Prot Chr Basisschool De Vlieger

Frits Diepenlaan 43 2497 DN Den Haag

Schoolfoto van Prot Chr Basisschool De Vlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

PCBS De Vlieger heeft in april 2023 de verplichte landelijke eindtoets afgenomen. Wij nemen de IEP Eindtoets af. Met onze IEP score hebben wij de inspectienorm behaald.

(In schooljaar 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen. Door de Coronacrisis is door het Ministerie van Onderwijs bepaald dat de eindtoets niet door kon gaan.)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende hun gehele basisschooltijd worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling. In groep 1/2 wordt het systeem KIJK! gebruikt om de ontwikkeling van kinderen te observeren, te registreren en te stimuleren. In groep 2 ontvangt u gedurende het schooljaar twee keer een overzicht van de ontwikkeling van uw kind. In groep 3 t/m 8 gebruiken wij het Cito Leerling in Beeld (CLIB) om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Tweemaal per jaar worden toetsen afgenomen op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen.

We volgen de leerlingen ook op het gebied van sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Hiervoor wordt twee maal per jaar de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) ingevuld. Een andere toets, die in groep 8 wordt afgenomen, is de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen, naast hun oefenwerk, ook regelmatig toetsen die bij de methodes horen. 

Voor alle groepen maken wij gebruik van Esis, dit is het digitale dossier van de leerling, waarin alle gegevens zijn opgenomen. De resultaten van toetsen worden ook opgenomen in het dossier en digitaal vastgelegd. Door grafische weergave is de vordering van de leerling vast te leggen en te vergelijken met bijv. een landelijk gemiddelde score. Hiermee wordt ook het effect van het eigen onderwijs getoetst. Regelmatig bespreken de leerkrachten de resultaten van de groep met de intern begeleider. Er wordt extra aandacht besteed aan de kinderen met zwakke of zeer goede resultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de kinderen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs (vo). Wij willen kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk helpen om een passende school te kiezen. Eind groep 7 volgt uit Cito Leerling in Beeld een eerste advies. Dit advies gebruiken wij als indicatie voor de keuze van het vo en zal eind groep 7 meegegeven worden met daarbij de uitstroomverwachting. In groep 8 wordt de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. Deze toets is een intelligentieonderzoek speciaal voor de basisschool en is bedoeld voor advisering met betrekking tot de schoolkeuze van leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs. Het onderzoek wordt in oktober afgenomen.

De uitslag van de NIO, de CITO toetsen en de persoonlijkheid van het kind (prestaties, interesses, concentratie, huiswerk en motivatie) bepalen het schooladvies. In een persoonlijk gesprek worden de uitslag van het onderzoek en het definitieve basisschool advies besproken en toegelicht. Ouders/verzorgers melden zelf hun kind aan op een vo school. Wij maken een onderwijskundig rapport dat het advies beschrijft en toelicht.

In groep 8 wordt een speciale ouderavond georganiseerd (waar ouders van groep 7 ook welkom zijn) over alle vormen van voortgezet onderwijs en de procedure van advisering. Hiervoor worden ook brugklascoördinatoren uit het vo uitgenodigd. Er vindt vooraf en ook na het verlaten van de basisschool nog regelmatig contact plaats met de diverse scholen voor vo over de (oud-)leerlingen. Wij raden ouders/verzorgers van groep 8 aan om goed de tijd te nemen voor het inwinnen van informatie en advies om tot een verantwoorde keuze van een VO school te komen. De verplichte doorstroomtoets van het Ministerie van Onderwijs wordt in februari afgenomen.

De volledige beschrijving van het traject van advisering kunt u vinden op de website van onze school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Door in gesprek te gaan met het kind, bouwen de leerkrachten aan de relatie en weten zij wat er leeft. Het welbevinden van elk kind staat centraal. Naast een sociaal veilig klimaat in de klas, biedt de leerkracht handvatten waarmee sociale vaardigheden geoefend worden. Dit kan door bijvoorbeeld een rollenspel of andere coöperatieve werkvorm waarin kinderen kunnen samenwerken. Daarnaast worden er door school sociale vaardigheidstrainingen aangeboden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid en vertrouwen
  • respect voor elkaar
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven