Nutsschool M.M.Boldingh

Verhulstplein 21 2517 SC Den Haag

 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
 • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf groep 6 wordt het uitstroom perspectief gegeven naar aanleiding van de resultaten die de leerling tot dan toe heeft behaald. Het uitstroomperspectief is gebaseerd op de prestaties en de werkhouding in de klas, het Cito-leerlingvolgsysteem en is vastgesteld in overleg met de leerkrachten van groep 7, de intern begeleider en de directeur.  In groep 8 volgt het voorlopig en definitieve advies. Uiteraard wordt er bij het advies dat de leerlingen in groep 8 krijgen breder gekeken, dan alleen naar het Cito-leerlingvolgsysteem en de Doorstroomtoets (Eindtoets groep 8). Begin groep 8 wordt de NIO (capaciteitenonderzoek) afgenomen. Daarnaast wordt gekeken naar de observaties van de leerkrachten in de groepen 7 en 8 en de inzet en werkhouding van de leerling in de klas. 

Omdat wij het op onze school belangrijk vinden om aan de brede ontwikkeling te werken, wordt er naast de cognitieve prestaties veel tijd besteed aan burgerschap, beeldende vorming, muziek en andere vakken. De Cito eindtoets geeft de cognitieve prestaties weer en meet daarmee niet welke andere vaardigheden onze leerlingen beheersen om te slagen in het Voortgezet Onderwijs en in de maatschappij. Daarnaast is de Cito eindtoets een momentopname en geeft geen ontwikkeling weer door de jaren heen. De vergelijking tussen scholen beperkt zich tot de resultaten uit de eindtoets van Cito (gemiddelde van de afgelopen drie jaren) en de scholen met dezelfde leerling populatie. Op basis van onze visie zoeken we continu een balans tussen cognitieve prestaties en brede vorming. Wij zijn van mening dat we onze leerlingen op deze wijze goed voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs én op de maatschappij.  Uit de gegevens blijkt overigens dat onze leerlingen hoog uitstromen. Daarnaast is het zo dat in het eerste jaar geen leerlingen onder hun schooladvies, maar veelal op of boven hun gekregen advies op het Voortgezet Onderwijs zitten. Later blijken zij ook in het derde jaar 3 nauwelijks afgestroomd te zijn en op of boven hun initiële schooladvies te zitten. Hieruit leiden wij af dat onze schooladviezen en dus de inschatting van de cognitieve prestaties behoorlijk accuraat zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten evalueren de prestaties van de leerlingen regelmatig door middel van gemaakt werk, opdrachten, observaties en anderszins uitgevoerde taken. Deze prestaties en observaties worden digitaal geadministreerd in ons leerlingvolgsysteem. Ook worden observatielijsten en controlelijsten gebruikt. Een aantal gestandaardiseerde toetsen en observatielijsten is opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO). Voor de kleuters hanteren wij het volgsysteem “Mijn Kleutergroep”. "Mijn Kleutergroep" is een observatiesysteem waarbij 5 ontwikkelingsgebieden systematisch worden gevolgd en geregistreerd.

Dit zijn:·       Taal·       Rekenen·       Motoriek·       Geheugen·       Sociale vaardigheid.

Vanaf groep 3 worden de volgende landelijke toetsen twee keer per jaar afgenomen (in groep 8 maar 1x): 

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen (vanaf E3)
 • Rekenen
 • Spelling

Vanaf komend schooljaar gebruiken wij hiervoor het nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito, "Leerling in Beeld". Na iedere toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de groepsresultaten met de intern begeleider. Van alle resultaten worden dataoverzichten en trendanalyses gemaakt om te beoordelen of wij onze doelen halen en waar er aanpassingen gewenst zijn. Dit doen we met het hele team. De internbegeleider bespreekt maandelijks de vorderingen van de leerlingen met de groepsleerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gemiddeld 75% van de leerlingen stroomt uit naar HAVO en VWO en 25 % naar vormen van het VMBO. De uitstroom is overeenkomstig de resultaten van de eindtoets. Het advies komt tot stand op basis van een protocol, waarin wij met de ouders de criteria en afspraken hebben vastgelegd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De basis van ons pedagogisch handelen zijn de uitgangspunten van de "Vreedzame school" waarin wij : zelfstandigheid, samenwerking, weerbaarheid, zelfredzaamheid, creativiteit en kritisch denken stimuleren. Ieder kind is in al zijn facetten verschillend.

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers. Onze school hanteert een actief beleid om incidenten te voorkomen. Wanneer incidenten toch incidenten plaatsvinden, wordt dit vastgelegd in de incidentregistratie op intranet. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd en er wordt opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag.  De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling "De Vreedzame school".De mediatoren, die opgeleid worden volgens de principes van de Vreedzame school, zijn op het plein het eerste aanspreekpunt bij kleine conflicten. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. Pestgedrag wordt gesignaleerd en besproken aan de hand van de stappen in het beleidsplan sociale veiligheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Verbinding
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezocht in oktober 2013 onze school. Wij werden op alle te beoordelen thema's goed beoordeeld, met dien verstande dat de inspectie dat voldoende noemt en het item goed alleen hanteert, als dat onderscheidend is t.o.v. andere scholen.

Terug naar boven