De Kameleon

Ketelstraat 101 2516 VN Den Haag

Schoolfoto van De Kameleon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij meten de tussenresultaten met de methodetoetsen en de Cito toetsen (vanaf groep 3). De ontwikkeling van de leerlingen uit groep 1-2 registreren we in Kijk. Alle tussenresultaten worden 2 x per jaar besproken tijdens de groepsbespreking. Wanneer er een grote ontwikkelingsachterstand of voorsprong optreedt, zal de leerkracht dit altijd bespreken met een of meerdere leden van ons begeleidingsteam.

Al onze methodes hebben de mogelijkheid om voor een leerling het programma aan te passen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 wordt met de ouders en leerling de uitslag van de entreetoets besproken. Deze toets, de resultaten in groep 7 en de motivatie/werkhouding zijn belangrijke indicatoren voor het voorlopig advies. In groep 8 wordt het definitieve advies eind januari met de ouders en leerling besproken. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO, voor alle leerlingen een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij, in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets. Deze eindtoets wordt in april 2019 afgenomen. Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De directie kan bij een hoger Cito Eind advies het schooladvies naar boven bijstellen. Een lagere Cito Eind advies heeft geen invloed op het schooladvies.

Voor de ouders van kinderen van groep 8 vindt er in oktober een ouderavond plaats, waarin voorlichting gegeven wordt over de aanmeld procedure. Vervolgens wordt in het eerste rapport stilgestaan bij het voorlopig advies. Zijn de wederzijdse verwachtingen uitgekomen?

Het is belangrijk dat u zich op tijd oriënteert over de mogelijke vo-scholen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven