Nutsschool M.M.Boldingh

Verhulstplein 21 2517 SC Den Haag

 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een zeer divers team met jongeren, ouderen, mannen en vrouwen. Wij kiezen er bewust voor om jonge enthousiaste leerkrachten/onderwijsondersteuners intern op te leiden middels het traject "opleiden in school". Veel tijd en aandacht wordt besteed aan professionele ontwikkeling en het ontwikkelen van expertises. Twee van onze onderwijsassistenten starten met de Pabo en worden intern opgeleid als leerkracht. 

Beroepshouding

Onze houding en instelling is gericht op leren en steeds beter worden.

We hebben de wil om te leren van anderen(te groeien).

We delen goede ideeën met elkaar.

We geven elkaar oprechte feedback.

We volgen jaarlijks scholing.

We werken met ontwikkelplannen.

We reflecteren steeds op ons handelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen afwezig zijn door:

 • Ziekte

Bij ziekte van een leerkracht zorgt de directie voor vervanging. Wanneer de directie echt geen vervanger kan vinden, wordt de groep naar huis gestuurd. De kinderen krijgen in dat geval werk via Snappet en/of Social schools en worden (waar mogelijk) digitaal begeleid

 • Verlof

Het kan gebeuren dat een leerkracht voor bepaalde zaken verlof krijgt, bijvoorbeeld voor nascholing of een bruiloft. Ook in deze gevallen zorgt de directie voor vervanging.

 • Nascholing

Dit is ruim van te voren bekend. In alle gevallen zal voor vervanging gezorgd worden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen structureel twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Daarnaast bieden wij op school, binnen een thema, de expressievakken zoals beeldende vorming, expressie, muziek en dans. Komend schooljaar krijgen de leerlingen de volgende vaklessen:

Groep 1 t/m 4:  gym, schrijfdans, muziek.

Groep 5 t/m 8: gym, wetenschap & techniek, handvaardigheid, drama

Vanaf groep 1 wordt er wekelijks Engelse les gegeven

Alle groepen krijgen gedurende hun schoolloopbaan Rots & Water aangeboden van een vakleerkracht.

Binnen het team is veel specifieke expertise aanwezig t.a.v. de hoofdvakken, sociaal emotionele ontwikkeling, beeldende vorming en hoogbegaafdheid.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

'Spel is de meest wezenlijke vorm van bezig zijn van het zich veilig voelende kind in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn’. Deze uitspraak van pedagoog Langeveld geldt in onze ogen nog steeds. De kleuters krijgen veel gelegenheid om te spelen, zowel buiten op het schoolplein als binnen in het lokaal. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het spelen en het wennen aan het naar school gaan. De vijf-en zesjarigen spelen ook nog dagelijks, maar worden daarnaast voorbereid op de leer- en vormingsgebieden van groep 3. De basis van alle activiteiten worden gevormd door:

 • Kleuterplein;
 • Schrijfdansen “schrijfdans voor 3-5 jaar” voor de motorische ontwikkeling';
 • De Vreedzame School voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Leerlijn Engels
 • Voorbereidend rekenen

Voor ons kleuteronderwijs vinden we het belangrijk dat we leeractiviteiten aanbieden die aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van het jonge kind. De kinderen onderzoeken, handelen en spelen op basis van thematisch werken. Zintuigen en nieuwsgierigheid worden geprikkeld door een divers aanbod aan materiaal en spelmogelijkheden. Onze focus als leerkracht ligt op de inbreng van spelimpulsen die de algehele ontwikkeling stimuleert. Wanneer kinderen sociaal-emotioneel en op meerdere cognitieve ontwikkelgebieden voldoen aan de ontwikkelvoorwaarden, kunnen zij doorstromen naar groep 3.                            

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod, dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

Eigenaarschap is een voorwaarde voor het creëren van een hoge betrokkenheid. Een leerling wordt gemotiveerd als lessen betekenisvol zijn en het betrokken wordt in het formuleren van de eigen doelen. De leerling zal dan beter in staat zijn om te reflecteren op het eigen leerproces. Om dit vorm te geven zijn we begonnen met het voeren van coachgesprekken met leerlingen. Tweewekelijks voeren leerkrachten een individueel coachgesprek met iedere leerling (groep 3 t/m 8). Daarnaast worden samen met ouder en leerling een aantal keer per jaar ontwikkelingsgesprekken gevoerd.

