Liduina

Amalia van Solmsstraat 157 2595 TA Den Haag

  • Als de deuren opengaan om 8.35 uur lopen de kinderen naar de eerste, tweede óf derde verdieping
  • De meeste ouders brengen hun kind naar het lokaal waar de leerkracht al aanwezig is om hen te begroeten
  • Voor de kleuters is het een hele klim naar boven. Daarom zijn hun lokalen op de begane grond.
  • De zolder heeft een echte kapverdieping. De garderobe bevindt zich onder het schuine dak. De 2 leslokalen, met uitzicht op het speelplein, zijn lager dan de overige leslokalen
  • Dit hoge leslokaal heeft extra ruimte gekregen door het maken van een vide. Via een trap kunnen de kinderen hier zelfstandig aan het werk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de opbrengsten van het onderwijs in alle leerjaren aan de hand van het Cito leerlingvolgsysteem geanalyseerd en besproken. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Drie keer per jaar bespreken de leerkracht en de intern begeleider de vorderingen van alle leerlingen in de leerlingbespreking: rond oktober, januari en in juni. Voor de leerlingbespreking maken de leerkrachten een verslag van de vorderingen van de leerlingen op de gebieden sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en motivatie en leerresultaten. Tevens worden de methodegebonden toetsen en Citotoetsen aangeleverd. Dit materiaal dient als uitgangspunt voor de bespreking.   In de leerlingbespreking wordt allereerst op groepsniveau bekeken wat de vorderingen van de leerlingen zijn en hoe het pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod in de komende periode hierop kan worden aangepast. De plannen op groepsniveau worden vertaald naar afspraken op individueel niveau, die met het verslag en de toetsresultaten, vastgelegd worden in het elektronisch leerlingdossier. Ook worden afspraken gemaakt over de communicatie met ouders. In het geval van speciale pedagogische of didactische interventies wordt voor de leerlingen een handelingsplan opgesteld dat met ouders wordt besproken. Bij elke leerlingbespreking worden de handelingsplannen door de leerkracht geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elk jaar ontvangen we van de VO scholen een terugkoppeling van de resultaten van onze oud-leerlingen. Deze terugkoppeling is in de vorm van een gesprek waarbij we in gesprek gaan over hoe het gaat. Uit deze gesprekken blijkt dat onze leerlingen zich over het algemeen conform het gegeven VO-advies ontwikkelen.

Daarnaast ontvangen we jaarlijks de NRO rapportage. In deze rapportage staan overzichten van onze oud-leerlingen na drie jaar. Die rapportage en de gesprekken gebruiken we om onszelf continu te verbeteren als het gaat over de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2020 heeft de inspectie in het kader van het vierjaarlijks bestuursonderzoek de school bezocht.

In het rapport meldt de Inspectie o.a. het volgende over Liduina:

  • De onderwijskwaliteit van Liduina verdient de waardering Goed;
  • Voor de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat en Kwaliteitszorg en ambitie geven zij als oordeel goed. Voor het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten komen zij tot het oordeel Voldoende.
  • De school kent de kenmerken goed van haar leerlingen en gebruikt deze kennis bij het bepalen van hun aanbod. Het aanbod kenmerkt zich als eigentijds, uitdagend, breed, toekomstgericht en kerndoeldekkend.
  • De leraren weten een prettig en goed leerklimaat te creëren waarin de leerlingen actief, betrokken en taakgericht deelnemen aan de les.
  • Het team heeft veel aandacht voor het persoonlijk welzijn van de leerlingen en zichzelf.


Terug naar boven