sine Limite uitnodigen. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten (eventueel met extra ondersteuning). Het kan ook zijn dat een andere school beter passend onderwijs voor uw kind kan bieden. Dan zoekt een medewerker van Sine Limite namens ons samen met u naar die school. Wij blijven uiteraard nauw betrokken bij dit traject, want we zijn immers de zorgplichtschool. 

Situatie 2: uw kind zit al op onze school. Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in gesprek te gaan met de leerkracht van uw zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind. Waar heeft u vragen over? En wat heeft uw kind volgens u nodig? De leerkracht overlegt samen met u en de intern begeleider welke route wordt doorlopen. Als u zorgen houdt, kunt u ook terecht bij de directeur van onze school. 

De onderstaande mogelijkheden vallen binnen de mogelijkheden van onze school:

-Kortdurende interventie van maximaal 8 weken op het ontwikkelplein in combinatie met andere kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte;

-Kortdurende interventie van maximaal 8 weken door een ondersteuningsspecialist;

-Langdurige interventie van maximaal 60 minuten per week uitgevoerd door een arrangementmedewerker.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

www.hetroessink.nl; www.sinelimite.nl; www.sopdeventer.nl; www.passendonderwijs.nl

Externe deskundigen (geen Sine Limite).

Als ouder zoekt u soms deskundigheid buiten de reguliere zorgstructuur van de school, dit is uw goed recht. De school krijgt hierdoor te maken met verschillende instellingen. In een aantal gevallen krijgt de school concrete verzoeken als:

-Het bijwonen van besprekingen met de externen;

-Het opstellen en/of uitvoeren van handelingsplannen;

-Observeren van uw kind in de school/klassensituatie door de externe deskundige;

-Het invullen van formulieren door de leerkracht;

-Het thuis en/of op school extra ondersteuning geven door externen.

Wij verzoeken u om ons er altijd van in kennis te stellen dat u een externe deskundige heeft ingeschakeld. Het komt uw kind ten goede, als u de school op de hoogte stelt van de eventuele onderzoeksresultaten en de behandeling. Samenwerking met de externe deskundige(n) wordt zeker niet uitgesloten. De ervaring leert, dat het niet altijd mogelijk is om in de klas de hulpprogramma's uit te voeren die worden geadviseerd door deze externe deskundigen. De school- en klassenorganisatie laten dit helaas niet altijd toe. Wij zijn niet in de gelegenheid om gesprekken met externe deskundigen buiten school te voeren. Wij nodigen u en de externe deskundige(n) graag op school uit om over uw kind te praten. Voor het invullen van formulieren vragen wij 2 weken de tijd. 

Schorsing en verwijdering.

Als een leerling zich niet aan de afgesproken regels houdt, zal de leerkracht of de directeur contact opnemen met de ouders/verzorgers. Indien geen verbetering optreedt en de leerling door dit onacceptabel gedrag het onderwijsproces en/of veiligheid van andere kinderen ernstig benadeelt, kan het bestuur overgaan tot schorsing of (tijdelijke) verwijdering van de leerling. In voorkomende gevallen zullen leerkracht, directie en de leerplichtambtenaar met de ouders/verzorgers de wettelijke procedure hiervoor doornemen. De gevolgde procedure t.a.v. schorsing en verwijdering is de volgende:

Schorsing 

Voor schorsen volgen wij Artikel 40c van de Wet op het primair onderwijs: Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week (= 5 lesdagen) schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 

Verwijdering  

Aanleiding tot verwijdering van een leerling kan zijn gelegen in ernstig (herhaald) wangedrag van de leerling of de ouders. Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden, nadat een andere school de leerling heeft toegelaten (Artikel 40 Wet PO). Wanneer het bestuur aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes heeft gezocht naar een school, waarnaar verwezen kan worden, kan toch tot verwijdering worden overgegaan.  De gevolgde procedure is als volgt:  

-De ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering.

-Het bestuur stuurt de ouders een gemotiveerd schriftelijk besluit, waarbij aangegeven wordt op welke wijze bezwaar gemaakt kan worden.

-De ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

-Het bestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.

-Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift wordt opnieuw beslist. 

