De Kameleon

Ketelstraat 101 2516 VN Den Haag

Schoolfoto van De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

 De Kameleon biedt alle leerlingen passend onderwijs. Door een grote diversiteit in methode en niveau, proberen we aan te sluiten bij leerlingen met verschillen in aanleg, leerstijl en gedrag. Leerlingen weten wat van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten. De Kameleon is een school waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Kameleon biedt een goede voorberei­ding op het voortgezet onderwijs. Kinderen krijgen genoeg kennis en leren (digitale) vaardigheden aan voor een succesvolle toekomst. Wij gebruiken de thema's van onze wereldoriëntatieme­thode als uitgangspunt voor museum- en theaterbezoeken.. Onze leerlingen krijgen daardoor een breder en diepgaander beeld van het onderwerp. Na schooltijd is er elke dag een sport-, dans- of creatieve activiteit waar onze leerlingen zich voor kunnen opgeven. De Kameleon heeft een geweldige speel­plaats met een Cruyff Court. Wilt u meer informatie over onze peuter­leerplek of de basisschool Neem dan contact op met de school. Wij laten u graag de school zien tijdens een rondleiding.

Aanmelden voor groep 1.

Wij zijn een school met een leerlingplafond. U kunt uw kind bij ons op school voor groep 1 alleen aanmelden in één van de aanmeldperiodes.  Belangrijk om te weten over het aanmelden op onze school: Kinderen die in de maanden oktober, november en december 3 jaar worden, kunnen zich alleen in de eerste aanmeldperiode in december aanmelden.

De gemeente Den Haag stuurt het aanmeldformulier vlak voordat uw kind 3 jaar wordt. Wanneer u het formulier niet heeft ontvangen of u bent woonachtig buiten Den Haag dan kunt u het formulier downloaden via deze link : aanmeldformulier Meer informatie en veel gestelde vragen over de procedure het aanmelden zelf, kunt u vinden op https://scholenwijzer.denhaag.nl/ 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij kennen ieder kind.
  • talentontwikkeling
  • samenwerken, samen leven
  • kennis, houding, vaardigheden
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kameleon is betrokken bij de wijk. We beschikken over een modern gebouw, met in alle groepen digitale schoolborden en computers. Rekenen,taal en lezen zijn van groot belang, maar we maken ook tijd vrij voor sport en cultuur. Na schooltijd is er elke dag een activiteit waarvoor onze leerlingen zich kunnen opgeven. Wij beschikken over 8 leslokalen, een peuterlokaal en een speellokaal. Ons leerlingenaantal groeit.  Het gebouw laat maximaal 240 leerlingen toe.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven