De Kameleon

Ketelstraat 101 2516 VN Den Haag

Schoolfoto van De Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de eindtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert.

Wat zijn referentieniveaus?

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen. Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de ‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?

Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij meten de tussenresultaten op drie verschillende manieren:

1. Cito toetsen in januari/februari en juni

2. Methodegebonden toetsen na afloop van een lesblok

3. De ontwikkeling van de leerlingen uit groep 1-2 registreren we in Kijk.

De resultaten worden schoolbreed besproken en zijn ook onderdeel van gesprek tijdens de (5) groepsbesprekingen per jaar.

De resultaten van alle toetsen worden gebruikt om het onderwijs per leerling verder vorm te geven.

De resultaten worden met ouders besproken tijdens voortgangs- en rapportgesprekken

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, worden er gegevens uitgewisseld tussen de basisschool en de middelbare school waar u uw kind heeft aangemeld. Deze gegevens staan in het onderwijskundig rapport, ook wel OKR genoemd. Hierin staat:

· Het basisschooladvies van uw kind
· Didactische gegevens: resultaten van toetsen, gedrag en werkhouding, extra ondersteuningsbehoeften
· Aanvullende onderwijskundige informatie

De leerkracht van groep 8 en de IB’er ondersteunen u bij het vinden van de juiste school voor uw kind. In oktober verzorgen de leerkracht van groep 8 en de IB’er een informatieavond op school. Daarin krijgt u alle informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

1. Relatie

2. Competentie

3. Autonomie

Kinderen komen naar school om relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten en voor hun plezier.?Om op te groeien in een veilige omgeving waar ze alle ruimte hebben om zichzelf te zijn en zich te kunnen ontplooien. We geven ze de gelegenheid om duurzame relaties te ontwikkelen die inclusief en divers zijn. We streven ernaar om ze deze relaties optimaal te laten ontwikkelen ten bate van henzelf, hun familie, vrienden en de wereld waarin zij leven. Kinderen staan actief in de wereld, vol verwondering en ideeën. Wij kijken naar een kind als een jong, uniek en capabel individu met vaardigheden, voorkeuren, nieuwsgierigheid en kennis. We geloven dat een kind de wereld wil leren begrijpen door ideeën, gevoelens, kennis, vaardigheden en theorieën met anderen te delen. Op deze manier verbinden ze nieuwe ervaringen aan bestaande kennis.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • samenwerken
  • persoonlijkheidsontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven