Het Lichtbaken

Georges Bizetstraat 21 2551 ZC Den Haag

Schoolfoto van Het Lichtbaken

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Personeel met verlof wordt vervangen door een ander personeelslid. Indien dit niet mogelijk is, wordt er personeel ingehuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Visie en uitgangspunten

Op onze school streven we er naar om hoge (cognitieve) verwachtingen te hebben van ieder kind. We proberen het hoogst haalbare (passend bij het kind) niveau eruit te halen. Dit willen we bereiken door kinderen inzicht te geven in hun eigen leerproces (Leren Zichtbaar Maken). Voor de kinderen zijn de doelen duidelijk waar ze aan en naartoe werken. Kinderen zijn hierdoor in staat om aan te geven wat ze nodig hebben en gemotiveerd om een volgende stap in het leerproces te bereiken. De leerkrachten hebben hierin een begeleidende rol.  Op onze school streven we naar een groei in sociaal emotionele ontwikkeling en de daarbij horende sociale vaardigheden. Op onze school vindt leren/ontwikkelen plaats door middel van zelfstandig werken of samenwerken (coöperatieve werkvormen). Ook wordt er gebruik gemaakt van ICT ondersteuning (chromebooks, Snappet). Op onze school leren we niet alleen door middel van de reguliere methoden maar ook door te werken aan projecten, de schoolwinkel en andere activiteiten in en met de wijk. Onze kinderen verschillen van elkaar, ook in hun ontwikkeling. Door middel van differentiëren in het lesaanbod (Bij de differentiatie  gaan we uit van de analyses van methode-onafhankelijke toetsen (Cito), methodegebonden toetsen, gemaakt werk en observaties in de klas. Ook van de inzichten van de leerlingen zelf, en de “uitkomsten” van onderzoek en de OPP"s/ontwikkelingsperspectief) doen we recht aan deze verschillen. Ook kinderen die aangepast onderwijs nodig hebben, verlaten onze school op het voor hun hoogst mogelijke niveau. Op onze school streven we ernaar om kinderen die meer uitdaging nodig hebben lesstof aan te bieden door te compacten en te verrijken en voor kinderen voor wie de lesstof te moeilijk is of er andere aandachtspunten zijn worden OPP’s  of arrangementen ingezet. Op deze manier wordt er zo goed mogelijk recht gedaan aan iedere leerling.

Inhoud van het onderwijs

Wij werken met methodes die voldoen aan de kerndoelen van het onderwijs en die een doorgaande leerlijn waarborgen. Indien nodig wordt de stof uit de methodes aangevuld met extra stof. Naast de methodes is er ook ruimte voor projecten, museabezoeken, open podium en andere activiteiten op school. 

De doorgaande leerlijn betekent voor ons dat we een opgaande ontwikkelingslijn voor iedere leerling ambiëren. Hiervoor werken we ook samen met de peuterleerplek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onder kies en werk verstaan wij : taal, rekenen en motoriek.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder levensbeschouwing verstaan wij naast de methode Trefwoord ook de Vreedzame School lessen.

Niet alle vakken zijn opgenomen in het schema. Zo besteden wij op school ook aandacht aan verkeer, studievaardigheden, muziek en zelfstandig werken.

Bij groep 3 verstaan wij onder taal : lezen, spelling, begrijpend lezen en creatief schrijven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan aan leerlingen die voldoende hebben aan het basisaanbod. Elke leerling werkt op zijn/haar niveau binnen het aanbod van de groep. Voor sommige leerlingen vindt er intensivering binnen het basisaanbod plaats. 

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leerkrachten daarom de leerlingen goed kennen en weten wat de onderwijsbehoefte is van de leerling. Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden. Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. 

Op het moment dat de zorg niet meer past in onze basisondersteuning (schoolondersteuningsprofiel/SOP) wordt een leerling in het multidisciplinair overleg besproken. Het kan zijn dat er op dat moment een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling wordt aangevraagd. Bij dit laatste wordt er gekeken naar een andere school, passend bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden op de site van Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven