Nutsschool M.M.Boldingh

Verhulstplein 21 2517 SC Den Haag

  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh
  • Schoolfoto van Nutsschool M.M.Boldingh

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 7 wordt het uitstroom perspectief gegeven naar aanleiding van de resultaten die de leerling tot dan toe heeft behaald. In groep 8 volgt het voorlopig en definitieve advies. Dit advies wordt komt tot stand door overleg tussen de leerkracht(en) van groep 7, de leerkracht(en) van groep 8, de directeur en de IB-er. Doordat wij al jaren bezig zijn met "opbrengst gericht werken" binnen een goed georganiseerde zorgstructuur o.b.v. onderwijsbehoefte, voldoen de resultaten van de eindtoets aan onze verwachtingen. 
Vanwege Corona is door het ministerie besloten dat de eindtoets van 2020 kwam te vervallen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten evalueren de prestaties van de leerlingen regelmatig door middel van gemaakt werk, opdrachten, observaties en anderszins uitgevoerde taken. Deze prestaties en observaties worden digitaal geadministreerd in ons leerlingvolgsysteem. Ook worden observatielijsten en controlelijsten gebruikt. Een aantal gestandaardiseerde toetsen en observatielijsten is opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO). Voor de kleuters hanteren wij het volgsysteem “Mijn Kleutergroep”. "Mijn Kleutergroep" is een observatiesysteem waarbij 5 ontwikkelingsgebieden systematisch worden gevolgd en geregistreerd.

Dit zijn:·       Taal·       Rekenen·       Motoriek·       Geheugen·       Sociale vaardigheid.

Vanaf groep 3 worden de volgende landelijke toetsen twee keer per jaar afgenomen (in groep 8 maar 1x): 

  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen (vanaf E3)
  • Rekenen
  • Spelling

Na iedere toetsperiode bespreekt de groepsleerkracht de groepsresultaten met de intern begeleider. Van alle resultaten worden dataoverzichten en trendanalyses gemaakt om te beoordelen of wij onze doelen halen en waar er aanpassingen gewenst zijn. Dit doen we met het hele team. De internbegeleider bespreekt maandelijks de vorderingen van de leerlingen met de groepsleerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gemiddeld 75% van de leerlingen stroomt uit naar HAVO en VWO en 25 % naar vormen van het VMBO. De uitstroom is overeenkomstig de resultaten van de eindtoets. Het advies komt tot stand op basis van een protocol, waarin wij met de ouders de criteria en afspraken hebben vastgelegd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezocht in oktober 2013 onze school. Wij werden op alle te beoordelen thema's goed beoordeeld, met dien verstande dat de inspectie dat voldoende noemt en het item goed alleen hanteert, als dat onderscheidend is t.o.v. andere scholen.

Terug naar boven