Prot Chr Basisschool De Vlieger

Frits Diepenlaan 43 2497 DN Den Haag

Schoolfoto van Prot Chr Basisschool De Vlieger

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook leerkrachten kunnen ziek worden of wegens bijzondere omstandigheden afwezig zijn. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om een invaller te regelen.

Helaas is het niet altijd mogelijk een vervanger te vinden. Indien dit niet lukt, wordt de groep verdeeld. De groepsleerkracht heeft een verdeling gemaakt, waardoor de kinderen zo verdeeld worden dat ze nooit alleen in een andere groep zitten. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 worden over deze groepen verdeeld. De kinderen van groep 3 draaien tot de kerst mee met de kleuters, na de kerst worden zij ook verdeeld over de groepen 3 t/m 8. De kleuters worden over de andere kleutergroepen verdeeld (vierjarige kinderen kunt u, mocht u dat willen, dan mee naar huis nemen). De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen een lespakket mee. Er zijn per leerjaar verschillende pakketten beschikbaar. Wij doen er alles aan om de kinderen niet twee dagen achter elkaar te verdelen.

In uiterste gevallen is het mogelijk dat wij u vragen uw kind thuis op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De directie van de school bestaat uit een directeur, Jeanine Kalkhoven en een adjunct-directeur, Razia Aliradja. De directie zorgt vanuit haar eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken, voor een goede aansturing en coördinatie. Mede door de grootte van de school is een goede interne organisatie noodzakelijk. De directie wordt ondersteund door de intern begeleiders (ib-ers), remedial teachers (rt-ers), de coördinator meer- en hoogbegaafden en een ICT-coördinator. Ook hebben wij leerkrachten met specialistische taken, onder andere op het gebied van rekenen, woordenschat en analyse. Binnen de school zijn verschillende vormen van overleg, waarin het beleid en de dagelijkse gang van zaken worden besproken en nieuw beleid wordt gemaakt. Zo is er o.a. teamvergadering, bouwvergadering, parallel-overleg, zorgvergadering en ICT- overleg.

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij zorgen voor een goede opbouw en aansturing van de leerlingenzorg in het algemeen. Zo beheren zij o.a. de leerlingendossiers en voeren gesprekken met leerkrachten en ouders/verzorgers over de leerlingen. Ook de externe contacten met zorgverleners en scholen voor speciaal onderwijs worden door hen onderhouden. De leerlingen van de groep 1 t/m 4 vallen onder de verantwoordelijkheid van Nicolette van Vliet en de leerlingen van groep 5 t/m 8 onder de verantwoordelijkheid van Mandy Guijt.

Directe hulp aan leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen wordt gegeven door de remedial teacher. De remedial teacher geeft de leerling, de leerkracht en ook de ouder(s)/verzorger(s) adviezen en opdrachten om binnen en buiten de reguliere groep uit te voeren. Door middel van een handelingsplan wordt aan leerlingen (individueel of groepsgewijs) specifieke leerhulp geboden.

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- en hoogbegaafde leerlingen, bieden wij extra uitdaging. Dit gebeurt buiten de klas in groep 1 t/m 8, met toestemming van ouders. De groep wordt gevormd met kinderen van hetzelfde leerjaar. Voor de groepen 1/2 is er de Mini-Kite, voor de groepen 3 t/m 5 de Kite en voor de groepen 6 t/m 8 de Aviador. Het doel is om kinderen te leren goed samen te werken, te leren leren, te leren plannen enz. Tijdens bijeenkomsten worden er uitdagende opdrachten met de kinderen gedaan; wiskundige opdrachten, filosoferen, opdrachten n.a.v. de actualiteit, praatplaten verzorgen, werken aan werkstukken en aan projecten, programmeren of presentaties geven. De kinderen krijgen werk mee voor in de klas en zij krijgen tijd om het werk in de klas af te maken. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben een verschil tussen onderbouw en bovenbouw. De bovenbouw, de groepen 5 t/m 8, gaan op woensdag een kwartier langer naar school. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg aan leerlingen voor kinderen met specifieke behoeften: hoe gaan wij hier op de Vlieger mee om?
De ontwikkeling van een kind kan stagneren. De leerkracht probeert dan de oorzaak te achterhalen. De signalering van een probleem wordt met de intern begeleider besproken. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een mogelijke oorzaak en wordt een plan gemaakt om een kind in de klas of buiten de klas te helpen door de remedial teacher. Ouders/verzorgers worden hier van op de hoogte gehouden. Als na een periode van 6 weken blijkt dat het probleem opgelost is, is verdere extra hulp niet meer nodig. Het kan voorkomen dat het probleem niet is opgelost of dat er te weinig vooruitgang is geboekt. De leerling wordt dan besproken in een MDO (Multi Disciplinair Overleg). Het MDO bestaat uit de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts, de adviseur vanuit het SPPOH, de psycholoog vanuit het HCO en de groepsleerkracht. Deze groep met deskundigen probeert de leerkracht en de intern begeleider en/of remedial teacher te helpen bij het vinden van een oplossing voor het probleem. In deze brede setting wordt bekeken welke acties ondernomen kunnen worden. Voor het MDO vragen wij toestemming aan ouders/verzorgers. 
Er zijn twee mogelijkheden voor extra ondersteuning, als de geboden hulp op school niet toereikend is. Per leerling wordt in overleg met ouders/verzorgers bekeken waar behoefte aan is en wat school kan bieden.

 • Het kind wordt op school geholpen middels een individueel arrangement, waarmee extra hulp voor de leerling beschikbaar komt.
 • Er wordt een plek aangevraagd bij het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.

Meer informatie over de speciale zorg aan kinderen vindt u in ons schoolondersteuningsplan. Het MDO analyseert de resultaten van het onderzoek en kijkt of onze school alles heeft gedaan om het kind te helpen, zodat het kind op onze school zou kunnen blijven. Indien dit niet mogelijk is, wordt via een procedure in het MDO toestemming gegeven voor een plek in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs of wordt er een andere passende school gezocht.

Samenwerkingsverband Den Haag
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is.    

 • Ondersteuning binnen de basisschool
  Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school.  
 • Basisondersteuning
  Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren. Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen door, voor zover dat voor ons mogelijk is, aan te sluiten bij de behoefte van de leerling.  
 • Extra ondersteuning
  Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Wij bieden door middel van remedial teaching, meer- en hoogbegaafden begeleiding en dyslexie extra ondersteuning. In een aantal gevallen kunnen we kinderen die meer ondersteuning nodig hebben op onze school helpen met extra middelen van het samenwerkingsverband, zodat deze kinderen niet naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs hoeven, maar bij ons op school kunnen blijven.  

Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door extra ondersteuning te bieden aan de leerling en leerkracht bij ons op school (een arrangement) of door (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied.

Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze kinderen tot goed onderwijs en een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door het vertrek van leerkrachten hebben we geen gedragsspecialist of taalspecialist meer. Op dit moment zetten we externe specialisten in, indien we kennis en kunde nodig hebben. In de toekomst zullen deze taken weer uitgevoerd gaan worden door teamleden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven