OBS De Voorsprong

Ruijsdaelstraat 11 2525 AA Den Haag

  • Zowel in de didactiek, als energizer, en op het schoolplein (active floor), is deze pijler i terug te zien op obs de Voorsprong
  • Leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, door leren zelf doelen te stellen en hierop zelf te reflecteren.
  • Preventief aan gedrag werken door CiCo, feedback geven en ontvangen door de 4G's, Gouden driehoek (ouder, leerling, school) en Gouden weken.
  • Allemaal hetzelfde boek lezen in de klas, Voorsprong Taalplan, verdwijnen in je boek, strips, informatief of verhalen lezen.
  • Een herijkte missie en visie uit okt. 2021, die jaarlijks zichtbaarheid krijgt, door de invulling van de recent gekozen 4 Pijlers.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten fungeren als meetmoment van de HGW-cyclus. Op basis van de tussenresultaten, worden er groepsbesprekingen en daarna leerlingbesprekingen gehouden met de diverse IB'ers. 

De ReCo en de TaCo analyseren de resultaten en bespreken deze met de diverse IB'ers. Ook geven zij een schoolbrede terugkoppeling aan het team. Tijdens een studiedag waarin dit wordt gedaan, gaat het team ook in groepen uiteen om met elkaar te evalueren en reflecteren waardoor de behaalde resultaten zijn behaald, waar men tegen aanloopt en wat men anders gaat doen. Kennis delen en leren van elkaar is hierbij de basis van deze gesprekken. De gesprekken zullen geleid worden door de IB'ers, ReCo en TaCo. 

Ook zullen aan de hand van de groeps- en leerlingbesprekingen nieuwe indelingen worden gemaakt voor de verlengde, basis en verkorte instructiegroepen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang naar VO de BOVO procedure
In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school (het VO). Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt en hoe de procedure in zijn werk gaat om hun kind over te laten gaan van PO naar VO.

Totstandkoming voorlopig schooladvies
In januari ontvangen de kinderen het voorlopig schooladvies. In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LOVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd op de ouderavonden met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. Samen met de leerkrachten van de groepen 7 en 8 bespreekt de IB-er bovenbouw (en directie) alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies en in later stadium tot het definitief advies. In deze adviezen wordt natuurlijk gekeken naar de gehele loopbaan van de leerling. Niet alleen de scores van de diverse toetsen bepalen het voorlopig en definitief schooladvies. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, huiswerk attitude en concentratie, de zogeheten executieve functies. Omdat zowel de cognitieve capaciteiten alsmede de executieve functies even belangrijk zijn voor het wel of niet slagen van een succesvolle schoolloopbaan, wegen beide zaken even zwaar in het voorlopig en definitief schooladvies.

Doorstroomtoets
Vanaf het schooljaar 2023-2024 maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets in de eerste helft van februari. Inhoudelijk verandert er niets aan de toets ten opzichte van de eindtoets, de naam is alleen anders. Dit omdat het kind zich doorontwikkeld op de middelbare school. Wat er wel veranderd, is dat de kinderen de doorstroomtoets in februari maken, direct nadat ze het voorlopig schooladvies hebben gekregen.

Definitief advies
Halverwege maart krijgen de kinderen de uitslag van de doorstroomtoets. Hierna volgt het definitief advies * Is de score lager? Dan veranderd er niets aan het voorlopig schooladvies. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde. * Bij een hogere score van de doorstroomtoets, dan worden ouders door school uitgenodigd op gesprek om dit te bespreken. Er kan dan gekozen worden om het advies naar boven bij te stellen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan.

