De Kameleon

Ketelstraat 101 2516 VN Den Haag

Schoolfoto van De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Op OBS De Kameleon werken 20 betrokken medewerkers. Naast een vakleerkracht voor gym hebben we ook ondersteuning in huis op het gebied van: remedial teaching, logopedie en schoolmaatschappelijk werk. We hebben korte lijntjes met de behandelaars en verliezen weinig lestijd doordat behandelingen op school plaatsvinden, onder schooltijd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

OBS De Kameleon heeft voldoende en zeer gekwalificeerd personeel met expertise op verschillende gebieden. We zetten deze mensen flexibel in om gevarieerd, uitdagend en toekomstgericht onderwijs te geven. Dit geeft ons ook de ruimte om eventueel verlof van leerkrachten onderling op te vangen. De leerlingen hebben dan ook altijd met voor hen bekende mensen te maken.

Als er geen vervanger beschikbaar is kijken we naar andere mogelijkheden zoals het opdelen van een groep of online lesgeven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Indeling 2021-2022

 • Groep 1/2A                                     Bregje Geelhoed (ma-di-woe), Khadija Samir (woe-don-vrij) 
 • Groep 1/2B                                     Anout Spoor (ma-di-woe-vrij), Caroline Bruining (don)
 • Groep 3                                          Maxime Schouten
 • Groep 4                                          Laila El Moukhtari (ma-woe-vrij), Rachèl Plugge (di), Eveline Walther (don)
 • Groep 5                                          Caroline Bruining (ma-di-vrij), Rachèl Plugge (woe-don)
 • Groep 6                                          Renée Willemse
 • Groep 7                                          Zehra Beder (ma-di-woe), Astri Perez Cecilia (don-vrij), Jelle Dikkers (vrij)
 • Groep 8                                          Tim Geers

 • Gymleerkracht                                Abdel el Karicha
 • Intern begeleider                            Eveline Walther
 • Bouwcoördinator groep 1 t/m 4     Laila El Moukhtari 
 • Bouwcoördinator groep 5 t/m 8    Zehra Beder 
 • Coach Stichting LeerKracht           Eveline Walther 
 • Rekencoördinator                           Zehra Beder
 • Taalcoördinator                               Tim Geers
 • Gezonde school coördinator         Laila El Moukhtari
 • Administratie                                   Marjon Kruik (elke werkdag van 08:00 tot 13:00 uur)
 • Conciërge                                        Masood Iqbal
 • Directeur                                          Tjarley van Boohemen (ma-woe-don-vrij) 
Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze lesmethodes worden op veel scholen in Nederland gebruikt. In groep 3 bijvoorbeeld de “Kim” versie van Veilig Leren Lezen en voor rekenen gebruiken we de methode “Wereld in Getallen” Wanneer u wilt weten met welke methodes uw kind werkt, neemt u dan contact op met de leerkracht. Een persoonlijk gesprek zegt meer dan een opsomming van methodes. Waar wij uniek in zijn, is onze aanpak van het vak Wereldoriëntatie. Wij gebruiken de methode “Blink”, maar koppelen de thema’s waar mogelijk aan museumlessen, culturele activiteiten en aan de thema’s van onze taalmethode. Hierdoor krijgen de leerlingen een beter beeld van het thema.    

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

In onze zorgcyclus staat de ondersteuningsstructuur van de school. De zorgcyclus is de wijze waarop de school ondersteuning zichtbaar heeft georganiseerd, ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten werkt. De zorgcyclus vormt de leidraad voor de periodieke groepsbesprekingen. Het eigenaarschap van de zorg ligt op niveau 1, 2 en 3 bij de leerkracht, waar nodig coacht de intern begeleider hierin. Bij inzet van preventieve- en licht-curatieve interventies denkt de intern begeleider mee wat mogelijk is aan extra zorg. Waar bovenop de basiszorg extra zorg nodig is vanuit SPPOH, faciliteert de intern begeleider als intermediair tussen ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten en SPPOH, ouders en externe zorgverleners. De school regisseert, SPPOH faciliteert. OBS De Kameleon kan hiermee 95% van de zorg aan zichzelf opnemen. Er is voldoende expertise in huis. Ook zijn diverse zorgverleners binnen de school werkzaam: logopediste, remedial teachers en schoolmaatschappelijk werk. Waar een leerling meer nodig heeft dan didactische ondersteuning, is inhuur van externe expertise noodzakelijk.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/ peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Peuterleerplek De Kameleon (JongLeren). Deze peuterleerplek biedt kinderen vanaf 2,5 jaar de mogelijkheid om vier dagdelen in de week lekker te komen spelen.

Een peuterspeelzaal is een veilig en prettige omgeving voor jonge kinderen:

- om zich te ontwikkelen samen en met leeftijdsgenootjes

- om zich de Nederlandse taal eigen te maken

- en zich voor te bereiden op de basisschool  

Peuterleerplek De Kameleon begeleidt per dag 2 groepen van maximaal 13 kinderen door twee ervaren en deskundige leidsters. De leidsters bedenken dagelijks allerlei leuke en uitdagende activiteiten die geschikt zijn voor jonge kinderen en hun specifieke ontwikkeling. Zo wordt er veel met de kinderen gezongen, geknutseld, gebouwd, gepuzzeld, gelezen en gespeeld. Het kind leert iedere week weer volop nieuwe dingen! De Peuterleerplek werkt binnen de visie van De Piramide. Dat betekent dat de ontwikkeling van het kind centraal staat en dat er goed gekeken wordt naar de ontwikkelingsbehoeften. Leren door te spelen en je ontwikkelen in je eigen tempo! Dat ook basisschool De Kameleon binnen deze visie werkzaam is zorgt ervoor dat de peuterspeelzalen en de basisschool naadloos op elkaar aansluiten. Dat is prettig voor het kind maar zeker ook voor de school. Wij kunnen leerlingen al van jongs af aan goed volgen en daardoor aansluiten op de behoeften van het kind.

Wat kost de Peuterleerplek?

Dat is voor iedereen anders. Het hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u een Ooievaarspas heeft, is de Peuterleerplek gratis Op de website www.jonglerendenhaag.nl kunt u onder ‘Wat kost het’ eenvoudig zelf berekenen wat de Peuterleerplek voor u kost. Komt u er niet uit, dan kunt u bellen naar de kindadministratie (070 – 205 20 00).

Terug naar boven