Er is voorzien in de mogelijkheid een geschillencommissie in te schakelen (Artikel 43).

Zorgplicht.

Scholen zijn, zoals al eerder aangegeven, verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht. Is een (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring' aan bij Sine Limite. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht opeen tijdelijke plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs is altijd tijdelijk: wanneer mogelijk, stappen kinderen weer over naar de basisschool en krijgen dáár basisondersteuning of extra ondersteuning. Alle scholen in de gemeente Deventer zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Sine Limite. In dit samenwerkingsverband hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt om tot een zorgvuldige afweging te komen tot plaatsing. Heeft u vragen over ondersteuning of passend onderwijs kunt u het loket van Sine Limite bellen: 0570-638577.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn als team altijd in ontwikkeling om ons onderwijs te verbeteren. Wij analyseren 2x per jaar hoe ons onderwijs ervoor staat en weten daardoor wanneer wij onze koers aan moeten passen. We volgen daarbij uiteraard de leervraag van kinderen en wat zij op basis van hun leerjaar zouden moeten kunnen.

Daarnaast leren wij om kinderen en problematieken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is structureel contact tussen directieleden, intern begeleider het jonge kind en onderbouwleerkrachten voor de overdracht en voor het organiseren van schoolse en naschoolse activiteiten. Ook peuters en kleuters krijgen gezamenlijke activiteiten aangeboden.

Rijke leeromgeving

Wij willen jonge kinderen een ononderbroken ontwikkeling laten doormaken van groep 1 t/m 3. Daarom kiezen wij bewust voor gecombineerde groepen 1-2. Dat betekent dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep zitten. Wij verzorgen voor de onderbouwgroepen een aanbod vanuit de tussendoelen beginnende geletterdheid en gecijferdheid. We geven het onderwijs vorm in een uitdagende en rijke leeromgeving. Uit Parnassys leerlijnen halen wij de focusdoelen. Die worden vooral thematisch in verschillende hoeken aangeboden. Wij dagen kinderen al spelend uit om zich te ontwikkelen: spelend en ontdekkend leren.

De eerste schooldag

Kleuters die 4 jaar worden mogen direct op de eerste schooldag na hun verjaardag naar school. Vóór hun verjaardag mogen kinderen vijf keer een dag of dagdeel komen wennen. U kunt deze wenperiode invullen in overleg met de leerkracht van uw kind. Wij nemen hierover contact met u op. Wij adviseren u om uw kind niet met school te laten starten in de voor kinderen spannende decembermaand en ook niet in de laatste weken voor de zomervakantie, wanneer de groep meestal op zijn volst is. Voor de meeste kinderen die in deze tijd jarig zijn, is het prettiger om pas na de kerst- of zomervakantie met school te beginnen. Kinderen die in of vlak voor de zomervakantie jarig zijn komen niet wennen. Wel worden zij uitgenodigd voor de kennismakingsochtend. Deze kinderen beginnen direct na de zomervakantie volledig met school. Ook kinderen die vóór 1 oktober jarig zijn mogen direct na de zomervakantie starten.

Voordat of vlak nadat uw kind begint op school, wordt er een kennismakingsgesprek gepland tussen ouders/verzorgers en de leerkracht. Het kind is hier ook bij aanwezig. Soms neemt hij/zij deel aan het gesprek, soms speelt het in zijn/haar nieuwe omgeving.

Door naar de volgende groep

Ons uitgangspunt is dat kinderen de onderbouw doorlopen in hun eigen tempo op het gebied van hoofd-hart-handen, de brede persoonlijke ontwikkeling. Kinderen die in oktober, november en december instromen gaan na de zomervakantie in principe door naar groep 2. Kinderen die vanaf januari instromen blijven in het daarop volgende schooljaar in principe in groep 1. Natuurlijk kijken wij bij ons aanbod en doorstroom naar de ontwikkeling van kinderen. Wij willen dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en het onderwijsaanbod daarop afstemmen.

Bij een verschil van mening over of een kind doorkan naar een volgende groep, is het advies van de school uiteindelijke doorslaggevend. Er worden verschillende overwegingen gemaakt in het belang van de ontwikkeling van het kind.


Terug naar boven