Onze school draagt, naast de cognitieve ontwikkeling, bij aan de brede ontwikkeling van leerlingen. We bieden leerlingen:

- Een gestructureerd en goed doordacht onderwijsaanbod.
- Professionele begeleiding.
- Een uitdagende leeromgeving.
- Een sociale omgeving waar het fijn is om samen te leren en waar leerlingen trots zijn op zichzelf.

We leven in een wereld, die zich met grote snelheid ontwikkelt. Het aanreiken van bestaande kennis alleen is daarom niet meer voldoende. Er zijn vaardigheden, die leerlingen nodig hebben om hun plek in te nemen in de maatschappij. Een onderzoekende en ondernemende houding, omgaan met media en informatie, zijn hier voorbeelden van. Om onze leerlingen voor te bereiden op de maatschappij helpen we ze om een aantal vaardigheden te verwerven. Te denken valt aan: probleemoplossend denken, creativiteit, planmatig werken, samenwerking en vaardigheid in ICT.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van iedere leerling gebruiken wij, voor de instructie en verwerking van de lesstof, sinds januari 2019 Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat iedere leerling uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Leerlingen werken aan leerdoelen van kernvakken, die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht heeft hierdoor beter zicht op het niveau van de leerling. De voordelen van Snappet zijn:

 • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
 • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
 • Meer individuele differentiatie mogelijk.
 • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
 • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
 • Meer doelgericht / opbrengst gericht werken.
 • Doordat Snappet de opgaven richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat.

Op onze school heeft de Rots & Watertraining een vaste plek in ons aanbod. Deze training is bedoeld om de communicatie- en de sociale vaardigheden en het welzijn van onze leerlingen te vergroten. Wij vinden het van groot belang om talenten van onze leerlingen te signaleren en te ondersteunen. Hiermee vergroten wij het welbevinden. Het is onze ambitie om leerlingen een breed aanbod van verschillende activiteiten te bieden. Om dit te bewerkstelligen, zijn we bezig met een aantal pilots zoals workshops, thematisch en groepsdoorbrekend werken.

Onze school beschikt over een Plusklas. Deze groep is bedoeld voor onze Plusleerlingen, die meer uitdaging nodig hebben dan in de groep kan worden gegeven. In de Plusklas wordt onderwijs gegeven, dat aansluit bij de manier waarop deze leerlingen denken en leren. Met de ontwikkeling van het gepersonaliseerd leren, krijgen de leerlingen in de groep meer aanbod op hun eigen niveau en kan de plusklas een andere invulling krijgen. Zo zullen we komend jaar de talentklas in het leven roepen zodat meer kinderen uitgedaagd kunnen worden op verschillende gebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn gericht op de  individuele (zorg)behoeften van de leerlingen. Daarnaast realiseren wij ons ook dat een en ander sterk gekaderd zal moeten zijn om een realistische onderwijssituatie te creëren. De school en haar team kent hechte samenwerkingsvormen met partners, die vanuit een behoefte ten aanzien van zorg, ondersteuning en/of reflectie (zijn) ontstaan. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte/zorgvragen wordt telkens op individuele basis gekeken of de benodigde zorg door de school geleverd kan worden. Het advies van de school ten aanzien van de mogelijkheden tot plaatsing is daarbij leidend. Wij stellen hierbij grenzen wanneer de veiligheid van de betreffende leerling of zijn/haar omgeving in het geding is. Tevens kijken wij naar de mogelijkheden van groei. Wanneer wij, in overleg met ouders,constateren dat een leerling cognitief en/of emotioneel stagneert in zijn ontwikkeling, zullen wij hulp inroepen van het samenwerkingsverband en/of andere externe partners. In een uitzonderlijk geval kan het zijn dat wij het advies geven tot plaatsing op het s(b)o.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Gezien de populatie van de school is voorschoolse educatie niet nodig; de leerlingen komen "taalrijk" op school.

De kleuters die zijn aangemeld, wennen 2 x een ochtend in de nieuwe groep, voordat ze vier jaar worden. Wanneer kinderen van Onno Dak komen, is er sprake van een "warme" overdracht. De leidsters van het kinderdagverblijf dragen de kinderen mondeling over aan de leerkrachten van de basisschool.

Terug naar boven