Aanmelden middelbare school
In de laatste week van maart melden alle leerlingen zich met hun definitieve advies aan bij de middelbare school. Dit doen ouders schriftelijk of digitaal bij de school. Mondeling aanmelden is niet mogelijk.
Kiezen van een middelbare school
De basisschool geeft in januari het voorlopig schooladvies, zodat ouders zich tijdig kunnen oriënteren op een passende VO-school. De Haagse scholenwijzer is de aangewezen plek voor ouders om een zoektocht naar een VO school te starten. De site biedt een compleet overzicht van alle scholen in de regio. Ouders kunnen hier zoeken op postcode, niveau en andere specifieke kenmerken. Op de site is ook een overzicht van alle open dagen in de regio. Scholenwijzer Den Haag Tijdens de adviesgesprekken zullen leerkrachten het voorlopig advies met u bespreken zonder uw kind erbij. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de voorlopig advies gesprekken nemen we de scholenlijst van het gegeven advies erbij en bekijken we samen welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Kijk gerust vast rond op de website van VO gids, De VO gids helpt bij de schoolkeuze: De VO Gids. Kijk ook op de OpenDagenPlanner van de VO gids devogids.nl/open-dagen-planner 

Onderwijskundig rapport; communicatie met het VO
Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Het definitieve schooladvies maakt deel uit van het OKR. Dit onderwijskundig rapport is vanuit de basisschool een overdracht de gekozen school van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen. 

Tijdpad schooladvies
Groep 1 t/m 8: De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind worden besproken tijdens vorderingsgesprekken naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport.
Groep 7: De kinderen maken op school het Drempelonderzoek, als extra meetmoment richting groep 8. Eind groep 7 worden de NIO en ADIT toets afgenomen, om de potentie van kinderen in kaart te brengen.
Groep 8:
* Januari ontvangen ouders het voorlopig schooladvies;
* In de eerste helft van februari maken de kinderen de doorstroomtoets;
* Halverwege maart uitslag doorstroomtoets;
* Eind maart krijgen kinderen hun definitieve schooladvies;
* Tussen 25 maart en 31 maart melden ouders hun kind aan op een middelbare school. Meer informatie over de BOVO procedure is te vinden op de BOVO website: BOVO Haaglanden

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen begeleiden naar zelfredzame, sociaal goed- en positief in het leven staande burgers. Waarbij ze respectvol met elkaar omgaan en elkaars achtergronden, meningen en manieren van zijn, respecteren. 

De school viert jaarlijks 2 extra feesten van een andere religie of cultuur dan in het NL curriculum staat. Vooraf wordt er een maand lessen gegeven, waarbij het feest wordt uitgelegd, overeenkomsten tussen andere feesten worden bekeken en uiteindelijk het feest ook wordt gevierd. In 2023-2024 wordt tussen januari en februari 2024 de 'Weken van Respect' gevierd, waarbij o.a. racisme, discriminatie, gelijkwaardigheid, omgaan met elkaar, omgaan met conflicten, slavernij en gevolgen in de huidige maatschappij, de revue passeren.

Kennis krijgen over diverse culturen en geloven en hierbij overeenkomsten zoeken, geeft een basis om elkaars achtergronden te leren kennen en daarna te respecteren. De school moet hier blijvend aandacht aan blijven schenken. 

Een nieuw onderdeel, wat met regelmaat op negatieve wijze de klas binnenkomt tegenwoordig, is het fenomeen cyberpesten. Een fenomeen dat op elke school een grotere rol is gaan spelen. Doordat dit zich voor een groot gedeelte na schooltijd afspeelt, is het voor school een onmogelijke taak om hier grip op te krijgen. Ouders kunnen hier een grote rol inspelen. 

De school heeft in haar programma opgenomen om vanaf schooljaar 2023-2024 vanaf groep 5 jaarlijks lessen door een externe organisatie te laten geven over hoe social media goed gebruikt dient te worden en wat de gevaren hierbij zijn. Ouders zullen hierbij ook betrokken worden, zodat de Gouden Driehoek ook hier een positieve rol zal spelen. 

Ook zal komend schooljaar tijdens de KOEL-lessen groep 7&8 handvatten krijgen hoe ze sociaal maatschappelijk kunnen overleven in de 3 culturen waar ze leven (school, thuis en straat).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfredzaamheid
  • Respectvol
  • Sociaal-emotionele balans

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie heeft als taak via de besturen te controleren of de scholen kwalitatief goed onderwijs geven. Een onderdeel hiervan is de behaalde resultaten op 1F/1S/2F gebied. Tot nu toe heeft OBS De Voorsprong de benodigde resultaten ruim behaald. 

Terug naar boven